Thoi diem the hien ban linh, pham chat nguoi Dang vien cong san

Hom qua - 13/8, tai Ha Noi, Bo Chinh tri to chuc Hoi nghi can bo toan quoc huong dan viec tien hanh kiem diem tu phe binh va phe binh theo Nghi quyet T.U 4 Khoa XI “Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay”. Dong chi Nguyen Phu Trong - Tong Bi thu va dong chi Le Hong Anh -Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu - chu tri Hoi nghi.

Tong Bi thu Nguyen Phu Trong phat bieu tai Hoi nghi
Tong Bi thu Nguyen Phu Trong phat bieu tai Hoi nghi

Cung co niem tin, quyet tam

Thay mat Bo Chinh tri, dong chi Le Hong Anh trinh bay Bao cao cua Bo Chinh tri ve viec chuan bi va tien hanh cac buoc kiem diem tu phe binh va phe binh tap the, ca nhan Bo chinh tri, Ban Bi thu theo tinh than Nghi quyet T.U 4.

Theo do, cong tac chuan bi duoc tien hanh cong phu, nghiem tuc, chat che, dung quy trinh. Bo Chinh tri, Ban Bi thu da to chuc Bo phan Thuong truc o T.U chi dao thuc hien Nghi quyet va To giup viec Bo phan Thuong truc; to chuc lay y kien gop y de chuan bi kiem diem tu phe binh va phe binh; chuan bi Bao cao kiem diem cua tap the va ca nhan Bo Chinh tri, Ban Bi thu.

De lam co so thong nhat chuan bi ban tu kiem diem ca nhan cua cac dong chi Uy vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu, Bo phan Thuong truc da trinh Bo Chinh tri thong qua van ban "Mot so van de ve viec chuan bi va tien hanh kiem diem tu phe binh va phe binh ca nhan cac dong chi Uy vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu theo tinh than Nghi quyet Trung uong 4 khoa XI ve xay dung Dang".

Tap the Bo Chinh tri, Ban Bi thu da kiem diem tu phe binh va phe binh trong 4 ngay. Noi dung phat bieu duoc chuan bi ky; cac van de noi com cua tap the tren ca 3 noi dung deu duoc neu ra de phan tich. Khong khi thao luan chan thanh, thang than, xay dung.

Ket luan phan kiem diem tap the, dong chi Tong Bi thu khang dinh nhung uu diem co ban va chi ro nhung han che, khuyet diem da lam ro va yeu cau tiep tuc lam ro them mot so van de quan trong nay sinh trong qua trinh kiem diem.

Bo Chinh tri, Ban Bi thu tien hanh kiem diem tu phe binh va phe binh ca nhan trong 12 ngay, chia lam 2 dot: Dot 1 tu ngay 21-25/7: kiem diem tu phe binh va phe binh 4 dong chi lanh dao chu chot: dong chi Tong Bi thu Nguyen Phu Trong va cac dong chi Uy vien Bo Chinh tri: Chu tich nuoc Truong Tan Sang, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung, Chu tich Quoc hoi Nguyen Sinh Hung.

Cac dong chi Bo Chinh tri, Ban Bi thu deu tham gia dong gop y kien. Dot 2 tu ngay 1-7/8: Bo Chinh tri, Ban Bi thu tiep tuc kiem diem tu phe binh va phe binh ca nhan cac dong chi Bo Chinh tri, Ban Bi thu con lai.

Nhin chung, cac ban tu kiem diem ca nhan trinh bay truoc Bo Chinh tri, Ban Bi thu duoc chuan bi ky, kiem diem nghiem tuc. Cac y kien gop y chan tinh, thang than; cac van de duoc cac to chuc Dang va ca nhan gop y voi ca nhan cac dong chi Bo Chinh tri, Ban Bi thu deu duoc trinh bay, phan tich gop y ky, sau sac.

Ket luan phan kiem diem ca nhan Bo Chinh tri, Ban Bi thu, dong chi Tong Bi thu giao Uy ban Kiem tra T.U tham tra, xac minh, lam ro cac van de lien quan den mot so dong chi Uy vien Bo Chinh tri va bao cao Bo Chinh tri (trong thang 9/2012) de co ket luan cu the.

