Sua quy che phat ngon de ai cung co quyen noi

Hien nay co tinh trang can bo, cong chuc khong chiu cung cap thong tin cho bao chi voi ly do da co nguoi phat ngon lo het roi.

Cac ca nhan cua co quan hanh chinh nha nuoc khong duoc giao nhiem vu phat ngon, cung cap thong tin cho bao chi thi van co quyen cung cap thong tin cho bao chi theo quy dinh cua phap luat nhung khong duoc nhan danh co quan hanh chinh nha nuoc de phat ngon, khong duoc tiet lo bi mat dieu tra… Trong truong hop nay, nguoi cung cap thong tin cho bao chi va co quan bao chi phai cung chiu trach nhiem ve noi dung thong tin tren bao chi.

Do la mot trong nhung noi dung sua doi quan trong nam trong du thao sua doi Quy che phat ngon va cung cap thong tin cho bao chi cua Thu tuong Chinh phu duoc Bo Thong tin va Truyen thong (TT&TT) dua ra thao luan tai Hoi nghi “Tong ket nam nam thuc hien Quyet dinh 77/2007 cua Thu tuong Chinh phu ban hanh quy che phat ngon va cung cap thong tin cho bao chi” dien ra tai Da Nang ngay 23-6.

Gay kho de bao chi

Theo Bo TT&TT, qua nam nam thuc hien Quy che phat ngon va cung cap thong tin cho bao chi da tao co so phap ly de bao chi tiep can voi nguon thong tin chinh thong, dap ung nhu cau thong tin cua nguoi dan. Song trong qua trinh to chuc thuc hien cac quy che cung phat sinh nhieu van de vuong mac, han che can sua doi.

Sua quy che phat ngon de ai cung co quyen noi

Hop bao Chinh phu thuong ky la mot trong nhung viec cua nguoi phat ngon cung cap thong tin chinh xac, kip thoi cho bao, dai sau moi ky hop. Anh: TTXVN

Dai dien cua mot so co quan bao chi, thong tan tham du hoi nghi cho rang nhieu dia phuong co tam ly ngai tiep xuc hoac tra loi nhung van de lien quan den dia phuong minh, khong rieng van de tieu cuc ma ca nhung thong tin xay dung, phat trien kinh te… Doi voi cac vu tieu cuc, vi pham thi viec tiep can cang kho khan hon, cac co quan lien quan thuong tim cach ne tranh, khat lan.

Dan chung cu the, ong Hoang Huu Luong, Cuc truong Cuc Bao chi, cho hay: Hien mot so don vi, co quan nha nuoc van chua thuc hien nghiem tuc quy che phat ngon. Phan lon nguoi phat ngon o cac co quan deu kiem nhiem nen khong co thoi gian dau tu cho cong tac phat ngon, trong khi ho khong co bo phan giup viec, dan den hieu qua cung cap thong tin cho bao chi chua cao. Ben canh do, nguoi phat ngon khong the tuong tan moi van de cua co quan, to chuc, trong khi viec phoi hop giua ho voi cac co quan chuc nang cua bo, nganh, dia phuong chua tot nen nguoi phat ngon bi dong trong viec cung cap thong tin. Ngoai ra, tai mot so co quan, dia phuong thuc hien phat ngon va cung cap thong tin cho bao chi con mang tinh hinh thuc, khong sau sat van de.

“Nhieu nguoi phat ngon van gay kho de cho phong vien tac nghiep nhu: Chi dong y lam viec khi phong vien dap ung du ba dieu kien la co the nha bao, co giay gioi thieu cua co quan va co cong van dat lich lam viec. Tham chi o mot so don vi, con de nghi phai de lai danh sach cau hoi tu truoc gui den. Dac biet, co noi mac du da duoc co quan bao chi gui cong van den nhung cung khong co phan hoi” - ong Luong noi them.

