Tung bung Giai dua ngua truyen thong Bac Ha mo rong nam 2012

Sang nay 10.6, Giai dua ngua truyen thong huyen Bac Ha mo rong nam 2012 da chinh thuc khai mac va buoc vao cac vong thi dau ban ket, chung ke t.

Le khai mac duoc bat dau bang man dieu hanh cua 66 ngua dua den tu cac xa, thi tran trong huyen Bac Ha cung ngua cua huyen Si Ma Cai (Lao Cai) va cua huyen Xin Man (Ha Giang). La mot hoat dong huong ung chuong trinh du lich "Ve coi nguon" cua 3 tinh: Lao Cai, Yen Bai, Phu Tho, giai dua nham dap ung nhu cau huong thu van hoa cua nhan dan, gop phan bao ton va phat huy truyen thong van hoa dac sac cua dong bao cac dan toc tren “Cao nguyen trang”.

Giai dua ngua cung nham tiep tuc tang cuong giao luu, doan ket giua nhan dan cac dan toc trong khu vuc, lam phong phu cac san pham du lich, gop phan thu hut du khach trong va ngoai nuoc, nang cao hieu qua hop tac phat trien du lich giua huyen Bac Ha voi cac huyen trong tinh va tinh ban, tuyen truyen, quang ba hinh anh dat va nguoi Bac Ha, dong thoi day manh phong trao ren luyen the duc the thao trong nhan dan noi chung, dong bao dan toc thieu so noi rieng…

Sau le khai mac, 32 ngua dua buoc vao thi dau vong 1/16. Moi luot co 4 ngua dua de chon ra ngua ve nhat va nhi moi luot vao thi dau ban ket. Sau 4 luot dau ban ket, 4 ngua ve nhat moi luot da duoc chon vao thi dau chung ket.

Voi kinh nghiem nhieu nam tham gia giai dua va da day cong tap luyen cung nhu duoc su gop suc cua dong doi, Vang Van Huynh (xa Na Hoi) da ve nhat, bao ve thanh cong chuc vo dich. VDV Sung Seo Dung (xa Ta Van Chu) ve nhi va VDV Vang Van Quyet (xa Na Hoi) ve thu ba. VDV Vang Van Thuc (xa Ta Chai -vo dich giai dua nam 2009) ve thu tu chung cuoc.

Duc Ky

Co the ban quan tam


eurowindow

 1. Tap chi Cong san phai tiep tuc doi moi, nang cao chat luong ly luan va chinh tri, nghien cuu ly luan, tong ket thuc tien

  Nhan ky niem Ngay Bao chi Cach mang Viet Nam 21-6-2012, ngay 9-6-2012, Tong Bi thu Nguyen Phu Trong da den tham va lam viec voi can bo, bien tap vien, nhan vien Bo Bien tap Tap chi Cong san. Cung di voi Tong Bi thu co dong chi Dinh The Huynh, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, Truong Ban Tuyen giao Trung uong, Chu tich Hoi dong Ly luan Trung uong; cac dong chi Uy vien Trung uong Dang: Ho Mau Ngoat, Tro ly Tong Bi thu, phu trach Van phong Tong Bi thu; Nguyen The Trung, Pho Truong ban Thuong truc Ban Dan van Trung uong; Nguyen Hoang Viet, Pho Truong ban Ban To chuc Trung uong va cac dong chi lanh dao dai dien Van phong Trung uong, Ban Tuyen giao Trung uong, Ban Doi ngoai Trung uong, Dang uy Khoi cac co quan Trung uong, Bo Thong tin va Truyen thong. [-500693279]
 2. Nhieu phat sinh bat hop ly tren mot so tuyen pho cam de xe

  Sau gan 4 thang thuc hien lenh cam de xe tren 262 tuyen pho o Ha Noi, nhieu tuyen pho da phong quang va dat duoc tinh tham my do thi. Tuy nhien, tren mot so tuyen pho hien nay da phat sinh nhieu bat hop ly. Trong khi nhu cau diem do thi qua lon ma kha nang dap ung cua co so ha tang lai thap dan den tinh trang bit cho no thi bung cho kia. Boi vay, vi pham tran lan tren cac tuyen pho cam do xe la kho tranh khoi. [1371443717]
 3. Khai thac vang trai phep ngay thanh pho

  Ngay 10-6, ba Nguyen Thi Trinh, Chu tich UBND phuong An Phu, TP Tam Ky - Quang Nam, cho biet[...]
 4. Cuoc chien gianh ngoi vuong dua ngua o Bac Ha

  10
 5. Gai ban dam 200 USD moi ra tu, lai bi bat

  Hoang Thu Ha, “nghe danh” Ha Vi, vua het an tu ve toi moi gioi mai dam, da bap vao nghe “di[...]
 6. Luat tan nhan o “lo dao tao” tre an xin

  Nhieu trum chan dat danh dap nhung dua tre an xin den tan tat de nguoi khac ru long[...]
 7. Tap chi Cong san phai tiep tuc doi moi, nang cao chat luong ly luan va chinh tri, nghien cuu ly luan, tong ket thuc tien

  Nhan ky niem Ngay Bao chi Cach mang Viet Nam 21-6-2012, ngay 9-6-2012, Tong Bi thu Nguyen Phu Trong da den tham va lam viec voi can bo, bien tap vien, nhan vien Bo Bien tap Tap chi Cong san. Cung di voi Tong Bi thu co dong chi Dinh The Huynh, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, Truong Ban Tuyen giao Trung uong, Chu tich Hoi dong Ly luan Trung uong; cac dong chi Uy vien Trung uong Dang: Ho Mau Ngoat, Tro ly Tong Bi thu, phu trach Van phong Tong Bi thu; Nguyen The Trung, Pho Truong ban Thuong truc Ban Dan van Trung uong; Nguyen Hoang Viet, Pho Truong ban Ban To chuc Trung uong va cac dong chi lanh dao dai dien Van phong Trung uong, Ban Tuyen giao Trung uong, Ban Doi ngoai Trung uong, Dang uy Khoi cac co quan Trung uong, Bo Thong tin va Truyen thong. [-500693279]
 8. Nhieu phat sinh bat hop ly tren mot so tuyen pho cam de xe

  Sau gan 4 thang thuc hien lenh cam de xe tren 262 tuyen pho o Ha Noi, nhieu tuyen pho da phong quang va dat duoc tinh tham my do thi. Tuy nhien, tren mot so tuyen pho hien nay da phat sinh nhieu bat hop ly. Trong khi nhu cau diem do thi qua lon ma kha nang dap ung cua co so ha tang lai thap dan den tinh trang bit cho no thi bung cho kia. Boi vay, vi pham tran lan tren cac tuyen pho cam do xe la kho tranh khoi. [1371443717]
 9. Khai thac vang trai phep ngay thanh pho

  Ngay 10-6, ba Nguyen Thi Trinh, Chu tich UBND phuong An Phu, TP Tam Ky - Quang Nam, cho biet[...]
 10. Cuoc chien gianh ngoi vuong dua ngua o Bac Ha

  10
 11. Gai ban dam 200 USD moi ra tu, lai bi bat

  Hoang Thu Ha, “nghe danh” Ha Vi, vua het an tu ve toi moi gioi mai dam, da bap vao nghe “di[...]
 12. Luat tan nhan o “lo dao tao” tre an xin

  Nhieu trum chan dat danh dap nhung dua tre an xin den tan tat de nguoi khac ru long[...]