Tam huyet, trach nhiem cung toan Dang thuc hien co hieu qua Nghi quyet Trung uong 4, khoa XI

Tam huyet, trach nhiem cung toan Dang thuc hien co hieu qua Nghi quyet Trung uong 4, khoa XI
Dong chi Tran Luu Hai, Uy vien Trung uong Dang, Pho truong ban Thuong truc Ban To chuc Trung uong phat bieu ket luan Hoi thao.

Ngay 17-5-2012, tai TP. Ho Chi Minh, Ban To chuc Trung uong phoi hop voi Tap chi Cong san va Thanh uy Thanh pho Ho Chi Minh to chuc Hoi thao khoa hoc: Ban ve cac giai phap thuc hien hieu qua Nghi quyet Trung uong 4 (khoa XI) “Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay”.
Tham du Hoi thao co dong chi Le Thanh Hai, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Thanh uy Thanh pho Ho Chi Minh; Nguyen Van Nen, Uy vien Trung uong Dang, Pho Ban chi dao Tay Nguyen; Nguyen Thi Thu Ha, Uy vien Trung uong Dang, Pho Bi thu Thanh uy Thanh pho Ho Chi Minh.
Du va chi tri Hoi thao gom cac dong chi: Tran Luu Hai, Uy vien Trung uong Dang, Pho Truong ban Thuong truc Ban To chuc Trung uong; PGS, TS Vu Van Phuc, Tong Bien tap Tap chi Cong san; GS, TS Truong Giang Long, Pho Tong Bien tap Tap chi Cong san va dong chi Nguyen Van Dua, Pho Bi thu Thuong truc Thanh uy Thanh pho Ho Chi Minh.
Dai dien Ban To chuc Trung uong, Uy ban Kiem tra Trung uong, Ban Dan van Trung uong, cung dai dien Ban Tuyen giao Thanh uy, HDND, UBND, Uy ban Mat tran To quoc va cac ban, nganh cua Thanh pho Ho Chi Minh, cac dong chi trong thuong truc va ban to chuc cac tinh uy, thanh uy khu vuc phia Nam, dong dao cac dong chi lao thanh cach mang, cac nha khoa hoc, nhung nguoi tam huyet voi Nghi quyet Trung uong 4 (khoa XI) cua Dang.
Sau Bao cao De dan cua PGS, TS Vu Van Phuc , Tong Bien tap Tap chi Cong san da co 12 tham luan va 5 y kien trao doi, phan bien duoc trinh bay tai Hoi thao. Cac dai bieu deu tap trung di sau vao 4 nhom giai phap can tap trung thuc hien quyet liet, co hieu qua Nghi quyet Trung uong 4, khoa XI. Nhom giai phap ve tu phe binh va phe binh, neu cao tinh tien phong, guong mau cua cap tren da co 2 tham luan va 2 y kien phan bien. Trong do, dong chi Nguyen Duc Ha , Vu truong Vu Co so dang, Ban To chuc Trung uong cho rang, nhieu noi, nhieu cap, trong do co can bo cap cao chua dam noi thang, noi that va thieu khach quan nen Nghi quyet Trung uong 4 (khoa XI) da nhan dinh “co mot bo phan khong nho can bo, dang vien suy thoai ve chinh tri, dao duc, loi song”, dieu do co the hieu la su dien bien van de nay rat phuc tap, vi the, chung ta can phai lam sao de moi can bo, dang vien phai tu xem xet lai minh, soi roi lai minh de khac phuc nhung nhuoc diem, yeu kem do. Thoi gian qua, chung ta chua dam nhin thang vao nhung nhuoc diem, nen hien nay tinh trang thieu thieu dan chu, doi minh, doi nguoi van dien ra; trong xa hoi cung nhu trong noi bo cua Dang van noi mot duong, lam mot neo; khong it can bo, dang vien thieu tu giac...
Dai bieu Doan The Hanh , Uy vien Ban Bien tap Tap chi Cong san nhan dinh: nguyen nhan dan den suy thoai ve tu tuong chinh tri, dao duc, loi song cua can bo, dang vien hien nay la do cong tac xay dung Dang trong thoi gian dai vua qua chua tot, it hieu qua da lam cho tinh trang tren dien ra, keo dai va ngay cang tram trong.