Phai cung cap thong tin

Ong Luong Thanh Nghi, Vu truong Vu Thong tin Bao chi (Bo Ngoai giao), neu thuc te la hien nay nhieu co quan nha nuoc van chua phan biet ro rang giua nguoi phat ngon va nguoi cung cap thong tin cho bao chi dan den tinh trang ne tranh, dun day trong viec cung cap thong tin. Do do can phai co huong dan cu the trong quy che, dong thoi phai da dang hoa cach cung cap thong tin cho bao chi. “Viec ne tranh cung cap thong tin cho bao chi khien cac co quan nha nuoc khong co co hoi giai thich, trinh bay quan diem truoc du luan. Vi vay can phai day manh chuyen mon hoa va thiet lap bo phan chuyen trach cung cap thong tin cho bao chi” - ong Nghi noi.

Thu truong Bo TT&TT Do Quy Doan cung phan tich: Thuc te xay ra tinh trang co quan nha nuoc va chinh ban than nguoi phat ngon cung khong phan biet ro giua nguoi nhan danh co quan nha nuoc dung ra cung cap thong tin cho bao chi va nguoi cung cap thong tin cho bao chi theo quan diem ca nhan rieng. “Van de nay cung da duoc neu ro trong du thao sua doi quy che phat ngon lan nay. Theo do, cac ca nhan thuoc co quan hanh chinh nha nuoc khong duoc giao nhiem vu phat ngon nhung van co quyen cung cap thong tin cho bao chi theo quy dinh phap luat. Nhung do la thong tin do ca nhan do dua ra, khong duoc nhan danh co quan nha nuoc de phat ngon” - ong Doan noi.

Ong Doan cho biet them trong du thao quy che phat ngon moi se co quy dinh xu ly vi pham doi voi truong hop nguoi phat ngon khong thuc hien day du cac quy dinh trong quy che nay. “Nguoi phat ngon co nhiem vu bat buoc phai cung cap thong tin cho bao chi. Neu co tinh ne tranh, dun day thi tuy theo tinh chat, muc do ma ap dung cac bien phap xu ly, ky luat theo quy dinh phap luat ve can bo, cong chuc hoac xu ly vi pham hanh chinh” - ong Doan nhan manh.

De dan den thong tin sai lech

Co truong hop nguoi phat ngon nhung khong duoc co quan quan ly cung cap thong tin de phat ngon. Tai mot so cuoc hop quan trong cua co quan nha nuoc, dia phuong khong co su tham du cua nguoi phat ngon, dan den tinh trang khi gap bao chi lai tro nen e de, ngai cung cap. Tai cac cap co so ben duoi nhu phuong, xa… thi viec xac dinh nguoi phat ngon cung cap thong tin cho bao chi cang kho khan vi moi thong tin deu bi don day len huyen, tinh hoac cac bo, nganh…

Dai dien So TT&TT TP Ha Noi

TAN TAI - LE PHI

[if !IE]>>

eurowindow

 1. Cung gin giu va phat trien tinh huu nghi vi dai

  QDND - Hom nay, nhan dan Viet Nam va nhan dan Cam-pu-chia tung bung ky niem 45 nam Ngay hai nuoc thiet lap quan he ngoai giao (24-6-1967/24-6-2012). Vuot qua moi thang tram cua lich su, nhan dan hai nuoc da tao dung mot tinh huu nghi vi dai. [587248550]
 2. Bo phieu tin nhiem tai Quoc hoi se duoc thuc hien nghiem tuc

  Ngay 23-6, Chu tich nuoc Truong Tan Sang va Bi thu Thanh uy TP Ho Chi Minh Le Thanh Hai cung Doan dai bieu Quoc hoi TP Ho Chi Minh da co buoi tiep xuc cu tri voi Uy ban MTTQ TP Ho Chi Minh de bao cao ket qua ky hop thu ba, Quoc hoi khoa XIII, dong thoi ghi nhan nhung y kien dong gop cua cu tri cho hoat dong cua Quoc hoi. Sang cung ngay, Chu tich nuoc va to dai bieu Quoc hoi don vi so 1 cua TP Ho Chi Minh cung da co cuoc tiep xuc voi hon 200 cu tri quan 4. [775831169]
 3. Dai gia chet bat thuong truoc cua nha ve sinh

  Thay mui tu khi nong nac tai nha ong Nhon, hang xom bac ghe nhin vao thi phat hien thi the cua vi giam doc doanh nghiep co tieng o Binh Duong.
 4. Tieng long bo doi "canh troi"

