Tu 1/6: Ap dung quy dinh cong bo thong tin thi truong chung khoan

Bo Tai chinh vua ban hanh Thong tu so 52 huong dan ve viec cong bo thong tin tren thi truong chung khoan.

Tu 1/6: Ap dung quy dinh cong bo thong tin thi truong chung khoan

Giao dich CK. Anh minh hoa- Internet.

Theo huong dan, viec cong bo thong tin phai day du, chinh xac va kip thoi theo quy dinh cua phap luat; phai do nguoi dai dien theo phap luat cua cong ty hoac nguoi duoc uy quyen cong bo thong tin thuc hien; phai duoc thuc hien dong thoi voi viec bao cao Uy ban Chung khoan Nha nuoc, So Giao dich chung khoan ve noi dung thong tin cong bo. Neu co bat ky thong tin nao lam anh huong den gia chung khoan, nguoi cong bo thong tin phai xac nhan hoac dinh chinh thong tin do trong thoi han 24 gio, ke tu khi nhan duoc thong tin do hoac theo yeu cau cua Uy ban Chung khoan Nha nuoc, So Giao dich chung khoan. To chuc, ca nhan co hanh vi vi pham quy dinh cua phap luat ve cong bo thong tin thi tuy theo tinh chat, muc do vi pham ma bi xu ly ky luat, xu phat vi pham hanh chinh hoac bi truy cuu trach nhiem hinh su; neu gay thiet hai thi phai boi thuong theo quy dinh cua phap luat. Thong tu co hieu luc tu 1/6.

Theo TTXVN

[if !IE]>>

eurowindow

 1. Thanh pho nghi duong lon nhat the gioi ra mat tai Macau

  (Dan tri) - Ngay 11/4, Sands China da mo cua khu nghi duong cuoi cung trong chien luoc cua tap doan doi voi Dai Cotai thuoc Macau, Trung Quoc.
 2. “Noi long” Bibica va Lotte

  Nhung bat dong am i giua Bibica va doi tac Lotte trong nhung nam gan day da duoc thoi bung len khi Lotte de xuat doi ten Cong ty tai Dai hoi co dong vua qua. [-299088433]
 3. Thanh cong cuoc thi Thiet ke nha tinh thuong

  Ngay 4/4/2012, cuoc thi “Thiet ke nha tinh thuong” do Cong ty Truyen thong va Cong nghe T&B truyen thong to chuc duoi su tai tro cua Cong ty CP K95 da chinh thuc ket thuc, de lai nhieu dau an tot dep trong long moi nguoi. [186646948]
 4. Ngan hang han che chi tien mat

  ANTD - Ngan hang Nha nuoc (NHNN) yeu cau cac ngan hang phai su dung cac phuong tien thanh toan khong dung tien mat de giai ngan von cho vay. [1900237952]
 5. Hai Duong xuc tien dau tu

  (HNMO) - Nhan loi moi cua To chuc Xuc tien Mau dich Nhat Ban ve xuc tien dau tu vao tinh Hai Duong, ngay 9/4/2012 Chu tich UBND tinh Hai Duong da dan dau doan can bo lanh dao tinh Hai Duong va mot so doanh nghiep tham du hoi nghi xuc tien dau tu tai Osaka va Tokyo. [1287721532]
 6. Gia iPad 3 tiep tuc giam manh

  Sau gan 1 thang ke tu ngay duoc “xach tay” ve Ha Noi, gia iPad 3 da giam toi 4 trieu dong/chiec. [-724994104]
 7. Thanh pho nghi duong lon nhat the gioi ra mat tai Macau

  (Dan tri) - Ngay 11/4, Sands China da mo cua khu nghi duong cuoi cung trong chien luoc cua tap doan doi voi Dai Cotai thuoc Macau, Trung Quoc.
 8. “Noi long” Bibica va Lotte

  Nhung bat dong am i giua Bibica va doi tac Lotte trong nhung nam gan day da duoc thoi bung len khi Lotte de xuat doi ten Cong ty tai Dai hoi co dong vua qua. [-299088433]
 9. Thanh cong cuoc thi Thiet ke nha tinh thuong

  Ngay 4/4/2012, cuoc thi “Thiet ke nha tinh thuong” do Cong ty Truyen thong va Cong nghe T&B truyen thong to chuc duoi su tai tro cua Cong ty CP K95 da chinh thuc ket thuc, de lai nhieu dau an tot dep trong long moi nguoi. [186646948]
 10. Ngan hang han che chi tien mat

  ANTD - Ngan hang Nha nuoc (NHNN) yeu cau cac ngan hang phai su dung cac phuong tien thanh toan khong dung tien mat de giai ngan von cho vay. [1900237952]
 11. Hai Duong xuc tien dau tu

  (HNMO) - Nhan loi moi cua To chuc Xuc tien Mau dich Nhat Ban ve xuc tien dau tu vao tinh Hai Duong, ngay 9/4/2012 Chu tich UBND tinh Hai Duong da dan dau doan can bo lanh dao tinh Hai Duong va mot so doanh nghiep tham du hoi nghi xuc tien dau tu tai Osaka va Tokyo. [1287721532]
 12. Gia iPad 3 tiep tuc giam manh

  Sau gan 1 thang ke tu ngay duoc “xach tay” ve Ha Noi, gia iPad 3 da giam toi 4 trieu dong/chiec. [-724994104]