Kinh te xanh - chia khoa phat trien ben vung

Ngay 5.6, tai le mit tinh ky niem Ngay Moi truong the gioi, Pho Chu tich T.U Hoi NDVN Nguyen Duy Luong da keu goi cac cap hoi thuong xuyen tham gia bao ve moi truong, gan phat trien san xuat voi bao ve moi truong.

Ngay 5.6, T.U Hoi NDVN phoi hop voi UBND tinh Quang Nam to chuc le mit tinh ky niem Ngay Moi truong the gioi va huong ung Nam Quoc te ve nang luong ben vung 2012 do Lien Hop Quoc phat dong voi chu de "Kinh te xanh: Ban co vai tro gi?". Tham du le mit tinh co Pho Chu tich T.U Hoi NDVN Nguyen Duy Luong.

Su dung cong nghe sach, than thien moi truong

Phat bieu tai buoi le, Pho Chu tich Nguyen Duy Luong canh bao, VN cung nhu cac nuoc khac tren the gioi dang phai doi mat voi mot thuc te het suc quan ngai, do la o nhiem moi truong, suy giam da dang sinh hoc... Thuc te tren lam giam di dang ke dien tich dat dai mau mo, lam ngheo tai nguyen...

Pho Chu tich Nguyen Duy Luong (trai) trong cay huong ung Ngay Moi truong the gioi.

"Toi mong rang, thoi gian den, cac cap hoi can tap trung thuc hien tot viec thong tin, giao duc, truyen thong cho can bo, hoi vien ND va cong dong dan cu, nang cao nhan thuc, trach nhiem ve cong tac bao ve moi truong, xem kinh te xanh la chia khoa cho su phat trien ben vung" - ong Nguyen Duy Luong nhan manh.

Pho Chu tich Nguyen Duy Luong keu goi cac cap hoi phai thuong xuyen tham gia cac hoat dong bao ve moi truong, gan phat trien san xuat voi bao ve moi truong, han che su dung hoa chat trong san xuat nong nghiep, trong rung, phu xanh dat trong, doi troc, ngan chan nan pha rung… Dac biet, khuyen khich su dung cong nghe sach, san pham than thien voi moi truong, san xuat nong nghiep huu co, nong lam sinh thai, lang nong nghiep ben vung va mo hinh diem bao ve moi truong.

Tai buoi le, khai niem "Kinh te xanh" luon duoc cac dai bieu nhac den. Kinh te xanh, theo cac dai bieu, da duoc Moi truong Lien Hop Quoc chon la mot nen kinh te dac trung boi su tang truong ben vung cua cac hop phan kinh te co kha nang duy tri va gia tang nguon von tu nhien cua trai dat, bao gom nang luong tai tao, cong nghe sach, he thong quan ly chat thai tien tien, dich vu cap nuoc sach, tiet kiem nang luong, nong-lam-ngu nghiep ben vung.

Sach tu nha ra dong

Ong Vu Van Tham - Chu tich Hoi ND tinh Quang Nam cho biet, thoi gian qua, cac cap Hoi ND Quang Nam da phoi hop voi nganh Tai nguyen - Moi truong tuyen truyen, van dong nang cao nhan thuc, thay doi hanh vi cho can bo, hoi vien ND trong viec bao ve moi truong.

Hoi da to chuc nhieu hoat dong co y nghia nhu: Thi ND voi kien thuc phap luat ve bao ve moi truong; dau tu xay dung cac mo hinh thu gom va xu ly rac thai tai xa Tam Tien (huyen Nui Thanh), di doi chuong trai xa nha hop ve sinh tai xa Tam Lanh (Phu Ninh), Tien Lanh (Tien Phuoc)...

Hoi con phat dong phong trao ba sach; ND ra quan don ve sinh duong lang, ngo xom, thu gom rac thai, bao ve moi truong nong thon, voi khau hieu: "ND noi khong voi vut xac suc vat xuong kenh muong, ao ho", xay dung hang tram gio tre, hoc thu gom vo, chai thuoc bao ve thuc vat dat tren cac canh dong...

Sau le mit tinh, Pho Chu tich Nguyen Duy Luong da den Trung tam Day nghe va Ho tro viec lam nong dan (thuoc Hoi ND tinh Quang Nam) phat dong trong cay xanh nhan ky niem Ngay Moi truong the gioi.

Dai dien cho ND tren dia ban tinh, ong Dang Xuan Hoa - hoi vien ND xa nong thon moi Tam Phuoc, huyen Phu Ninh, cho biet, ong dang quan ly mot trang trai chan nuoi lon voi quy mo 400 con, tren dien tich 3.000m2. Hang ngay luong chat thai chan nuoi thai ra moi truong rat lon.

