Vinashin: thoi diem noi that

Theo bao cao tai chinh nam 2011 da duoc kiem toan boi Ernst & Young, ngan hang co lai, du giam so voi cac nam truoc. Dung mot cai, truoc dai hoi dong co dong, Habubank bao lo hai thang dau nam 2012 hon 4.000 ti dong. Vay chac kiem toan lac duong?

Su venh qua muc cua nhung con so do lien quan den khoan no Vinashin.

Trong cuoc hop Dai hoi dong co dong Ngan hang SHB, dai dien cong ty kiem toan moi cho biet so lo hai thang dau nam cua Habubank khong xuat phat tu bao cao tai chinh da kiem toan, ma tu ket qua danh gia dac biet. Ngan hang Nha nuoc da yeu cau tien hanh kiem toan dac biet ba to chuc tin dung, trong do co Habubank.

Truoc day, theo kiem toan binh thuong, Habubank khong can trich du phong rui ro cho khoan no Vinashin, nhung kiem toan dac biet doi hoi phai trich lap 100%. Viec trich lap da dua ra mot bang can doi tai chinh that, mot buc tranh that ve Habubank.

Neu nhung chu no khac cua Vinashin cung phai trich lap 100% du phong, thi se co bao nhieu ngan hang nua tu lai thanh lo nhu Habubank? Cho den nay ngoai Habubank bat buoc phai kiem toan dac biet, khong mot to chuc tin dung nao phai trich lap du phong cho khoan no Vinashin het. Mot so chu no biet kha nang tra no cua Vinashin mong manh, nen da trich du phong dan dan moi nam mot it tu nhung nam qua, nhung han chua the nao trich du.

Anh huong no cua Vinashin toi cac ngan hang, do do, van dang bao trum mo ao. Lieu co chu no nao den gio phut cung cuc, phai sap nhap vao ngan hang khac nhu Habubank, moi ven buc man ve tac dong that cua tap doan Cong nghiep Tau thuy toi su song con cua ban than minh?

Su bien mat cua cai ten Habubank, cho den gio, con lien quan den mot doi tac nuoc ngoai: Deutsche Bank, to chuc so huu 10% von dieu le cua ngan hang nay. Sau khi sap nhap voi SHB, ty le so huu cua Deutsche Bank giam xuong. SHB cho biet ho chao don Deutsche Bank nhu mot co dong, ho can mot to chuc giup do ve quan tri va chien luoc.

Deutsche Bank da khong len tieng ve Habubank. Dai dien cua tap doan tai chinh Duc nay tai cuoc hop dai hoi dong co dong SHB chi noi se bao cao dien bien va xin chi dao tu ngan hang me.

Deutsche Bank cung da tu lau khong con phat bieu ve Vinashin, khac han cai thoi nam 2006-2008. Nguoi ta tu hoi Deutsche Bank co dong vai tro nao trong quyet dinh cua Habubank cho Vinashin vay khong?

Con nho truoc khi hoan tat viec mua co phan Habubank vao thang 10/2007, Deutsche Bank da tung tu van cho Vinashin phat hanh 3.000 ti dong (tuong duong 187 trieu do la My luc bay gio) trai phieu quoc te va trong nuoc. Bao Nhan Dan ngay 8/5/2007 dua tin 3.000 ti dong trai phieu nay co ky han 10 nam, lai suat 9%/nam va khong duoc Chinh phu bao lanh. Tien thu ve, Vinashin dau tu xay dung Nha may Dong tau Cam Ranh, Nha may Dong tau Dung Quat, mo rong Nha may Dong tau 76 va cum du an nganh cong nghiep phu tro.

Tap chi Marine Money (Asia Edition) so 6, ngay 10/5/2007 cho biet, cu the 95% nguoi mua trai phieu Vinashin do Deutsche Bank tu van la cac ngan hang nuoc ngoai, cong ty bao hiem va nha buon trai phieu quoc te. Hien tai vi chua den ngay dao han, nen khoan trai phieu nay tuong doi yen tinh. Chi khong biet Vinashin co tra lai hang nam cho nguoi mua khong? Va neu Vinashin khong tra lai, co ai tra thay khong?

