Sinh hoat chi bo chuyen de

Hoi nghi Ban Chap hanh Trung uong Dang lan thu 6, khoa X da thao luan va ra Nghi quyet so 22- NQ/TW ngay 2-2-2008 “Ve nang cao nang luc lanh dao, suc chien dau cua to chuc co so Dang (TCCSD) va chat luong doi ngu can bo, dang vien”.
Nghi quyet dua ra nhieu giai phap sat voi tinh hinh co so. Trong do co  giai phap thu 4: Nang cao chat luong, doi moi manh me noi dung, phuong thuc hoat dong cua cac loai hinh TCCSD, theo huong vua mo rong dan chu, vua tang cuong ky cuong, ky luat; khac phuc hinh thuc, don dieu trong sinh hoat, bao dam tinh lanh dao, tinh giao duc, tinh chien dau. Giai phap nay co ban giai quyet van de doi moi, nang cao chat luong, noi dung sinh hoat dang. Nghi quyet ghi ro: “Moi quy cac chi bo phai sinh hoat chuyen de it nhat mot lan, de boi duong, cap nhat kien thuc moi cho dang vien trong chi bo”. Chi uy, chi bo can cu vao nhiem vu chinh tri ma chi bo phai tap trung lanh dao, de dua ra cac chuyen de sinh hoat sat thuc te, thiet thuc, bo ich, duoc nhan dan dia phuong quan tam nhu: Sinh hoat chuyen de ve lanh dao xoa doi, giam ngheo. O nong thon, mien nui thi can xac dinh ro cac ho ngheo, tu do tim ra nguyen nhan vi sao ngheo? Bien phap, huong giup do ve von, tu van cach lam an, tro giup ky thuat, phan cong theo doi… Hay sinh hoat chuyen de ve lanh dao xay dung quy khuyen hoc, quy vi nguoi ngheo, quy vi su tien bo cua phu nu, thanh nien. Trong do noi dung can ban: chi dao nhu the nao de xay dung ke hoach gay dung quy, van dong ung ho, dong gop quy, keu goi cac to chuc, ca nhan ung ho, ban cach su dung quy lam sao co hieu qua... Chuyen de ve lanh dao xay dung doi song van hoa noi cong dong dan cu, ve cong tac giu vung an ninh trat tu, an toan xa hoi, viec phan cong cac to chuc doan the dung ra dam nhan tung khau, tung viec…De thuc hien duoc cac buoi sinh hoat chuyen de, chi uy, chi bo can co ke hoach, phan cong nhiem vu cu the.  Dong chi bi thu chi bo phai co y thuc trach nhiem, tinh than doi moi, sau sat thuc te, thuong xuyen theo doi, cap nhat thong tin, co tai lieu. Tuy nhien cung khong nen cau toan, doi hoi qua cao ve noi dung sinh hoat chuyen de. Can phat huy tri tue tap the chi bo va moi dang vien de to chuc cac buoi sinh hoat chuyen de co chat luong. Cac dang vien la can bo da nghi huu hoac co trinh do hieu biet trong mot linh vuc nao do co the giup cap uy du thao noi dung sinh hoat, bao cao truoc cho chi uy nghe, trao doi thong nhat noi dung, sau do dua cac to truong dang de ban bac, bo sung . Cuoi cung chi uy hoan thien truoc khi dua ra sinh hoat chi bo. Trong sinh hoat chuyen de can ton trong y kien ca nhan, that su dan chu trong thao luan truoc khi bieu quyet.
Cung voi noi dung sinh hoat thuong ky, dua cac chuyen de vao sinh hoat se lam cho buoi sinh hoat phong phu, soi noi. Moi cuoc sinh hoat la mot lan danh gia va nang cao kien thuc cho dang vien. Dieu quan trong la huong noi dung sinh hoat vao su lanh dao cua chi bo dang, vai tro cua nguoi dang vien, tap trung giai quyet cai dan can, dan muon. Nghi quyet Trung uong nam khoa IX khang dinh: “Co so khong quyet dinh tat ca nhung phan anh tat ca”. Tu nhung buoi sinh hoat chuyen de se phan anh nhung van de han che, con vuong mac va quan trong nhat la cai tien, doi moi noi dung sinh hoat, phat huy tinh nang dong, sang tao cua moi can bo, dang vien, de thuc su xung dang la nguoi lanh dao, nguoi day to cua nhan dan nhu Bac Ho hang mong muon.   


Phung Van MuiHuyen uy Con Cuong, Nghe An

[if !IE]>>

eurowindow

 1. Tan Tong Giam doc IMF bi dieu tra

  Ban chap hanh Quy Tien te quoc te (IMF) hom qua da len tieng bay to su ung ho va tin tuong doi voi tan TGD Christine Lagarde, nguoi vua tro thanh doi tuong cua mot cuoc dieu tra do Toa an Phap tien hanh.
 2. Nha tho Phat Diem va nhung dau an kien truc

  Su giao thoa kien truc A Dong – phuong Tay tren cung mot quan the kien truc da khien cho khach du lich luon to mo khi den nha tho Phat Diem (Ninh Binh)
 3. Khi chu dau tu canh tranh voi NDT thu cap

  Gia BDS dang tren da giam, thi truong van khong thanh khoan duoc… da khien nhieu du an ban hang ra trong boi canh nay phai giam gia manh.
 4. Ha Noi xay bai phe thai xay dung cho 5 quan, huyen

  (VTC News) - Hai bai phe thai nay tiep nhan phe thai xay dung cho khu vuc huyen Me Linh, quan Cau Giay, quan Tay Ho, huyen Dong Anh va quan Long Bien.
 5. Xem tau ngam ban ten lua trung muc tieu tren can

  (VTC News) – Mat bien dang yen lang thi mot chiec tau ngam noi len, ban ten lua chuan xac den muc tien tren can.
 6. Bi kich nguoi giup viec tu thieu tai nha chu

  (VTC News) - Nghe tieng gao thet cua ba Toan cung voi do la khoi den ngun ngut boc ra tu nha tam, chi Mai Anh tri ho hang xom vao dap lua...
 7. Tan Tong Giam doc IMF bi dieu tra

  Ban chap hanh Quy Tien te quoc te (IMF) hom qua da len tieng bay to su ung ho va tin tuong doi voi tan TGD Christine Lagarde, nguoi vua tro thanh doi tuong cua mot cuoc dieu tra do Toa an Phap tien hanh.
 8. Nha tho Phat Diem va nhung dau an kien truc

  Su giao thoa kien truc A Dong – phuong Tay tren cung mot quan the kien truc da khien cho khach du lich luon to mo khi den nha tho Phat Diem (Ninh Binh)
 9. Khi chu dau tu canh tranh voi NDT thu cap

  Gia BDS dang tren da giam, thi truong van khong thanh khoan duoc… da khien nhieu du an ban hang ra trong boi canh nay phai giam gia manh.
 10. Ha Noi xay bai phe thai xay dung cho 5 quan, huyen

  (VTC News) - Hai bai phe thai nay tiep nhan phe thai xay dung cho khu vuc huyen Me Linh, quan Cau Giay, quan Tay Ho, huyen Dong Anh va quan Long Bien.
 11. Xem tau ngam ban ten lua trung muc tieu tren can

  (VTC News) – Mat bien dang yen lang thi mot chiec tau ngam noi len, ban ten lua chuan xac den muc tien tren can.
 12. Bi kich nguoi giup viec tu thieu tai nha chu

  (VTC News) - Nghe tieng gao thet cua ba Toan cung voi do la khoi den ngun ngut boc ra tu nha tam, chi Mai Anh tri ho hang xom vao dap lua...