So Cong Thuong tinh Ca Mau: Thu hoi tien le, tet bon nam cua can bo

Den thang 8-2012, nhieu can bo o So Cong Thuong tinh Ca Mau buc xuc voi viec thu hoi tien thuong le, tet tang thu nhap cua nhieu nam lien ma van chua duoc lam sang to.

Khong cong khai tai chinh

Cuoi nam 2011, Thanh tra Nha nuoc tinh Ca Mau co ket luan thanh tra tai chinh tai ban dieu hanh du an dien ha the thuoc So Cong Thuong tinh Ca Mau (goi tat BDH). Ket luan neu ro: Tu nam 2007 den 2010, BDH co nhieu sai pham tai chinh, de nghi thu hoi nop ngan sach gan 400 trieu dong. Trong do co 163 trieu dong buoc phai thu hoi tu 14 danh sach thuong le, tet cho can bo, nhan vien So.

Bong dung bi thu hoi phan lon tien thuong le, tet, mot can bo so nay noi: “Tu lau chung toi cu dinh ninh so tien dung de thuong le, tet cho anh em co quan la tu kinh phi hoat dong tiet kiem duoc hang nam. Chua ke co quan co nhieu hoat dong co thu duoc trich lai phan tram lam nguon khen thuong, tang thu nhap cho can bo. Bong dung thanh tra ket luan la tien thuong le, tet thoi gian qua duoc lay khong tu nguon kinh phi cac du an dien ha the va de nghi thu hoi. Vay, so tien anh em chung toi co gang tiet kiem bay gio o dau?”. Tai cac cuoc hop ban ve viec thu hoi tien cua can bo, nhan vien So de nop theo ket luan Thanh tra Nha nuoc tinh, nhieu can bo de nghi lam sang to cac nguon thu chi nay.

So Cong Thuong tinh Ca Mau: Thu hoi tien le, tet bon nam cua can bo

Mot trong cac cong trinh ma BDH du an dien ha the So Cong Thuong tinh Ca Mau quan ly von. Anh minh hoa: TV

Truoc buc xuc cua nhan vien, thang 3-2012, So lap to cong tac noi bo de xac minh. Ket qua, to chi xac dinh la trong bon nam (2007-2010) So khong cong khai tai chinh. Con nguon tien de chi thuong le, tet cho can bo van khong xac dinh. To cong tac da de nghi giam doc So Cong Thuong lap ngay doan hoac to thanh tra, kiem tra noi bo ve ke toan tai chinh, lam ro noi dung thu chi tai chinh cua So tu nam 2007 den 2010. The nhung den nay van chua co mot cuoc thanh, kiem tra tai chinh nao duoc thuc hien tai so nay.

Thanh tra… lap lung

Buc xuc cua cac can bo So Cong Thuong tinh Ca Mau con co ly do la ban ket luan cua Thanh tra Nha nuoc tinh Ca Mau chua ro rang ve chuyen thu hoi tien thuong. Cu the, voi 80 hoa don khong de lam ho so thanh toan khong gan 340 trieu dong, Thanh tra da de dang chap nhan giai trinh cua BDH la dung de chi vao tang thu nhap, thuong le, tet cho can bo So Cong Thuong tinh Ca Mau va can bo BDH. Tu do, Thanh tra chi de nghi thu hoi so tien 163 trieu dong tu 14 danh sach chi thuong le, tet. 24 danh sach con lai, Thanh tra khong thu hoi ma khong lam ro nguon tien de chi cho cua 38 danh sach nay tu dau ra?

Chung toi mang cau hoi tren den gap ong Huynh Van Vui, Truong doan thanh tra su vu tren, ong Vui noi: “Pham vi thanh tra chi o BDH du an dien ha the, thoi diem 2007 den 2010 chu khong thanh tra tai chinh cua So Cong Thuong. Do vay, chung toi khong du dieu kien de doi chieu, lam ro cac nguon chi”.

Voi cau hoi “Lieu chung tu chi thuong le, tet khong phai tu nguon tien ma BDH giai trinh nhung Thanh tra van chap nhan?”, ong Vui noi: “Cai do chi duoc xac dinh khi duoc phep doi chieu voi cac nguon thu chi tai chinh cua So Cong Thuong”.

Chung toi co gang lien he nhieu lan voi ong Nguyen Hong Quang, Pho Giam doc phu trach So Cong Thuong tinh Ca Mau, nham lam ro nhung khuat tat, nghi ngo cua can bo ve viec thu hoi so tien tren. Tuy nhien, ong Quang cho biet la ban hop.

Thang 2-2007, BDH du an dien ha the So Cong Thuong tinh Ca Mau duoc thanh lap de quan ly chi phi cac cong trinh dien ha the cua tinh do So Cong Thuong lam chu dau tu. BDH co tai khoan rieng, su dung con dau cua So Cong Thuong, co chu nhiem, pho chu nhiem, ke toan, thu quy, uy vien do cac can bo So kiem nhiem. Nguon von duoc giao cho to chuc nay quan ly, giam sat bao gom von ngan sach, von ODA va von huy dong doi ung.

