Huyen Tien Lang chinh thuc co Chu tich moi

(Dan tri) - Ong Nguyen Van Tung - Pho Giam doc So Khoa hoc va Cong nghe TP Hai Phong vua chinh thuc duoc bo nhiem chuc vu Chu tich UBND huyen Tien Lang va duoc Thanh uy Hai Phong chi dinh giu chuc vu Pho Bi thu Huyen uy Tien Lang (nhiem ky 2010-2015).

Sang 21/3, Hoi nghi Cong bo cac Quyet dinh cua thanh pho ve can bo lanh dao huyen Tien Lang da dien ra voi su tham du cua ong Dan Duc Hiep - Uy vien Ban Thuong vu Thanh uy, Pho Chu tich UBND TP Hai Phong cung dai dien Ban To chuc Thanh uy, Uy ban Kiem tra Thanh uy, dai dien mot so so, nganh lien quan va lanh dao Huyen uy, UBND huyen Tien Lang.

Tai buoi lam viec, ong Nguyen Dao Son - Giam doc So Noi vu TP Hai Phong - da cong bo cac Quyet dinh so 352/QD-CT cua UBND TP Hai Phong va quyet dinh so 514-QD/TU cua Thanh uy Hai Phong.

Huyen Tien Lang chinh thuc co Chu tich moi

Ong Nguyen Van Tung (trai) nhan cac quyet dinh bo nhiem cua UBND TP va Thanh uy Hai Phong. (Anh: CTTDT Hai Phong)

Theo do, Chu tich UBND TP Hai Phong Duong Anh Dien da chinh thuc dieu dong va bo nhiem ong Nguyen Van Tung - Pho Giam doc So Khoa hoc va Cong nghe - giu chuc vu Chu tich UBND huyen Tien Lang. Theo quyet dinh nay, ong Nguyen Van Tung giu chuc vu Chu tich Uy ban Nhan dan huyen Tien Lang thoi han bo nhiem theo quy dinh hien hanh. Ong Tung tiep tuc huong phu cap chuc vu lanh dao he so 0,7 ke tu ngay nhan nhiem vu moi; co trach nhiem ban giao nhiem vu Pho Giam doc So Khoa hoc va Cong nghe theo quy dinh hien hanh.

Thanh uy Hai Phong cung co Quyet dinh so 514 QD - TU ngay 20/3/2012 chi dinh ong Nguyen Van Tung - Chu tich UBND huyen Tien Lang, duoc tham gia Ban Chap hanh Dang bo huyen, Ban Thuong vu Huyen uy va giu chuc vu Pho Bi thu Huyen uy Tien Lang (nhiem ky 2010-2015).

Truoc do, ngay 11/2, UBND TP Hai Phong da ra quyet dinh tam dinh chi cong tac doi voi cac ong Le Van Hien, Chu tich UBND huyen Tien Lang; ong Nguyen Van Khanh, Pho Chu tich UBND huyen Tien Lang. Tiep den, ngay 23/2, UBND TP Hai Phong da ra quyet dinh cach chuc doi voi 2 ong Le Van Hien va Nguyen Van Khanh do co cac sai pham trong viec cuong che thu hoi 19,3 ha dam nuoi trong thuy san tai xa Vinh Quang ngay 5/1.

TP Hai Phong cung se tien hanh hop ban de xem xet can nhac can bo de phan cong lam pho chu tich UBND huyen Tien Lang thay cho ong Nguyen Van Khanh, nguyen Pho Chu tich UBND huyen Tien Lang.

Anh The - Quoc Do

[if !IE]>>

eurowindow

 1. Tan Chu tich huyen Tien Lang giu chuc Pho Bi thu Huyen uy

  (Dan tri) - Ong Nguyen Van Tung - Pho Giam doc So Khoa hoc va Cong nghe TP Hai Phong vua chinh thuc duoc bo nhiem chuc vu Chu tich UBND huyen Tien Lang va duoc Thanh uy Hai Phong chi dinh giu chuc vu Pho Bi thu Huyen uy Tien Lang (nhiem ky 2010-2015). [-1980155054]
 2. Ngo ngang khoanh khac Viet qua ong kinh ban tre