Quan he Deutsche Bank - Vinashin khong chi dung lai o day. Thang 3/2008 tai Frankfurt (Duc), Deutsche Bank ky bien ban ghi nho hop tac voi Vinashin ve tai tro thuong mai, dich vu ngan hang. Ke do cung trong nam ay, Deutsche Bank AG chi dinh nguyen Chu tich Vinashin Pham Thanh Binh lam thanh vien Ban co van cap cao khu vuc chau A - Thai Binh Duong cua minh (Advisory Board). Cho den truoc khi bi bat, ong Binh van dam duong trong trach do. Chi tiet nay duoc to Wall Street Journal cong khai trong mot bai viet dang ngay 22/9/2010.

Co le chi Habubank moi danh gia chinh xac vai tro cua doi tac chien luoc nuoc ngoai trong viec ho tro tham dinh khach hang, quan tri rui ro. Ma Habubank thi nay khong ton tai nua. Lai them mot cau hoi lo lung, thieu phan tra loi!

Vinashin hien tai kho khan noi tiep tro ngai. Thang truoc tap doan co cong van gui Bo Tai chinh xin mien khoan phat cham nop thue sau nhieu lan xin gia han thoi gian nop thue. Ly do cua Vinashin la chua du kha nang tai chinh de nop thue. Bo Tai chinh tu choi. Vinashin chi duoc gia han nop thue nam nay neu nop du thue gia han nam ngoai. Con neu khong tap doan van phai chiu phat cham nop thue voi muc 0,05%/ngay.

Vinashin khong nop du thue du da duoc uu dai hon doanh nghiep khac. Vinashin khong co du tien tra luong cong nhan. Mot phan nguon tien tra luong cong nhan phai vay ngan hang. Co nghia Vinashin van chua co loi nhuan trong hoat dong san xuat, kinh doanh chinh. Trong khi do nganh dong tau, van tai bien tiep tuc khung hoang. Co may tra no cua Vinashin xem ra ngay cang mit mo.

Theo Hai Ly

TBKTSG


eurowindow

 1. Co quan tham tra khong dong y de xuat mien thue cua Chinh phu

  Ngay 10/5 vua qua, Chinh phu da chinh thuc ban hanh Nghi quyet so 13/NQ - CP ve mot so giai phap thao go kho khan cho san xuat kinh doanh, ho tro thi truong. [226539077]
 2. Xao tron cuoc song gia dinh co be "phat chay"

  Theo nhieu chuyen gia thi hien tuong cua be T rat dac biet , khong chi rieng o Viet Nam ma ca tren the gioi. [505601525]
 3. Thanh khoan yeu dan, thi truong tiep tuc di xuong

  Thanh khoan yeu dan, thi truong tiep tuc di xuong la dien bien cua phien giao dich sang nay (17/5/2012). Den 11h30, ca 2 san CK deu mang sac do, VN- Index giam 0,4 diem, trong khi HNX - Index giam 0,43 diem. [-452705916]
 4. Treo ca go?

 5. De nghi tay chay chat cam trong chan nuoi

  Bo Nong nghiep va phat trien nong thon (NN&PTNT;)vua co bao cao chi tiet gui Thu tuong Chinh[...]
 6. Audi Q3 da co mat tai Viet Nam

  Chiec Audi Q3 da chinh thuc co mat tai Viet Nam thong qua nha phan phoi Lien A Quoc te. Du[...]
 7. Co quan tham tra khong dong y de xuat mien thue cua Chinh phu

  Ngay 10/5 vua qua, Chinh phu da chinh thuc ban hanh Nghi quyet so 13/NQ - CP ve mot so giai phap thao go kho khan cho san xuat kinh doanh, ho tro thi truong. [226539077]
 8. Xao tron cuoc song gia dinh co be "phat chay"

  Theo nhieu chuyen gia thi hien tuong cua be T rat dac biet , khong chi rieng o Viet Nam ma ca tren the gioi. [505601525]
 9. Thanh khoan yeu dan, thi truong tiep tuc di xuong

  Thanh khoan yeu dan, thi truong tiep tuc di xuong la dien bien cua phien giao dich sang nay (17/5/2012). Den 11h30, ca 2 san CK deu mang sac do, VN- Index giam 0,4 diem, trong khi HNX - Index giam 0,43 diem. [-452705916]
 10. Treo ca go?

 11. De nghi tay chay chat cam trong chan nuoi

  Bo Nong nghiep va phat trien nong thon (NN&PTNT;)vua co bao cao chi tiet gui Thu tuong Chinh[...]
 12. Audi Q3 da co mat tai Viet Nam

  Chiec Audi Q3 da chinh thuc co mat tai Viet Nam thong qua nha phan phoi Lien A Quoc te. Du[...]