Ve day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa gan voi phat trien kinh te tri thuc va phat trien ben vung

Ve day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa gan voi phat trien kinh te tri thuc va phat trien ben vung
Mot goc cua Vung Tau dang phat trien

Van de day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa (CNH, HDH) gan voi phat trien kinh te tri thuc lan dau tien duoc de cap trong van kien Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang. Thuc chat la qua trinh CNH, HDH “rut ngan” dua tren tri thuc; do vua la muc tieu, vua la phuong thuc de co the thuc hien thanh cong su nghiep CNH, HDH dat nuoc.

Tuy nhien viec “rut ngan” qua trinh CNH, HDH cung dang dat ra nhieu van de can giai quyet la lam the nao de vua co the di tat, don dau, vua giu duoc tinh ben vung trong tung buoc phat trien. Nhan thuc sau sac van de do trong Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len CNXH (bo sung, phat trien nam 2011), Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 2011-2020 va Bao cao Chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong khoa X duoc Dai hoi XI thong qua deu rut ra bai hoc trong qua trinh day manh CNH, HDH gan voi phat trien kinh te tri thuc phai bao dam muc tieu phat trien ben vung nen kinh te.

Nhu vay, Dang ta da chu y nhieu hon den tinh ben vung trong qua trinh thuc hien CNH, HDH “rut ngan” dua tren tri thuc. Day la mot quan diem moi, the hien su doi moi ve tu duy ly luan cua Dang trong thuc hien su nghiep CNH, HDH dat nuoc.

Trong Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len CNXH (bo sung, phat trien nam 2011) phuong huong co ban de thuc hien cac muc tieu cua thoi ky qua do do la: “Phat trien kinh te la nhiem vu trung tam; thuc hien CNH,HDH dat nuoc gan voi phat trien kinh te tri thuc va bao ve tai nguyen, moi truong; xay dung co cau kinh te hop ly, hien dai, co hieu qua va ben vung, gan ket chat che cong nghiep, nong nghiep, dich vu…”(1).

Noi ham phat trien ben vung nen kinh te o nuoc ta, Dai hoi XI xac dinh: Coi chat luong, nang suat, hieu qua, suc canh tranh la yeu cau uu tien hang dau, chu trong phat trien theo chieu sau, phat trien kinh te tri thuc. Co su ket hop hai hoa giua tang truong kinh te voi phat trien van hoa, thuc hien tien bo va cong bang xa hoi, khong ngung nang cao chat luong cuoc song cua nhan dan. Trong qua trinh phat trien kinh te - xa hoi cua dat nuoc phai luon coi trong viec bao ve va cai thien moi truong song. Xuat phat diem la mot nuoc nong nghiep di len xay dung CNXH, trong boi canh toan cau hoa, de phat trien nen kinh te tri thuc can tien hanh dong thoi va long ghep hai qua trinh: chuyen tu kinh te nong nghiep len kinh te cong nghiep va chuyen tu kinh te nong - cong nghiep len kinh te tri thuc trong dieu kien chuyen doi co che tu ke hoach hoa, tap trung quan lieu sang co che thi truong dinh huong XHCN.

Trong thoi dai kinh te tri thuc, Viet Nam co the bo qua cac the he cong nghe trung gian de di ngay vao cong nghe tien tien, cong nghe cao. Song, dieu do khong co nghia cho phep chung ta co the chu quan, nong voi, dot chay giai doan ma bo qua nhung muc tieu cua phat trien ben vung.

Quan triet quan diem cua Dang ve day manh CNH, HDH gan voi tri thuc va phat trien ben vung, nham dua Nghi quyet vao cuoc song doi hoi chung ta can thuc hien tot mot so van de co ban sau:


Mot la, ket hop hai hoa giua tang truong kinh te voi phat trien van hoa, thuc hien tien bo va cong bang xa hoi, khong ngung nang cao chat luong cuoc song cua nhan dan.

Trong van de nay can coi trong ca so luong va chat luong tang truong. Phan dau tang truong kinh te voi nhip do nhanh, chat luong cao va ben vung hon, gan voi phat trien con nguoi; tung buoc thuc hien tien bo, cong bang xa hoi, nang cao chat luong song va bao dam ngay cang tot hon nhu cau ve van hoa, giao duc cho con nguoi. Xay dung co cau kinh te hien dai, hop ly theo nganh, linh vuc va vung lanh tho. Phat trien manh cac nganh, cac san pham kinh te co gia tri gia tang cao dua nhieu vao tri thuc. Van de quan trong hang dau la, chung ta phai chu dong phat huy nang luc sang tao o trong nuoc, dong thoi phai biet tranh thu co hoi tiep thu tri thuc cua the gioi.

Hai la, cai cach triet de nen giao duc, phat trien nguon nhan luc chat luong cao phuc vu cho phat trien kinh te tri thuc.

Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 2011-2020 khang dinh: Phat trien va nang cao chat luong nguon nhan luc, nhat la nguon nhan luc chat luong cao la mot dot pha chien luoc, la yeu to quyet dinh qua trinh co cau lai nen kinh te, chuyen doi mo hinh tang truong va la loi the canh tranh dai han, bao dam phat trien nhanh, hieu qua, ben vung... Phat trien nguon nhan luc can phai quan tam ca phat trien con nguoi va hien dai hoa hoat dong giao duc, dao tao.

