Phuc tham vu tieu cuc dat dai xay ra tai huyen Hoc Mon - Huy toan bo ban an so tham

Chieu qua 16-6, sau 2 ngay xet xu phuc tham vu tieu cuc dat dai xay ra tai huyen Hoc Mon, Hoi dong xet xu da tuyen huy toan bo ban an so tham, tra ho so ve dieu tra, xet xu lai tu dau.

Phuc tham vu tieu cuc dat dai xay ra tai huyen Hoc Mon - Huy toan bo ban an so tham

Bi cao Nguyen Van Khoe (giua). Anh: NLD

Theo nhan dinh cua Hoi dong xet xu, 2 bi cao Tran Thi Ha (nguyen Giam doc Cong ty TNHH Xay dung Thuong mai va Kinh doanh nha Thanh Phat) va Ha Van Hoa (chong Ha, nguyen Pho Giam doc Cong ty TNHH Xay dung Thuong mai va Kinh doanh nha Thanh Phat) da thuc hien mot loat hanh vi gian doi nhu khai khong von dieu le tu 1 ty dong len 50 ty dong, lam gia ho so… de co quan chuc nang chap thuan dia diem, cho phep chuyen muc dich su dung dat thuc hien du an khu dan cu va khu cong nghiep sach tai xa Dong Thanh huyen Hoc Mon. Sau do, Ha dung du an nay de vay Ngan hang NN-PTNT chi nhanh Cho Lon 3.000 luong vang SJC va 18 ty dong (tuong duong 43 ty dong). Tuy nhien, 2 bi cao Ha va Hoa khong lua dao chiem doat toan bo so tien nay nhu an so tham da quy ket, ma da dung 33 ty dong dung muc dich cho viec den bu giai toa, dong thue. So tien chenh lech con lai chua duoc dieu tra lam ro nhung khoan nao bi su dung trai phap luat de xac dinh chinh xac so tien da bi Ha chiem doat. Ngoai ra, Hoa co tham gia hay khong va tham gia o muc do nao, trong qua trinh Ha lam ho so vay tien ngan hang cung chua duoc cap so tham lam ro.

Ve phan bi cao Nguyen Van Khoe (nguyen Chu tich UBND huyen Hoc Mon), Hoi dong xet xu cho rang, co can cu xac dinh bi cao da nhan hoi lo 1,4 ty dong tu Ha – Hoa; loi dung anh huong cua can bo So Quy hoach - Kien truc TP nhan cua Ha 5.000 USD va 50 trieu dong. Rieng ve toi “Loi dung chuc vu, quyen han trong khi thi hanh cong vu” voi so tien 730 trieu dong va 10.000 USD, ban an so tham quy ket co phan qua nghiem khac. Boi le, 700 trieu dong nhan cua Ha – Hoa la bi cao muon giup cho mot ca nhan, can tach ra thanh quan he dan su; so tien 30 trieu dong va 10.000 USD con lai Ha tu dua, bi cao khong co su hua hen se lam gi trai cong vu.

Doi voi bi cao Dang Cong Danh (Giam doc Cong ty TNHH Xay dung – Thuong mai – Kinh doanh Danh Khoa), theo Hoi dong xet xu, so tien bi cao lam moi gioi hoi lo chi 300 trieu dong, khong phai 400 trieu dong nhu an so tham quy ket. Vi mac du nhan 400 trieu dong tu Ha, nhung Danh chi dua Khoe 300 trieu dong, so tien con lai Danh muon xai do va da nop lai khi vu an bi khoi to. Doi voi Luu Thi Minh Hien (nguyen Pho giam doc Ngan hang NN-PTNT chi nhanh Cho Lon), Hoi dong xet xu cho rang, hanh vi cua bi cao chua du dau hieu cau thanh toi “Vi pham cac quy dinh ve cho vay trong hoat dong cua cac to chuc tin dung” ma co dau hieu cua mot toi danh khac.