Mot so kinh nghiem buoc dau

Cong tac chuan bi kiem diem tu phe binh, phe binh cua tap the, ca nhan Bo Chinh tri, Ban Bi thu duoc thuc hien nghiem tuc, can trong, chu dao, chat che va khoa hoc, voi nhieu diem noi bat khac voi kiem diem hang nam, giua nhiem ky va cac dot kiem diem cua cac khoa gan day.

Trong kiem diem, khong khi thang than, gop y dan chu, doan ket, chan thanh. Hau het cac van de noi com, buc xuc duoc cac tap the va ca nhan gop y deu duoc dat ra, phan tich ky. Qua phat bieu gop y, trao doi qua lai, co ket luan ve kiem diem cua tung dong chi de bao cao BCH T.U.

Qua kiem diem da lam ro hon, sau hon uu, khuyet diem va han che cua tap the va cac ca nhan trong Bo Chinh tri, Ban Bi thu tren mot so van de quan trong cap bach ve xay dung Dang (ve trach nhiem cua tap the va ca nhan trong lanh dao, chi dao, quan ly doanh nghiep nha nuoc, nhat la ve cac vu viec Vinashin, Vinalines; ve thieu sot, khuyet diem trong cong tac chuan bi nhan su Dai hoi XI va cong tac can bo; ve thuc hien nguyen tac tap trung dan chu, tap the lanh dao, ca nhan phu trach; ve mot so du luan buc xuc lien quan den ca nhan, gia dinh, vo con,...).

Kiem diem Bo Chinh tri, Ban Bi thu thuc su la mot cuoc sinh hoat chinh tri, la dip de cac dong chi Bo Chinh tri, Ban Bi thu tang cuong hieu biet lan nhau, tu hoc hoi nang cao trinh do, nang luc (nhieu dong chi phat bieu, qua dot sinh hoat nay, da thu nhan duoc rat nhieu dieu bo ich, tu thay minh vung vang hon, gan bo, hieu biet nhau hon trong Bo Chinh tri, Ban Bi thu...).

Ngay trong qua trinh chuan bi va tien hanh kiem diem, Bo Chinh tri, Ban Bi thu da thuc su cau thi, nghiem tuc tiep thu cac y kien gop y; da chi dao khan truong khac phuc ngay mot so khuyet diem da ro, khong cho toi khi to chuc kiem diem Bo Chinh tri, Ban Bi thu…

Tung ca nhan cac dong chi Bo Chinh tri, Ban Bi thu se tiep tuc tu phe binh that su cau thi, thanh khan, nghiem khac voi chinh minh hon nua; bo sung, hoan thien, nang chat luong ban tu kiem diem ca nhan cua minh de bao cao voi BCH T.U, lam guong cho cap duoi va lam kinh nghiem cho cac khoa sau.

Bo Chinh tri giao cho Bo phan Thuong truc giup Bo Chinh tri, Ban Bi thu chi dao Van phong T.U Dang va cac co quan lien quan tiep thu y kien Bo Chinh tri, Ban Bi thu qua kiem diem de hoan thien Bao cao kiem diem tu phe binh, phe binh tap the Bo Chinh tri, Ban Bi thu va ban giai trinh cua Bo Chinh tri, Ban Bi thu ve mot so van de chung ma cac tap the, ca nhan gop y cho tap the Bo Chinh tri, Ban Bi thu.

Thang 9/2012 Bo Chinh tri, Ban Bi thu se hop lai de thong qua Bao cao kiem diem tu phe binh va phe binh cua tap the Bo Chinh tri, Ban Bi thu; Ban tiep thu giai trinh..., danh gia chinh thuc ve ket qua kiem diem, xem xet viec ky luat (co hay khong, den muc nao doi voi tap the va ca nhan) de bao cao voi T.U…

Nhung viec can lam tiep sau kiem diem

Sau khi nghe bao cao cua Bo Chinh tri, Ban Bi thu, cac dai bieu tham du Hoi nghi trao doi, neu nhung van de can duoc lam ro hon, nhat la thong nhat cach lam, buoc di, tu tuong chi dao.