O nhom giai phap ve cong tac tu tuong, cong tac kiem tra, cac dai bieu Tran Trong Tan , nguyen Uy vien Trung uong Dang, nguyen Truong Ban Tu tuong - Van hoa Trung uong, Dang Van Hong , Pho Chu nhiem Uy ban Kiem tra Thanh uy Thanh pho Ho Chi Minh cho rang, trong 4 nhom giai phap ma Nghi quyet da dua ra, can xem cong tac giao duc tu tuong la nhiem vu hang dau de thuc hien co hieu qua tinh than Nghi quyet Trung uong 4 (khoa XI). Dong thoi, lam tot cong tac kiem tra, giam sat viec thuc hien nhung dieu dang vien khong duoc lam de ngan chan, day lui suy thoai tu tuong chinh tri, dao duc, loi song trong can bo, dang vien hien nay.
Theo dai bieu Nguyen Van Nen , Uy vien Trung uong Dang, Pho truong ban Chi dao Tay Nguyen, Nguyen Van Thao , Tro ly Chu tich nuoc Truong Tan Sang nhan manh: Nghi quyet cua Dang la rat dung va trung, nhung quan trong nhat la khau to chuc thuc hien de mang lai hieu qua nhu the nao. Dang chu y la giai doan hien nay co nhieu vu khieu kien lien quan den dat dai ma nguyen nhan chinh la su yeu kem trong khau quan ly, dieu do cho thay nang luc cua can bo chua dap ung truoc yeu cau moi; dan chu trong Dang chua dat yeu cau de ra, tham chi con yeu; co luc nguoi dung dau du biet ro van de sai pham nhung khong dam noi thang, noi that. De xay dung Dang trong sach, vung manh can tang cuong phat huy dan chu trong Dang mot cach thuc chat de xay dung niem tin trong long nhan dan.
O nhom giai phap ve cong tac can bo, theo dai bieu Nguyen Tan Phat , nguyen Uy vien TW Dang, nguyen Thu truong Bo Giao duc va Dao tao, dai bieu Tran Trong Dang Dan va Pham Phuong Thao , nguyen Chu tich HDND TP. Ho Chi Minh: de cong tac xay dung Dang hien nay mang lai hieu qua thiet thuc can thuc hien dong bo o cac cap, cac nganh, trong do nhung nguoi dung dau phai co “long trong, mat sang” phan biet chinh xac nhung uu, khuyet diem trong to chuc dang cua minh; nguoi dung dau phai co tu cach dao duc, loi song trong sang cua mot nguoi cong san; cac nganh, cac cap can manh dan quy hoach, dao tao va bo tri su dung nhung can bo co nang luc, trinh do, chuyen mon gioi; van dung va thuc hien co hieu qua cac the che lien quan den cong tac can bo. Ben canh do, can nang cao chat luong cong tac dao tao o cac hoc vien, truong dao tao can bo.
Thuc tien, kinh nghiem cua cac dia phuong cung la mot noi dung duoc Hoi thao chu y. Dai bieu Tran Quoc Bao , Pho Bi thu Thuong truc Tinh uy Ben Tre chia se nhung kinh nghiem cua Ben Tre trong cong tac can bo. Theo do, cong tac dao tao nguon nhan luc tre duoc coi la nhan to dam bao phat trien ben vung, gop phan ngan ngua suy thoai tu tuong chinh tri, dao duc, loi song. Dai bieu cung da neu len nhung cach lam cua Ben Tre trong khau danh gia, quy hoach va bo tri can bo: Khi tien hanh danh gia can bo thi thuc hien dan chu, cong khai, lay ket qua hoan thanh nhiem vu lam thuoc do; bo tri su dung can bo dua theo nang luc va trinh do chuyen mon cua can bo...