  (Dan tri) - Voi 569 tac pham, cuoc thi anh “Thanh nien hanh dong vi su phat trien” la san choi bo ich de cac ban tre quan tam va the hien goc nhin cua minh ve cac van de xa hoi. [1858290468]
 3. Ky luat nguoi dung dau neu xay ra tai nan giao thong nghiem trong

  (Dan tri) - Pho Chu tich chuyen trach UBATGTQG Nguyen Hoang Hiep cho biet, trong nam 2012 se co hinh thuc ky luat nguoi dung dau Ban ATGT cap tinh de xay ra tai nan giao thong nghiem trong hoac cac vi pham an toan giao thong tang 3 nam lien tuc. [-1480059202]
 4. Chuyen tinh dep cua doi vo chong tat nguyen ban ve so

  (Dan tri) - Chung kien canh nguoi chong mu be vo bi liet hai chan vao cac quan ca phe ban ve so, nhieu nguoi khong khoi xuc dong va cam phuc. Dang sau nghi luc song cua doi vo chong tat nguyen do la mot chuyen tinh dep. [1960640929]
 5. Toat mo hoi khi thu cung di vien

  Trong benh xa thuoc Benh vien thu y Quoc gia (Truong Trinh, Ha Noi) hai chi em Huyen Trang dang be con cho xu lai Uc, mat lo lang. Chu cho moi mua duoc 3 ngay va dang bi di ngoai. Bac si da tu van nen doi con cho khac nhung Trang mot muc khong nghe. [-981480851]
 6. Nua dem, chau gai bop co ong noi trom tien

  Co quan dieu tra Cong an huyen Tuyen Hoa, Quang Binh vua cho biet, sang ngay 21/3 don vi nay da ra quyet dinh khoi to va bat tam giam doi voi nu sinh nua dem dot nhap vao nha bop co ong noi roi lay trom tien. [801544671]
 7. Tan Chu tich huyen Tien Lang giu chuc Pho Bi thu Huyen uy

  (Dan tri) - Ong Nguyen Van Tung - Pho Giam doc So Khoa hoc va Cong nghe TP Hai Phong vua chinh thuc duoc bo nhiem chuc vu Chu tich UBND huyen Tien Lang va duoc Thanh uy Hai Phong chi dinh giu chuc vu Pho Bi thu Huyen uy Tien Lang (nhiem ky 2010-2015). [-1980155054]
 8. Ngo ngang khoanh khac Viet qua ong kinh ban tre

  (Dan tri) - Voi 569 tac pham, cuoc thi anh “Thanh nien hanh dong vi su phat trien” la san choi bo ich de cac ban tre quan tam va the hien goc nhin cua minh ve cac van de xa hoi. [1858290468]
 9. Ky luat nguoi dung dau neu xay ra tai nan giao thong nghiem trong

  (Dan tri) - Pho Chu tich chuyen trach UBATGTQG Nguyen Hoang Hiep cho biet, trong nam 2012 se co hinh thuc ky luat nguoi dung dau Ban ATGT cap tinh de xay ra tai nan giao thong nghiem trong hoac cac vi pham an toan giao thong tang 3 nam lien tuc. [-1480059202]
 10. Chuyen tinh dep cua doi vo chong tat nguyen ban ve so

  (Dan tri) - Chung kien canh nguoi chong mu be vo bi liet hai chan vao cac quan ca phe ban ve so, nhieu nguoi khong khoi xuc dong va cam phuc. Dang sau nghi luc song cua doi vo chong tat nguyen do la mot chuyen tinh dep. [1960640929]
 11. Toat mo hoi khi thu cung di vien

  Trong benh xa thuoc Benh vien thu y Quoc gia (Truong Trinh, Ha Noi) hai chi em Huyen Trang dang be con cho xu lai Uc, mat lo lang. Chu cho moi mua duoc 3 ngay va dang bi di ngoai. Bac si da tu van nen doi con cho khac nhung Trang mot muc khong nghe. [-981480851]
 12. Nua dem, chau gai bop co ong noi trom tien

  Co quan dieu tra Cong an huyen Tuyen Hoa, Quang Binh vua cho biet, sang ngay 21/3 don vi nay da ra quyet dinh khoi to va bat tam giam doi voi nu sinh nua dem dot nhap vao nha bop co ong noi roi lay trom tien. [801544671]