Tong bi thu tham Tong cuc Tinh bao

>Tham Tong cuc 2 (Bo Quoc phong) ngay 21/4, Tong bi thu Nguyen Phu Trong khang dinh, chien cong tham lang cua luc luong tinh bao da gop phan quan trong vao thang loi cua su nghiep khang chien, bao ve to quoc truoc day cung nhu su nghiep doi moi hien nay.

Ngay 21/4, tai Ha Noi, Tong bi thu Nguyen Phu Trong da toi tham va lam viec voi Tong cuc 2. La nguoi dung dau Quan uy Trung uong, Tong bi thu gui loi tham hoi va loi chuc tot dep nhat den can bo, chien si Tong cuc 2, luc luong trong yeu, dac biet tin cay cua Dang, Nha nuoc va Quan doi.

Tong bi thu khang dinh, hoat dong cua don vi da phuc vu dac luc cho Dang, Nha nuoc, Quan doi va cac bo, nganh, dia phuong trong danh gia tinh hinh, hoach dinh duong loi, chinh sach va xu ly tinh huong, khong de bi bat ngo. Hon 60 nam qua, cac the he can bo, chien si tinh bao quoc phong da khong ngung phan dau, tung buoc phat trien ve moi mat, thuc hien dung quy dinh ve bao cao tin, xay dung he thong nghien cuu, xu ly tin tuc khoa hoc, chat che, bao cao tin kip thoi, dung dia chi va dung trach nhiem. Chien cong tham lang cua luc luong tinh bao quoc phong da gop phan quan trong vao thang loi cua su nghiep khang chien, bao ve to quoc truoc day cung nhu su nghiep doi moi hien nay.

Tong bi thu Nguyen Phu Trong tham Bao tang Tong cuc 2. Anh: QDND.

Trong cong tac to chuc, xay dung luc luong va xay dung don vi, Tong cuc 2 da chap hanh y kien chi dao cua Bo Chinh tri, Quan uy Trung uong, trien khai theo huong giam boc lo, tang thuc luc, di vao chien luoc, xay dung cao sau, giam khau trung gian thieu hieu qua, de co buoc phat trien moi, dap ung yeu cau nhiem vu dat ra.

Phan tich tinh hinh the gioi, trong nuoc trong thoi gian gan day, Tong bi thu Nguyen Phu Trong cho rang, can bo, chien si trong luc luong tinh bao quoc phong can tiep tuc neu cao tinh than canh giac, khong bang long voi nhung thanh tich da dat duoc, de dan den chu quan, lo la. Cang trong dieu kien hoa binh, cang can cham lo cung co an ninh quoc phong va hon ai het, nhung nguoi lam cong tac tinh bao quoc phong phai nam vung quan diem xuyen suot nay de hoan thanh trong trach lon lao. Muon vay, phai thuc su coi trong cong tac xay dung con nguoi va to chuc.

Tong bi thu Nguyen Phu Trong nhan manh phai tiep tuc tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi tinh bao quoc phong. "Bao dam su lanh dao tuyet doi, truc tiep ve moi mat cua Dang doi voi luc luong tinh bao quoc phong la bai hoc kinh nghiem lon, dong thoi la mot nguyen tac, nhiem vu rat quan trong, yeu cau rat buc thiet trong tinh hinh hien nay", ong Trong khang dinh.

Tong bi thu Nguyen Phu Trong, thuong tuong Do Ba Ty chup anh luu niem cung doi ngu can bo chu chot Tong cuc 2 duoi tuong dai Bac Ho di Chien dich Bien gioi 1950. Anh: QDND.

De cap den nhiem vu xay dung Dang, Tong bi thu Nguyen Phu Trong yeu cau Dang bo Tong cuc 2 can guong mau, di dau trong trien khai thuc hien cac giai phap lon ve xay dung Dang ma Nghi quyet Dai hoi XI, dac biet la Nghi quyet Trung uong 4 da de ra.