"De giu gin ve sinh moi truong xung quanh, toi da dau tu 200 trieu dong de xay dung mot he thong biogas 300m3 xu ly chat thai chan nuoi, dong thoi tan dung khi biogas lam chat dot phuc vu doi song, san xuat".

Trang trai chan nuoi cua ong Hoa da duoc cac co quan chuyen mon kiem tra va ket luan trang trai dat cac tieu chi ve bao ve moi truong. Ong Hoa mong cac chu trang trai khac cung nen lam nhu vay de chung tay gin giu moi truong.

Truong Hong - Xuan Trang

Co the ban quan tam


eurowindow

 1. Chay thao than vi nha bong dung... nghieng

  Sau tieng keu rang rac, can nha dot nhien nghieng gan 35 do khien nhieu nguoi hot hoang bo[...]
 2. Xe tai “don” cay lon, lao thang vao nha dan

  Chiec xe oto tai lao len via he, dam do lien tiep 3 cay lon roi dam thang vao mot nha dan ben duong. [1532741082]
 3. Gap cap vo chong Viet "nghien" du lich bui

  Nguoi ta bao, co gia dinh, roi co con thi moi niem dam me du lich bui se bi "thieu rui". Nhung voi vo chong anh Ngoc va chi Bich lai khac. Cu co thoi gian ranh la ho lai vac balo len duong... [1140602982]
 4. Khoa than can thi cong: 2 me con chuan bi truoc

  TTO - Sang 6-6, UBND Q.Cai Rang da to chuc buoi hop bao cong khai viec kiem tra, xac minh vu hai me con ba Pham Thi Lai va con gai Ho Nguyen Thuy ngu phuong Hung Thanh, Q.Cai Rang khoa than de ngan can Cong ty CP dau tu va xay dung so 8 tai Can Tho (CIC8) thi cong khu nha o thuong mai. [-1182383307]
 5. Truong THPT Hoang Quoc Viet: Quan tam toi chat luong giao duc

  YBDT - Nam hoc 2011-2012, Truong THPT Hoang Quoc Viet (thanh pho Yen Bai) co tong so 727 hoc sinh o ba khoi lop 10, 11 va 12. Ket thuc nam hoc, hoc sinh xep loai hanh kiem kha, tot dat gan 95%, hoc sinh hoc luc kha, gioi dat 28%, ty le hoc sinh khoi 12 thi thu tot nghiep THPT dat 58%. [-353069453]
 6. Bat qua tang ke chay viec cuom tren 40 trieu dong

  Kieu gia danh la can bo giam sat cau duong, sau do y tu xung la ten Dung, lua dao xin viec lam[...]
 7. Chay thao than vi nha bong dung... nghieng

  Sau tieng keu rang rac, can nha dot nhien nghieng gan 35 do khien nhieu nguoi hot hoang bo[...]
 8. Xe tai “don” cay lon, lao thang vao nha dan

  Chiec xe oto tai lao len via he, dam do lien tiep 3 cay lon roi dam thang vao mot nha dan ben duong. [1532741082]
 9. Gap cap vo chong Viet "nghien" du lich bui

  Nguoi ta bao, co gia dinh, roi co con thi moi niem dam me du lich bui se bi "thieu rui". Nhung voi vo chong anh Ngoc va chi Bich lai khac. Cu co thoi gian ranh la ho lai vac balo len duong... [1140602982]
 10. Khoa than can thi cong: 2 me con chuan bi truoc

  TTO - Sang 6-6, UBND Q.Cai Rang da to chuc buoi hop bao cong khai viec kiem tra, xac minh vu hai me con ba Pham Thi Lai va con gai Ho Nguyen Thuy ngu phuong Hung Thanh, Q.Cai Rang khoa than de ngan can Cong ty CP dau tu va xay dung so 8 tai Can Tho (CIC8) thi cong khu nha o thuong mai. [-1182383307]
 11. Truong THPT Hoang Quoc Viet: Quan tam toi chat luong giao duc

  YBDT - Nam hoc 2011-2012, Truong THPT Hoang Quoc Viet (thanh pho Yen Bai) co tong so 727 hoc sinh o ba khoi lop 10, 11 va 12. Ket thuc nam hoc, hoc sinh xep loai hanh kiem kha, tot dat gan 95%, hoc sinh hoc luc kha, gioi dat 28%, ty le hoc sinh khoi 12 thi thu tot nghiep THPT dat 58%. [-353069453]
 12. Bat qua tang ke chay viec cuom tren 40 trieu dong

  Kieu gia danh la can bo giam sat cau duong, sau do y tu xung la ten Dung, lua dao xin viec lam[...]