Phat bieu voi Hoi thao, dong chi Le Thanh Hai , Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Thanh uy TP. Ho Chi Minh danh gia cao nhung tham luan va y kien phan bien rat tam huyet voi tinh than xay dung Dang ta ngay cang trong sach, vung manh. Co the thay, tu khi Trung uong ra Nghi quyet Trung uong 4 (khoa XI), cung voi cac van ban huong dan trien khai thuc hien da thu hut su quan tam dac biet khong chi can bo, dang vien ma ca cac tang lop trong xa hoi. Vi le do, can thuc hien that tot cac giai phap Trung uong da de ra cung nhu cac giai phap co tinh kha thi duoc neu ra trong Hoi thao, nham dau tranh thang loi truoc nhung tieu cuc trong xa hoi, suy thoai ve tu tuong chinh tri, dao duc, loi song trong can bo, dang vien.
Phat bieu ket luan Hoi thao, dong chi Tran Luu Hai , Uy vien Trung uong Dang, Pho truong ban Thuong truc Ban To chuc Trung uong khang dinh hau het cac y kien tham luan tai Hoi thao va nhieu y kien phat bieu tai hoi truong la nhung y kien tam huyet, trach nhiem, duoc chuan bi cong phu, chu dao. Cac giai phap de xuat chua dung nhieu noi dung co tinh khoa hoc va thuc tien cao. Day chinh la nguon tu lieu het suc quy bau de cac co quan tham muu cua Trung uong va cap uy, cac to chuc dang trong toan quoc nghien cuu, van dung trong qua trinh trien khai to chuc thuc hien co hieu qua Nghi quyet Trung uong 4 (khoa XI).
Dong chi khang dinh, nhan thuc sau sac ve y nghia, tam quan trong cua Nghi quyet Trung uong 4, Ban To chuc Trung uong da danh nhieu thoi gian, cong suc de nghien cuu, tham muu ve ban hanh va thuc hien Nghi quyet. Trong thoi gian toi, nhieu van de lien quan den Dieu le Dang, nguyen tac hoat dong, co che, chinh sach... cung nhieu van de ve cong tac can bo can tiep tuc duoc doi moi manh me hon, sau sac hon. Cac chuong trinh, de an thi diem can duoc khan truong nghien cuu, so ket rut kinh nghiem, huong dan thuc hien nhu viec thi diem bo tri mot chuc danh can bo lanh dao chu chot o cap tinh, cap huyen khong phai la nguoi dia phuong, thi diem chu truong bo tri bi thu cap uy dong thoi la chu tich UBND cap huyen, cap xa, so ket rut kinh nghiem de co chu truong ve viec dai hoi dang bo tu cap co so den cap tinh truc tiep bau bi thu cap uy co so du; thi diem giao quyen cho bi thu cap uy lua chon, gioi thieu de bau cu, bo nhiem cap pho, thi diem che do tien cu, che do tap su lanh dao, quan ly... deu la nhung noi dung quan trong, thiet thuc de Nghi quyet Trung uong 4, khoa XI phat huy hieu qua tren thuc te.
Dong chi cho rang cac y kien tham luan tai Hoi thao da gop phan lam sang to co so ly luan, thuc tien cua Nghi quyet Trung uong 4, dong gop tich cuc cho viec nghien cuu, hoan thien co che chinh sach cua cac co quan tham muu cua Trung uong va viec trien khai thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 trong pham vi toan Dang. Dong chi to y tin tuong voi quyet tam chinh tri cao cua toan Dang va duoc su dong thuan, ung ho cua nhan dan, nhat dinh chung ta se vuot qua kho khan, thuc hien thang loi Nghi quyet Trung uong 4.