O day, phat trien con nguoi la nen tang, hien dai hoa giao duc, dao tao la trung tam. Trong nhung nam toi, Nha nuoc phai dau tu hon nua de phat trien giao duc. Thuc hien cac chuong trinh, de an dao tao nhan luc chat luong cao doi voi cac nganh, linh vuc chu yeu, mui nhon. Trong do can: Tung buoc nhung cong nghe moi, hien dai vao giang day, khong ngung nang cao chat luong giao duc - dao tao. Chu trong dao tao theo huong tang cuong , thuc hanh. Huy dong moi nguon luc cho phat trien giao duc - dao tao. Tien hanh cai tien cong tac quan ly giao duc - dao tao. Cai cach giao duc pho thong. Tang cuong giao duc trung hoc chuyen nghiep va day nghe. Gan ket qua trinh dao tao o nha truong voi dao tao tai cac doanh nghiep. Doi moi giao duc dai hoc va cao dang theo huong nang cao chat luong dao tao va gan ket giua giang day, nghien cuu va san xuat, dap ung nhu cau xa hoi. Tang nhanh dao tao doi ngu can bo khoa hoc - ky thuat co trinh do dai hoc, tren dai hoc va doi ngu cong nhan lanh nghe, doi ngu can bo quan ly, cac doanh nhan. Mo rong quan he hop tac giao duc dao tao va khoa hoc cong nghe voi nuoc ngoai. Tuyen chon dua di dao tao o cac nuoc tien tien so luong lon can bo khoa hoc - ky thuat thuoc cac linh vuc uu tien chien luoc.

Ba la, phat trien manh ve khoa hoc cong nghe, tang cuong nang luc khoa hoc cong nghe quoc gia.

Cuong linh cua Dang neu ro: Phat trien manh khoa hoc, cong nghe lam dong luc day nhanh qua trinh CNH, HDH, phat trien kinh te tri thuc; gop phan tang nhanh nang suat, chat luong, hieu qua, suc canh tranh cua nen kinh te, su phat trien nhanh, ben vung cua dat nuoc. Trong do can tap trung: Phat trien va rong rai cong nghe thong tin, chuyen huong phat trien cac linh vuc trong yeu sang chu yeu dua vao tri thuc. Phat trien nhanh co chon loc cac nganh kinh te dua vao tri thuc va cong nghe cao. Tap trung uu tien dau tu phat trien manh mot so khu cong nghe cao da va dang hinh thanh o nuoc ta nhu: Cong vien phan mem Sai Gon, Quang Trung, Khu cong nghe cao Lang - Hoa Lac, trung tam phan mem Hai Phong, cong vien phan mem Da Nang, Trung tam phan mem Hue… coi day la nhung hinh mau, dau tau cua khoa hoc cong nghe - cong nghiep quoc gia.

Can dau tu cao vao nhung nganh mui nhon cua quoc gia nhu: cong nghe thong tin, nhat la cong nghe phan mem; cong nghe so hoa, cong nghe nang luong moi, vat lieu moi, cong nghe sinh hoc... Thu hut cac tap doan xuyen quoc gia, co tiem luc khoa hoc-cong nghe va tai chinh manh dau tu vao Viet Nam, khuyen khich xay dung cac trung tam nghien cuu-phat trien, tao su lan toa ra toan bo nen kinh te.

Bon la, phat trien kinh te - xa hoi phai luon coi trong bao ve va cai thien moi truong, chu dong ung pho voi bien doi khi hau.

Trong dieu kien khan hiem cac nguon tai nguyen hien nay, CNH, HDH tac dong khong thuan den moi truong tu nhien. Do do van kien Dai hoi XI xac dinh: “Dua noi dung bao ve moi truong vao chien luoc, quy hoach, ke hoach phat trien nganh, linh vuc, vung va cac chuong trinh, du an dau tu… Chu trong phat trien kinh te xanh, than thien voi moi truong; tung buoc phat trien nang luong sach, san xuat sach, tieu dung sach”(2). De cu the hoa quan diem do can: Tang cuong quan ly tai nguyen dat, nuoc, khoang san, rung, bau troi. Ngan chan cac hanh vi huy hoai moi truong, khac phuc su xuong cap, tich cuc phuc hoi moi truong, xu ly phe thai. Tung buoc su dung cong nghe sach, nang luong sach. Phu xanh dat trong, doi troc. Hien dai hoa cong tac nghien cuu, du bao, chu dong phong chong thien tai, tim kiem cuu nan, cuu ho. Tang cuong quan ly nha nuoc bang phap luat, bao ve va cai thien moi truong tu nhien.