Ve phan trach nhiem dan su, theo nhan dinh cua Hoi dong xet xu, du Ngan hang NN-PTNT chi nhanh Cho Lon khong yeu cau boi thuong, nhung toa an cap so tham lai tuyen buoc Ha – Hoa lien doi boi thuong 3.000 luong vang SJC va 18 ty dong, chuyen so tien tren vao ngan sach nha nuoc la vi pham nghiem trong thu tuc to tung. Ngoai ra, khi duoc UBND TPHCM giao lam chu dau tu du an xay dung khu dan cu va khu cong nghiep sach tai xa Dong Thanh huyen Hoc Mon thay cho Cong ty Thanh Phat (theo cong van so 3508/UBND-DT ngay 12-6-2007), Cong ty TNHH Xay dung va Thuong mai 12 da lap ho so vay tien cua Ngan hang NN-PTNT chi nhanh Cho Lon de tra no thay Cong ty Thanh Phat; dong thoi boi thuong them 6.700m² nhung khong duoc dua vao tham gia to tung voi tu cach nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan la co thieu sot nghiem trong. Hoi dong xet xu cung cho rang can tien hanh dieu tra tinh phap ly cua hop dong Cong ty 12 vay tien ngan hang. 

Theo SGGP

[if !IE]>>

eurowindow

 1. TPHCM: Pha bang cuop tuoi teen

  Co quan CSDT Cong an quan Thu Duc - TPHCM vua triet pha bang nhom su dung sung dien, dao bam gay hang loat vu cuop tai san tren dia ban quan va cac dia phuong lan can.
 2. Vo lang loan giet chong con co con hoang

  Ba Lan (ao den, toc ngan duoc om) va gia dinh dau don truoc su that vua duoc phat hien
 3. Vo lang loan giet chong con co con hoang

  Ba Lan (ao den, toc ngan duoc om) va gia dinh dau don truoc su that vua duoc phat hien
 4. Bi nhin deu, bom xang roi cham lua dot nguoi

  Dang di tren duong, den khu vuc cay xang, Duc Anh bi mot thanh nien bom xang vao nguoi roi cham lua dot gay bong nang.
 5. Bang 9X chuyen cuop cua cac cap tinh nhan

  Khong co tien tieu xai, hon 10 thanh thieu nien mang theo sung dien, dao nhon tim cac cap tinh nhan ngoi tam su cho vang luc troi khuya de cuop.
 6. Giet chong, loi ra toi ngoai tinh co 2 dua con hoang

  Linh luon mieng cho rang minh khong lang nhang, nhung khi nhin thay ket qua xet nghiem ADN, 2 dua con khong phai la con ruot chong, a tim mat...
 7. TPHCM: Pha bang cuop tuoi teen

  Co quan CSDT Cong an quan Thu Duc - TPHCM vua triet pha bang nhom su dung sung dien, dao bam gay hang loat vu cuop tai san tren dia ban quan va cac dia phuong lan can.
 8. Vo lang loan giet chong con co con hoang

  Ba Lan (ao den, toc ngan duoc om) va gia dinh dau don truoc su that vua duoc phat hien
 9. Vo lang loan giet chong con co con hoang

  Ba Lan (ao den, toc ngan duoc om) va gia dinh dau don truoc su that vua duoc phat hien
 10. Bi nhin deu, bom xang roi cham lua dot nguoi

  Dang di tren duong, den khu vuc cay xang, Duc Anh bi mot thanh nien bom xang vao nguoi roi cham lua dot gay bong nang.
 11. Bang 9X chuyen cuop cua cac cap tinh nhan

  Khong co tien tieu xai, hon 10 thanh thieu nien mang theo sung dien, dao nhon tim cac cap tinh nhan ngoi tam su cho vang luc troi khuya de cuop.
 12. Giet chong, loi ra toi ngoai tinh co 2 dua con hoang

  Linh luon mieng cho rang minh khong lang nhang, nhung khi nhin thay ket qua xet nghiem ADN, 2 dua con khong phai la con ruot chong, a tim mat...