Tin, anh: Le Thuy

[if !IE]>>

eurowindow

 1. Pho bien muc dich, yeu cau, noi dung gop y kiem diem tap the, ca nhan Bo Chinh tri, Ban Bi thu

  Thuc hien Ke hoach so 08-KH/TW ngay 12-3-2012 cua Bo Chinh tri, de chuan bi viec kiem diem tap the va ca nhan Bo Chinh tri, Ban Bi thu theo tinh than Nghi quyet Trung uong 4 (khoa XI), sang 17-5, Bo Chinh tri da to chuc Hoi nghi pho bien muc dich, yeu cau, noi dung gop y kien kiem diem toi cac dong chi nguyen Uy vien Trung uong Dang cac khoa. Dong chi Le Hong Anh, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu Trung uong Dang chu tri Hoi nghi. [1937496464]
 2. Hop bao cong bo chuong trinh cua Ky hop thu 3, Quoc hoi Khoa XIII

  Chieu 17-5, Van phong Quoc hoi da to chuc hop bao cong bo chuong trinh Ky hop thu 3, Quoc hoi Khoa XIII. Tai Ky hop nay, Quoc hoi se xem xet, thong qua 13 du an luat, 7 nghi quyet va cho y kien doi voi 6 du an luat khac. [1987339157]
 3. Khong phat hien chat cam trong ca dieu hong

  HCM deu khongphat hien ton du chat Trifluralin
 4. Loi nguyen chet choc van deo dang nha Kennedy

  Cai chet cua Mary Richardson Kennedy la mot su kien buon nua trong chuoi cau chuyen bi thuong[...]
 5. Tang che pham sinh hoc cho quan, dan huyen dao Truong Sa

  Dai ta Ha Xuan Su bay to su cam kich truoc tam long cua cac nha khoa hoc, can bo, nhan vien[...]
 6. Se co che tai, bien phap manh hon keo giam tai nan giao thong

  Chieu nay (17/5), Pho Thu tuong Nguyen Xuan Phuc, Chu tich Uy ban ATGTQG da chu tri phien hop[...]
 7. Pho bien muc dich, yeu cau, noi dung gop y kiem diem tap the, ca nhan Bo Chinh tri, Ban Bi thu

  Thuc hien Ke hoach so 08-KH/TW ngay 12-3-2012 cua Bo Chinh tri, de chuan bi viec kiem diem tap the va ca nhan Bo Chinh tri, Ban Bi thu theo tinh than Nghi quyet Trung uong 4 (khoa XI), sang 17-5, Bo Chinh tri da to chuc Hoi nghi pho bien muc dich, yeu cau, noi dung gop y kien kiem diem toi cac dong chi nguyen Uy vien Trung uong Dang cac khoa. Dong chi Le Hong Anh, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu Trung uong Dang chu tri Hoi nghi. [1937496464]
 8. Hop bao cong bo chuong trinh cua Ky hop thu 3, Quoc hoi Khoa XIII

  Chieu 17-5, Van phong Quoc hoi da to chuc hop bao cong bo chuong trinh Ky hop thu 3, Quoc hoi Khoa XIII. Tai Ky hop nay, Quoc hoi se xem xet, thong qua 13 du an luat, 7 nghi quyet va cho y kien doi voi 6 du an luat khac. [1987339157]
 9. Khong phat hien chat cam trong ca dieu hong

  HCM deu khongphat hien ton du chat Trifluralin
 10. Loi nguyen chet choc van deo dang nha Kennedy

  Cai chet cua Mary Richardson Kennedy la mot su kien buon nua trong chuoi cau chuyen bi thuong[...]
 11. Tang che pham sinh hoc cho quan, dan huyen dao Truong Sa

  Dai ta Ha Xuan Su bay to su cam kich truoc tam long cua cac nha khoa hoc, can bo, nhan vien[...]
 12. Se co che tai, bien phap manh hon keo giam tai nan giao thong

  Chieu nay (17/5), Pho Thu tuong Nguyen Xuan Phuc, Chu tich Uy ban ATGTQG da chu tri phien hop[...]