Phat bieu ket luan Hoi nghi, dong chi Tong Bi thu Nguyen Phu Trong neu ro 9 diem moi, noi bat, phat trien them so voi cac dot kiem diem tu phe binh, phe binh de xay dung Dang truoc day. Do la nhung no luc, kinh nghiem va ket qua buoc dau co y nghia het suc quan trong trong dot kiem diem tu phe binh va phe binh lan nay, nham thuc hien mot noi dung, mot so nhom van de ve xay dung Dang ma Nghi quyet T.U 4 (khoa XI) tap trung lanh dao va nghiem tuc trien khai thuc hien.

Trong kiem diem phai danh gia nghiem tuc, khach quan, dung muc, ca uu diem, khuyet diem, ket qua va ca han che, thieu sot; neu quy trach nhiem thi trach nhiem the nao, muc do ra sao, ca nhan hay to chuc, khong the neu chung chung, dai khai. Dong chi Tong Bi thu dac biet luu y, kiem diem nhung van bao dam cong viec thuong xuyen, khong de anh huong den cong viec chung, phong trao chung…

Tong Bi thu Nguyen Phu Trong nhan manh: toan Dang dang buoc vao thoi diem rat thieng lieng va he trong, dang lam nhung cong viec rat thieng lieng va he trong. Moi can bo, dang vien co trach nhiem rat lon doi voi dat nuoc, dan toc, doi voi Dang, chinh vi the phai phat huy day du tinh than trach nhiem de lam tot cong viec nay.

Day la thoi diem phai het suc tinh tao, binh tinh, vung vang, the hien cho duoc ban linh, pham chat tot dep cua nguoi cong san, cua nguoi dang vien cong san chan chinh cua Dang Cong san Viet Nam do Chu tich Ho Chi Minh to chuc, sang lap, lanh dao, ren luyen.

Theo TTXVN


Tinmoi.vn-336x280 Nguon : phapluatvn.vn

Co the ban quan tam


eurowindow

 1. Truc thang cap cuu nguoi bi nan

  16h30 ngay 10/8, to bay dang truc thi nhan duoc lenh bay cap cuu co giao bi xe cho da can gay[...]
 2. Nga - My: Quay dau, ngoanh mat vi Iran

    - Moi quan he giua My va Nga co the bi de doa neu My ap dat them lenh trung phat mo rong[...]
 3. Siet ban thit trong 8 gio khac nao... “treo cot mo”

  Nhieu y kien cho rang viec kiem soat dau kiem dich con kho noi gi den thoi gian giet[...]
 4. Giang luoi bat ca du can dut duong vat be trai o Dong Thap

  Ngay 13/8, UBND huyen Thap Muoi va UBND xa Tan Kieu da to chuc luc luong hang chuc nguoi cung[...]
 5. My thu nghiem phi co sieu thanh

  May bay sieu thanh co the di tu bo tay sang dong nuoc My trong khoang mot gio sap tro thanh su[...]
 6. Cu ong goc Viet lap dau moc moi trong lich su nuoc My

  Trong lich su cua nuoc My, tinh den nay chi co 28 nguoi nhap cu tro thanh cong dan cua nuoc nay[...]
 7. Truc thang cap cuu nguoi bi nan

  16h30 ngay 10/8, to bay dang truc thi nhan duoc lenh bay cap cuu co giao bi xe cho da can gay[...]
 8. Nga - My: Quay dau, ngoanh mat vi Iran

    - Moi quan he giua My va Nga co the bi de doa neu My ap dat them lenh trung phat mo rong[...]
 9. Siet ban thit trong 8 gio khac nao... “treo cot mo”

  Nhieu y kien cho rang viec kiem soat dau kiem dich con kho noi gi den thoi gian giet[...]
 10. Giang luoi bat ca du can dut duong vat be trai o Dong Thap

  Ngay 13/8, UBND huyen Thap Muoi va UBND xa Tan Kieu da to chuc luc luong hang chuc nguoi cung[...]
 11. My thu nghiem phi co sieu thanh

  May bay sieu thanh co the di tu bo tay sang dong nuoc My trong khoang mot gio sap tro thanh su[...]
 12. Cu ong goc Viet lap dau moc moi trong lich su nuoc My

  Trong lich su cua nuoc My, tinh den nay chi co 28 nguoi nhap cu tro thanh cong dan cua nuoc nay[...]