Quoc hoi du kien thong qua Luat Bien trong thang 6

>"Den nay, du an Luat Bien da co ban duoc chuan bi xong, cac co quan huu quan nhan thay co du dieu kien trinh Quoc hoi thong qua tai ky hop thu ba, thang 6/2012", Chu nhiem Uy ban Phap luat Phan Trung Ly cho biet.

Trong phien thao luan chieu 19/4, Chu nhiem Uy ban Phap luat Phan Trung Ly cho biet, trong chuong trinh xay dung luat nam 2011, du an Luat Bien duoc trinh Quoc hoi thong qua tai ky hop thu hai (thang 10/2011). Tuy nhien, qua thao luan thay day la du an luat phuc tap, con mot so van de phai co them thoi gian nghien cuu nen du luat duoc rut lai, chua trinh Quoc hoi thong qua.

"Den nay, du an Luat Bien da co ban duoc chuan bi xong, cac co quan huu quan nhan thay co du dieu kien trinh Quoc hoi. Vi vay, Uy ban Phap luat de nghi bo sung du an luat nay vao chuong trinh nam 2012, trinh Quoc hoi thong qua tai ky hop thu ba (thang 6/2012)", ong Ly noi.

Ve du an Luat Dat dai sua doi thuoc chuong trinh cho y kien tai ky hop thu tu, Chinh phu de nghi chuyen sang ky hop thu nam va thong qua tai ky hop thu sau (cuoi 2013) de co them thoi gian chuan bi trinh Quoc hoi cung voi viec thong qua Hien phap 1992 sua doi.

Anh: N.H.
Ong Phan Trung Ly: "Luat Bien da du dieu kien trinh Quoc hoi". Anh: N.H.

Theo quan diem cua Uy ban Phap luat, dat dai la mot trong nhung linh vuc co anh huong quan trong doi voi su phat trien kinh te xa hoi dat nuoc. Viec sua Luat Dat dai se gop phan giai quyet mot so van de buc xuc lien quan den quyen, loi ich hop phap cua nguoi su dung dat. Du luat nay rat quan trong, da co thoi gian chuan bi tuong doi dai, dang duoc nguoi dan ca nuoc cho doi, quan tam. Do vay, co quan soan thao can day nhanh tien do chuan bi du an luat nay. Trong truong hop can dam bao chat luong va de co them thoi gian the hien cac phuong an sua doi, bo sung phu hop voi Nghi quyet Trung uong 5 (thang 5/2012), co the lui thoi thoi han.

Ve du an Luat Thu do, theo du kien se duoc trinh Quoc hoi xem xet, thong qua tai ky hop thu cuoi 2012. Song, theo Uy ban Phap luat, du luat nay da mot lan duoc trinh tai ky hop thu chin, Quoc hoi khoa truoc nhung khong duoc thong qua. Vi vay, can phai chuan bi, soan thao va trinh lai du luat nay. Hon nua, trong nhiem ky khoa 13, co 2/3 dai bieu moi duoc bau, chua co dieu kien tiep can du luat nay nen can co su chuan bi chu dao, cung cap du ho so, tai lieu de dai bieu co du thoi gian nghien cuu. Uy ban Phap luat de nghi xem xet, thong qua Luat Thu do theo quy trinh tai 2 ky hop. Theo do, luat nay mot lan nua lui lich, cho y kien tai ky hop thu tu va thong qua tai ky hop thu nam (thang 5/2013).

Ngoai ra, Luat Do thi cung phai lui lai so voi chuong trinh du kien do du luat nay con nhieu van de can phai duoc nghien cuu, lam ro nhu pham vi dieu chinh, cac noi dung co ban. De dam bao chat luong du an, Uy ban Phap luat tan thanh voi de nghi cua Chinh phu keo dai them thoi gian lam luat va se thong qua tai ky hop thu sau (cuoi nam 2013).

Theo du kien, trong nam 2013, se co 37 du luat, 3 du an phap lenh duoc xem xet, thong qua, 27 du an luat, 1 phap lenh trong chuong trinh chuan bi.

Nguyen Hung


eurowindow

 1. TP.HCM Hoang loan vi chay lon trong khu dan cu

  Vu hoa hoan xay ra luc 16h30 chieu 19/4 tai can nha so 41 Phan Van Tri, phuong 10, quan Go Vap, TP.HCM.lam nao loan ca khu dan cu. [1993482440]
 2. Nhung diem moi trong quy dinh ve nhung dieu dang vien khong duoc lam

  Tu nam 2001 den nay, sau moi ky dai hoi cua Dang, Trung uong deu ban hanh quy dinh ve nhung dieu dang vien khong duoc lam. Theo do, moi dang vien cung voi viec guong mau chap hanh Cuong linh chinh tri, Dieu le Dang, cac nghi quyet, chi thi cua Dang va phap luat cua Nha nuoc, dieu le va cac quy dinh cua mat tran va cac to chuc chinh tri - xa hoi ma minh la thanh vien con phai chap hanh nghiem chinh nhung dieu dang vien khong duoc lam. [-1916984739]
 3. Thu tuong Nguyen Tan Dung toi Tokyo tham du Hoi nghi Mekong–Nhat Ban