  QDND - Cung doi quan xung kich tinh nguyen cua tuoi tre cac don vi Quan chung Phong khong - Khong quan co mat o nhung dia diem lam cong tac dan van, cuu ho, cuu nan..., chung toi moi thuc su hieu het tam long cua nguoi linh "canh troi". Khi thi giup dan gat lua, luc tham gia lam duong lien thon, roi cong cac em nho vuot duong lay loi, tang cac chi em mot nhanh hoa..., chung toi hieu, voi ho, do khong chi la nhiem vu ma la tieng long, la tinh yeu thuong cua tuoi tre cac don vi phong khong - khong quan. [-943635752]
 5. Doc gi tren Phap Luat TP.HCM so Chu nhat 24-6-2012?

  (PLO)- Chim ngap trong the gioi mui huong, Am nhac duong pho kho… xuong duong; Tranh ve chi cua hoa si Mac Hoang Thuong; My xay dung trung tam nghe len toan cau… [-1923993115]
 6. Lai chuyen nguoi nuoc ngoai nuoi ca long tren bien Cat Ba

  Mot nguoi nuoc ngoai lao dong trai phep gan 10 nam tren vinh Lan Ha, Cat Ba ma khong he bi phat hien, xu ly dieu nay dang dat dau hoi ve trach nhiem quan ly cua cac co quan chuc nang so tai. [1226738671]
 7. Cung gin giu va phat trien tinh huu nghi vi dai

  QDND - Hom nay, nhan dan Viet Nam va nhan dan Cam-pu-chia tung bung ky niem 45 nam Ngay hai nuoc thiet lap quan he ngoai giao (24-6-1967/24-6-2012). Vuot qua moi thang tram cua lich su, nhan dan hai nuoc da tao dung mot tinh huu nghi vi dai. [587248550]
 8. Bo phieu tin nhiem tai Quoc hoi se duoc thuc hien nghiem tuc

  Ngay 23-6, Chu tich nuoc Truong Tan Sang va Bi thu Thanh uy TP Ho Chi Minh Le Thanh Hai cung Doan dai bieu Quoc hoi TP Ho Chi Minh da co buoi tiep xuc cu tri voi Uy ban MTTQ TP Ho Chi Minh de bao cao ket qua ky hop thu ba, Quoc hoi khoa XIII, dong thoi ghi nhan nhung y kien dong gop cua cu tri cho hoat dong cua Quoc hoi. Sang cung ngay, Chu tich nuoc va to dai bieu Quoc hoi don vi so 1 cua TP Ho Chi Minh cung da co cuoc tiep xuc voi hon 200 cu tri quan 4. [775831169]
 9. Dai gia chet bat thuong truoc cua nha ve sinh

  Thay mui tu khi nong nac tai nha ong Nhon, hang xom bac ghe nhin vao thi phat hien thi the cua vi giam doc doanh nghiep co tieng o Binh Duong.
 10. Tieng long bo doi "canh troi"

  QDND - Cung doi quan xung kich tinh nguyen cua tuoi tre cac don vi Quan chung Phong khong - Khong quan co mat o nhung dia diem lam cong tac dan van, cuu ho, cuu nan..., chung toi moi thuc su hieu het tam long cua nguoi linh "canh troi". Khi thi giup dan gat lua, luc tham gia lam duong lien thon, roi cong cac em nho vuot duong lay loi, tang cac chi em mot nhanh hoa..., chung toi hieu, voi ho, do khong chi la nhiem vu ma la tieng long, la tinh yeu thuong cua tuoi tre cac don vi phong khong - khong quan. [-943635752]
 11. Doc gi tren Phap Luat TP.HCM so Chu nhat 24-6-2012?

  (PLO)- Chim ngap trong the gioi mui huong, Am nhac duong pho kho… xuong duong; Tranh ve chi cua hoa si Mac Hoang Thuong; My xay dung trung tam nghe len toan cau… [-1923993115]
 12. Lai chuyen nguoi nuoc ngoai nuoi ca long tren bien Cat Ba

  Mot nguoi nuoc ngoai lao dong trai phep gan 10 nam tren vinh Lan Ha, Cat Ba ma khong he bi phat hien, xu ly dieu nay dang dat dau hoi ve trach nhiem quan ly cua cac co quan chuc nang so tai. [1226738671]