Song Da Thang Long xay to hop chung cu tai Nha Trang

To hop chung cu cao cap, khach san nghi duong Dragon Pia tai Khu do thi bien An Vien, Nha Trang se duoc khoi cong vao ngay 14-12.

Ngay mai 14-12, Cong ty Co phan Song Da Thang Long se to chuc khoi cong to hop khu can ho chung cu cao cap - khach san va du lich nghi duong Dragon Pia tai Khu do thi bien An Vien, thanh pho Nha Trang, Khanh Hoa.

Phoi canh tong the du an Dragon Pia

Voi tong dien gan 50.000 m², du an co tong muc dau tu khoang 1.400 ty dong, thoi gian du kien hoan thanh la 30 thang.

Theo thiet ke, du an bao gom mot toa chung cu ket hop khach san cao cap cao 21 tang, dien tich 5.600 m²; 2 trung tam mua sam, thuong mai, sieu thi, nha hang, dich vu vui choi giai tri… cao 7 tang, tong dien tren 16.000 m²; khu lien hop the duc the thao, vui choi giai tri, nghi ngoi thu gian gan 19.000 m².

Diem nhan cua to hop nay la toa chung cu cao cap 21 tang, voi tong dien tich san xay dung tren 44.000 m², bao gom 257 can ho tieu chuan 4 sao voi cac trang thiet bi cao cap, duoc chia thanh 5 loai (tu 90 den 400m²), trong do tren 90% loai can ho co dien tich duoi 110 m²; nham dap ung nhu cau cua phan dong khach hang.

Dai dien chu dau tu cho biet, khach hang dau tu vao Dragon Pia se duoc huong nhieu loi the: quyen so huu bat dong san cong voi quyen nghi duong va tan huong cac tien ich cua toan khu voi gia uu dai, quyen duoc cham soc can ho, bao duong, bao tri, bao ve khi vang nha... va dac biet la duoc huong khoan tien cho thue can ho trong thoi gian khong su dung den.

Ngoai viec tan huong ha tang cua Khu do thi bien An Vien rong toi 71 ha, Dragon Pia con co cac tien ich, dich vu cua rieng, bao gom nha hang trung tam thuong mai, spa, sauna, khu Outlets gom he thong cac cua hang gioi thieu san pham chinh hieu cua cac hang trong nuoc quoc te, dac biet la mot ho boi nuoc man co thiet ke dac biet.

Cung voi du an Dragon Pia, hien Song Da – Thang Long da va dang la chu dau tu cua nhieu du an, khu do thi khac tren ca nuoc nhu: khu do thi Van Khe, Khu chung cu cao cap Usilk City (Ha Noi), khach san Song Da Thang Long tai Hue, khu do thi moi 115ha tai Da Lat, Chung cu Truong Dinh Hoi II quan 8, du an Chung cu cao cap Sao Mai quan 7 (TP.HCM)... voi doanh thu hang nam tren 900 ty dong.

Co the ban quan tam


eurowindow

 1. Bien dong lai suat: Quan ly tien the nao la khon ngoan?

  Truoc cac thay doi nhanh chong cua lai suat, khong it nguoi co tien nhan roi dang ban khoan lua[...]
 2. IMF hoi thuc Eurozone phan ung quyet doan hon

  Trong danh gia moi nhat, IMF yeu cau Eurozone tiep tuc cam ket manh me ve mot lien minh tien te[...]
 3. Pho Xanh- Su khac biet tu net hai hoa giua vuon va pho

  San pham duoc phan phoi chinh thuc qua San Giao dich Bat Dong san Hung Gia[...]
 4. Vu lua He Thu 2012: Can lam ngay viec mua tam tru

  (VOH) - Qua buoi lam viec giua Bo NN&PTNT cung voi Bo Tai chinh ngay 21/6, ca 2 Bo deu thong nhat la gia thanh san xuat lua binh quan tren ca nuoc la 3.993 dong/kg. Trong khi do, nhieu noi cua vung DBSCL gia lua ban ra hien dao dong tu 3.600 dong/kg den 4.200 dong/kg tuy theo giong. [1673329406]
 5. DHCD APS: Thong qua chu truong sap nhap cong ty

  Ban lanh dao APS se chu dong tim kiem cac CTCK co loi the hoat dong va tinh hinh tai chinh lanh[...]
 6. EVN: Hoi thi “Gia dinh EVN tai nang nam 2012”

  Huong ve ngay Gia dinh Viet Nam (28/6), ngay 21/6/2012, EVN da to chuc Hoi thi “Gia dinh EVN[...]
 7. Bien dong lai suat: Quan ly tien the nao la khon ngoan?

  Truoc cac thay doi nhanh chong cua lai suat, khong it nguoi co tien nhan roi dang ban khoan lua[...]
 8. IMF hoi thuc Eurozone phan ung quyet doan hon

  Trong danh gia moi nhat, IMF yeu cau Eurozone tiep tuc cam ket manh me ve mot lien minh tien te[...]
 9. Pho Xanh- Su khac biet tu net hai hoa giua vuon va pho

  San pham duoc phan phoi chinh thuc qua San Giao dich Bat Dong san Hung Gia[...]
 10. Vu lua He Thu 2012: Can lam ngay viec mua tam tru

  (VOH) - Qua buoi lam viec giua Bo NN&PTNT cung voi Bo Tai chinh ngay 21/6, ca 2 Bo deu thong nhat la gia thanh san xuat lua binh quan tren ca nuoc la 3.993 dong/kg. Trong khi do, nhieu noi cua vung DBSCL gia lua ban ra hien dao dong tu 3.600 dong/kg den 4.200 dong/kg tuy theo giong. [1673329406]
 11. DHCD APS: Thong qua chu truong sap nhap cong ty

  Ban lanh dao APS se chu dong tim kiem cac CTCK co loi the hoat dong va tinh hinh tai chinh lanh[...]
 12. EVN: Hoi thi “Gia dinh EVN tai nang nam 2012”

  Huong ve ngay Gia dinh Viet Nam (28/6), ngay 21/6/2012, EVN da to chuc Hoi thi “Gia dinh EVN[...]