  Chieu toi 19/4, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung va doan Dai bieu Viet Nam da toi Tokyo theo loi moi cua Thu tuong Nhat Ban Noda Yoshihiko, bat dau tham du Hoi nghi Cap cao Mekong - Nhat Ban lan thu tu duoc to chuc tai Tokyo, Nhat Ban tu ngay 20 - 21/4. [1174585367]
 4. Quan triet, trien khai quy dinh, huong dan cua Trung uong ve thi hanh Dieu le Dang khoa XI

  Thuong tuong Tran Dai Quang, Uy vien Bo Chinh tri, Bo truong Bo Cong an (thu 3 tu phai sang) voi cac dai bieu du Hoi nghi. [-1598042815]
 5. Tam long cua gia dinh Thuong tuong Tran Van Tra

  QDND Online - " Ra di hai ban tay trang/Tro ve mot dai giang san/"Trang xua, hac cu", dong song lang/ May nuoc yen binh, thien ma thang". Bai tho nay cua Thuong tuong Tran Van Tra, nguyen Pho Tong Tham muu truong Quan doi nhan dan Viet Nam, Pho Tu lenh chien dich Ho Chi Minh... duoc khac tren be da, duoi chan con ngua tac bang da trang nguyen khoi dang trong tu the chuan bi bay len cu ngan vang hao sang ... [-1053706693]
 6. Xu ly “nan” thu phi trong xe "vuot gia": Con gio cao, danh khe!

  Truoc tinh trang thu phi trong giu xe qua gia dien ra trien mien o Ha Noi, nguoi dan vo cung bat binh va cho doi mot giai phap quyet liet cua lanh dao thanh pho. Dau thang 4/2012, UBND TP Ha Noi da co van ban gui co quan chu quan cua 6 don vi vi pham. Vay sau dong thai nay, hieu qua dat duoc la gi? >> Xoa cac diem trong giu xe trai phep o Ha Noi: "Nem da ao beo" [426149700]
 7. TP.HCM Hoang loan vi chay lon trong khu dan cu

  Vu hoa hoan xay ra luc 16h30 chieu 19/4 tai can nha so 41 Phan Van Tri, phuong 10, quan Go Vap, TP.HCM.lam nao loan ca khu dan cu. [1993482440]
 8. Nhung diem moi trong quy dinh ve nhung dieu dang vien khong duoc lam

  Tu nam 2001 den nay, sau moi ky dai hoi cua Dang, Trung uong deu ban hanh quy dinh ve nhung dieu dang vien khong duoc lam. Theo do, moi dang vien cung voi viec guong mau chap hanh Cuong linh chinh tri, Dieu le Dang, cac nghi quyet, chi thi cua Dang va phap luat cua Nha nuoc, dieu le va cac quy dinh cua mat tran va cac to chuc chinh tri - xa hoi ma minh la thanh vien con phai chap hanh nghiem chinh nhung dieu dang vien khong duoc lam. [-1916984739]
 9. Thu tuong Nguyen Tan Dung toi Tokyo tham du Hoi nghi Mekong–Nhat Ban

  Chieu toi 19/4, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung va doan Dai bieu Viet Nam da toi Tokyo theo loi moi cua Thu tuong Nhat Ban Noda Yoshihiko, bat dau tham du Hoi nghi Cap cao Mekong - Nhat Ban lan thu tu duoc to chuc tai Tokyo, Nhat Ban tu ngay 20 - 21/4. [1174585367]
 10. Quan triet, trien khai quy dinh, huong dan cua Trung uong ve thi hanh Dieu le Dang khoa XI

  Thuong tuong Tran Dai Quang, Uy vien Bo Chinh tri, Bo truong Bo Cong an (thu 3 tu phai sang) voi cac dai bieu du Hoi nghi. [-1598042815]
 11. Tam long cua gia dinh Thuong tuong Tran Van Tra

  QDND Online - " Ra di hai ban tay trang/Tro ve mot dai giang san/"Trang xua, hac cu", dong song lang/ May nuoc yen binh, thien ma thang". Bai tho nay cua Thuong tuong Tran Van Tra, nguyen Pho Tong Tham muu truong Quan doi nhan dan Viet Nam, Pho Tu lenh chien dich Ho Chi Minh... duoc khac tren be da, duoi chan con ngua tac bang da trang nguyen khoi dang trong tu the chuan bi bay len cu ngan vang hao sang ... [-1053706693]
 12. Xu ly “nan” thu phi trong xe "vuot gia": Con gio cao, danh khe!

  Truoc tinh trang thu phi trong giu xe qua gia dien ra trien mien o Ha Noi, nguoi dan vo cung bat binh va cho doi mot giai phap quyet liet cua lanh dao thanh pho. Dau thang 4/2012, UBND TP Ha Noi da co van ban gui co quan chu quan cua 6 don vi vi pham. Vay sau dong thai nay, hieu qua dat duoc la gi? >> Xoa cac diem trong giu xe trai phep o Ha Noi: "Nem da ao beo" [426149700]