Nhu vay, huong toi cac muc tieu cua phat trien kinh te ben vung trong qua trinh CNH, HDH gan voi kinh te tri thuc da duoc Dai hoi Dang XI quan tam mot cach dac biet. Day da tro thanh mot phan quan trong cua Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len CNXH va Chien luoc phat trien cua cac nganh, linh vuc, bo phan cua nen kinh te o nuoc ta. Day chinh la ket qua cua qua trinh doi moi tu duy cua Dang ta trong Dai hoi XI. Ngay nay, truoc yeu cau cao hon cua su nghiep doi moi va phat trien dat nuoc, hoi nhap sau hon, toan dien hon vao doi song kinh te quoc te, cuoc canh tranh tren pham vi toan cau se rat gay gat, chung ta can tap trung nhieu hon de thuc hien dong bo cac giai phap nham bao dam cho thanh cong cua su nghiep CNH, HDH gan voi phat trien kinh te tri thuc, phat trien nhanh va ben vung cua nuoc ta.

……………………

1. Dang Cong san Viet Nam, Van kien Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XI, Nxb. CTQG- ST., HN.2011, tr.75.

2. Sdd, tr. 222.

Nguyen Tuan Dung He sau Dai hoc, Hoc vien Chinh tri

[if !IE]>>

eurowindow

 1. Khong cong bo dich tay-chan-mieng vi so mang tieng yeu kem

  Ngay 20.11, tai TP.Ho Chi Minh, Bo Y te da to chuc Hoi nghi tang cuong cac bien phap phong, chong dich benh tay - chan - mieng (TCM). Tai hoi nghi, nhieu tinh van cho rang dich benh la do khach quan, nhung thuc te, khong cong bo dich boi so cho la yeu kem. [945640448]
 2. Con dau dung guoc nen me chong nut so

  (Tin tuc) - Ba Le Thi Tim, 58 tuoi, ngu ap Ong Bich, xa Khanh Binh, huyen Tran Van Thoi, Ca Mau bi nut so do bi con dau cu hanh hung, dang dieu tri tai Khoa Ngoai than kinh - Benh vien da khoa Ca Mau. [356299891]
 3. Dam minh trong sac hoa da quy Ba Vi

  La nguoi yeu ve dep cua nhung loai hoa, doc gia Thuy Mai va ban be di nhien khong the bo qua nhung doi hoa da quy dep lang man o Ba Vi. [-1697443271]
 4. Huyen Doan Yen Binh: Sau 3 nam thuc hien Nghi quyet 25

  YBDT - Dai hoi Dang bo huyen Yen Binh (Yen Bai) lan thu XXI, nhiem ky 2010 - 2015 cho thay, cac cap uy Dang, lanh dao cac nganh, doan the da tap trung hoan thanh cong tac quy hoach can bo theo huong nang cao ty le can bo tre. [1177526909]
 5. Sap lan can tang 2, sau hoc sinh roi xuong dat

  Dua vao lan can truong hoc, bat ngo mang lan can do sap khien 6 hoc sinh lop 7 THCS Tran Nguyen Han (TP Bac Giang) roi xuong dat.>Hai hoc sinh roi tu tang ba xuong dat
 6. Mat an ninh o chung cu “an ninh nhat Viet Nam”!

  (VnMedia) - Nhung ngay qua, toa nha Keangnam (duoc coi la cao nhat, hien dai nhat va dac biet[...]
 7. Khong cong bo dich tay-chan-mieng vi so mang tieng yeu kem

  Ngay 20.11, tai TP.Ho Chi Minh, Bo Y te da to chuc Hoi nghi tang cuong cac bien phap phong, chong dich benh tay - chan - mieng (TCM). Tai hoi nghi, nhieu tinh van cho rang dich benh la do khach quan, nhung thuc te, khong cong bo dich boi so cho la yeu kem. [945640448]
 8. Con dau dung guoc nen me chong nut so

  (Tin tuc) - Ba Le Thi Tim, 58 tuoi, ngu ap Ong Bich, xa Khanh Binh, huyen Tran Van Thoi, Ca Mau bi nut so do bi con dau cu hanh hung, dang dieu tri tai Khoa Ngoai than kinh - Benh vien da khoa Ca Mau. [356299891]
 9. Dam minh trong sac hoa da quy Ba Vi

  La nguoi yeu ve dep cua nhung loai hoa, doc gia Thuy Mai va ban be di nhien khong the bo qua nhung doi hoa da quy dep lang man o Ba Vi. [-1697443271]
 10. Huyen Doan Yen Binh: Sau 3 nam thuc hien Nghi quyet 25

  YBDT - Dai hoi Dang bo huyen Yen Binh (Yen Bai) lan thu XXI, nhiem ky 2010 - 2015 cho thay, cac cap uy Dang, lanh dao cac nganh, doan the da tap trung hoan thanh cong tac quy hoach can bo theo huong nang cao ty le can bo tre. [1177526909]
 11. Sap lan can tang 2, sau hoc sinh roi xuong dat

  Dua vao lan can truong hoc, bat ngo mang lan can do sap khien 6 hoc sinh lop 7 THCS Tran Nguyen Han (TP Bac Giang) roi xuong dat.>Hai hoc sinh roi tu tang ba xuong dat
 12. Mat an ninh o chung cu “an ninh nhat Viet Nam”!

  (VnMedia) - Nhung ngay qua, toa nha Keangnam (duoc coi la cao nhat, hien dai nhat va dac biet[...]