Nhac lai loi day cua Chu tich Ho Chi Minh doi voi luc luong tinh bao quoc phong “Tinh bao la tai mat, tai phai to, mat phai sang, thi dau oc dinh ke hoach moi dung, dau oc dinh dung thi tay hanh dong moi kip thoi. Ta tai mat sang to, ke hoach dung sat, hanh dong kip thoi thi ta nhat dinh thang dich”, Tong bi thu Nguyen Phu Trong de nghi Dang uy Tong cuc 2 tiep tuc day manh viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh trong toan don vi; hoc tap phai thuc chat, lam theo phai thiet thuc, hieu qua, di vao thuong xuyen.

Quan doi Nhan dan


eurowindow

 1. Tha ca heo nang 70 kg ve bien

  Dang keo luoi ven bien, ngu dan xa Hoang Thanh (Hoang Hoa, Thanh Hoa) da bat duoc con ca heo nang 70 kg. Sau do loai ca quy hiem co trong sach do Viet Nam da duoc tha ve bien.> Ca heo 'nhay mua' tren song/ Ca heo no dua theo tau o Truong Sa
 2. Nang nong sap tro lai

  Sau it ngay mat me, nang nong se tro lai Bac Bo va Trung Bo. Vao giua tuan toi, mien Trung co the nong toi 38 do C.> Ha Noi vao he
 3. Nha xuong 5 doanh nghiep bi lua thieu rui

  Ngay 21/4, Co quan dieu tra cong an tinh Binh Duong da trieu tap nhom tho han vi nghi van gay ra hoa hoan thieu rui tru so, nha xuong cua 5 doanh nghiep voi dien tich khoang 3.000 m2.
 4. Ban tre Ha thanh cuong nhiet voi man te nuoc

  Hang tram ban tre den tu cac truong THPT, Cao dang, Dai hoc tai thu do da tu hoi tai Cong vien nuoc Ho Tay de tham du ngay hoi te nuoc voi man nhay mua va choi nhung tro vui nhon trong ngay cuoi tuan.
 5. 3 học sinh chét duói tren song Lam

  Sau buỏi dá bóng, 4 học sinh ỏ xã Hung Hòa (TP Vinh, Nghẹ An) rủ nhau ra song Lam tám và bị sảy chan khién 3 em chét duói, mot em ngát xỉu.
 6. Giam doc trung tam dang kiem bi dinh chi cong tac

  4 can bo cua mot trung tam dang kiem bi cho la "sai pham nghiem trong trong nghiep vu" nen bi dinh chi cong tac. Do thieu nguoi nen trung tam nay cung phai dung hoat dong.
 7. Tha ca heo nang 70 kg ve bien

  Dang keo luoi ven bien, ngu dan xa Hoang Thanh (Hoang Hoa, Thanh Hoa) da bat duoc con ca heo nang 70 kg. Sau do loai ca quy hiem co trong sach do Viet Nam da duoc tha ve bien.> Ca heo 'nhay mua' tren song/ Ca heo no dua theo tau o Truong Sa
 8. Nang nong sap tro lai

  Sau it ngay mat me, nang nong se tro lai Bac Bo va Trung Bo. Vao giua tuan toi, mien Trung co the nong toi 38 do C.> Ha Noi vao he
 9. Nha xuong 5 doanh nghiep bi lua thieu rui

  Ngay 21/4, Co quan dieu tra cong an tinh Binh Duong da trieu tap nhom tho han vi nghi van gay ra hoa hoan thieu rui tru so, nha xuong cua 5 doanh nghiep voi dien tich khoang 3.000 m2.
 10. Ban tre Ha thanh cuong nhiet voi man te nuoc

  Hang tram ban tre den tu cac truong THPT, Cao dang, Dai hoc tai thu do da tu hoi tai Cong vien nuoc Ho Tay de tham du ngay hoi te nuoc voi man nhay mua va choi nhung tro vui nhon trong ngay cuoi tuan.
 11. 3 học sinh chét duói tren song Lam

  Sau buỏi dá bóng, 4 học sinh ỏ xã Hung Hòa (TP Vinh, Nghẹ An) rủ nhau ra song Lam tám và bị sảy chan khién 3 em chét duói, mot em ngát xỉu.
 12. Giam doc trung tam dang kiem bi dinh chi cong tac

  4 can bo cua mot trung tam dang kiem bi cho la "sai pham nghiem trong trong nghiep vu" nen bi dinh chi cong tac. Do thieu nguoi nen trung tam nay cung phai dung hoat dong.