TRAN VU

[if !IE]>>

eurowindow

 1. Nha o bien tuong thanh “phan lo ho le”

  Lau nay nguoi dan thuong keu ca thu tuc cap phep xay dung con kho khan. Tuy nhien, thuc te lai co nhung truong hop luat chua chat che hoac con bo trong nen bi loi dung, dien hinh la xin xay dung nha o rieng le nhung chia nho thanh nhieu can de chuyen nhuong giay tay. Dieu nay gay nhieu lo ngai cho dia phuong nhung co quan cap phep, co quan xu phat dang bo tay. [1349638913]
 2. Su that tran trui ve lai suat Libor

  Vu ngan hang Barclays cua Anh toan tinh lam gia lai suat lien ngan hang London, hay con goi la[...]
 3. Bao Dang den voi vung sau, vung xa - Mon qua tinh than quy gia

  Ngay 10-8, Huyen uy huyen Cu Chi TPHCM to chuc hoi nghi so ket 1 nam thuc hien Ket luan 16/KL-TU cua Thuong truc Thanh uy TPHCM ve mua va doc Bao SGGP. La dia phuong co nhieu xa thuoc vung sau, vung xa, viec dua bao Dang den tan tay nguoi doc qua he thong to nhan dan, chi bo ap, khu dan cu cho thay mot chu truong dung dan nham keo giam khoang cach ve huong thu doi song van hoa tinh than cho nguoi dan… [-2104502551]
 4. Ba Vi va “su tich mot ngay dep troi”

  Ba Vi la mot noi am anh trong cuoc song ca nhan toi. Rat nhieu nam qua, bieu tuong lon trong tam thuc Viet nay luon thoi thuc toi tim den de hoc cach nhin song, ngam nui, di trong suong mu, ngui mui la muc hay nghe tieng mot dong nuoc nho… [-1506104799]
 5. Bac Trieu Tien va Disneyland

  Khi nha lanh dao Trieu Tien Kim Jong Un xem vo hoa nhac moi day co cac nhan vat trong phim hoat hinh Disney nhu chu chuot Mickey, thi do han phai la mot tin tuc rat dang quan tam. [1656013723]
 6. Lien doan Luat su Viet Nam len tieng vu luat su bi tat acid

  Ngay 10-8, Lien doan Luat su Viet Nam (LDLSVN) da co cong van gui Bo Cong an; Cong an, VKSND,[...]
 7. Nha o bien tuong thanh “phan lo ho le”

  Lau nay nguoi dan thuong keu ca thu tuc cap phep xay dung con kho khan. Tuy nhien, thuc te lai co nhung truong hop luat chua chat che hoac con bo trong nen bi loi dung, dien hinh la xin xay dung nha o rieng le nhung chia nho thanh nhieu can de chuyen nhuong giay tay. Dieu nay gay nhieu lo ngai cho dia phuong nhung co quan cap phep, co quan xu phat dang bo tay. [1349638913]
 8. Su that tran trui ve lai suat Libor

  Vu ngan hang Barclays cua Anh toan tinh lam gia lai suat lien ngan hang London, hay con goi la[...]
 9. Bao Dang den voi vung sau, vung xa - Mon qua tinh than quy gia

  Ngay 10-8, Huyen uy huyen Cu Chi TPHCM to chuc hoi nghi so ket 1 nam thuc hien Ket luan 16/KL-TU cua Thuong truc Thanh uy TPHCM ve mua va doc Bao SGGP. La dia phuong co nhieu xa thuoc vung sau, vung xa, viec dua bao Dang den tan tay nguoi doc qua he thong to nhan dan, chi bo ap, khu dan cu cho thay mot chu truong dung dan nham keo giam khoang cach ve huong thu doi song van hoa tinh than cho nguoi dan… [-2104502551]
 10. Ba Vi va “su tich mot ngay dep troi”

  Ba Vi la mot noi am anh trong cuoc song ca nhan toi. Rat nhieu nam qua, bieu tuong lon trong tam thuc Viet nay luon thoi thuc toi tim den de hoc cach nhin song, ngam nui, di trong suong mu, ngui mui la muc hay nghe tieng mot dong nuoc nho… [-1506104799]
 11. Bac Trieu Tien va Disneyland

  Khi nha lanh dao Trieu Tien Kim Jong Un xem vo hoa nhac moi day co cac nhan vat trong phim hoat hinh Disney nhu chu chuot Mickey, thi do han phai la mot tin tuc rat dang quan tam. [1656013723]
 12. Lien doan Luat su Viet Nam len tieng vu luat su bi tat acid

  Ngay 10-8, Lien doan Luat su Viet Nam (LDLSVN) da co cong van gui Bo Cong an; Cong an, VKSND,[...]