Hai “dai gia” mia duong se bat tay nhau?

Ba chu cua Bourbon Tay Ninh, ba Huynh Bich Ngoc la vo cua ong Dang Van Thanh, Chu tich HDQT ngan hang Sacombank. Ba dong thoi cung la Chu tich HDQT cua CTCP San xuat - Thuong mai Thanh Thanh Cong.

Tra loi phong van hang tin Bloomberg (My), Tong giam doc Nguyen Ba Chu cua Bourbon Tay Ninh cho biet, “ong trum” nganh duong nay hien dang so huu 23% cua Duong Bien Hoa va co the se phat hanh trai phieu hoac ban them co phan moi de tai tro cho ke hoach nay som trong nam nay. Tuy nhien, Bourbon chua dua ra quyet dinh ve so luong co phan se mua cung nhu khung thoi gian chinh xac cho ke hoach nay, ong Chu noi.

Moi quan he chat che hon voi Duong Bien Hoa co the se giup Bourbon tang cuong nguon cung duong tho trong boi canh chi phi tang cao buoc cong ty phai giam loi nhuan uoc tinh xuong 13%. Cu the, chi phi mua mia cay tu vu thu hoach nay da tang 15% so cung ky nam truoc.

Theo nhan dinh cua Kim Eng Viet Nam thi viec cung co san xuat se giup cong ty tranh duoc tinh trang canh tranh khac nghiet trong viec thu mua mia cay va gia ban vi vay se thap hon va on dinh hon.

Theo nhin nhan cua ong Chu, thi hien nha may cua Bourbon tai Tay Ninh dang tinh che khoang mot nua luong duong tho do Duong Bien Hoa san xuat, va viec that chat dan moi hop tac doi ben se co the dua ty le che bien nay len den 80%.

Moi hop tac doi ben cung co loi

Theo nhu loi ong Chu thi viec tang co phan tai Bien Hoa se la mot moi lam an doi ben cung co loi.

“Viec sap nhap va mua giua cac cong ty duong se giup ho tang them quy mo, cat giam chi phi va tang cuong kha nang tranh tren thi truong quoc te khi tim kiem cac co hoi xuat khau trong mot vai nam toi.”

Trong khi do, ve phia Duong Bien Hoa, Chu tich Hoi dong quan tri Pham Thi Sum cho hay, “Chung toi hoan nghenh bat ky nha dau tu muon bo tien vao va hy vong nha dau tu moi se co the giup Bien Hoa phat trien nha may duong cua minh tai tinh Tay Ninh.”

Ba Sum cho biet, Bien Hoa da dau tu khoang 100 ty dong (tuong duong 4,8 trieu USD) tai nha may o Tay Ninh de tang cong suat 4.000 tan mia duong/ngay trong nien vu 2011-2012, tu muc 3.500 tan truoc do. Cong ty du kien trong nam nay se dau tu 60 ty dong de tang cong suat len 4.500 tan mot ngay/ngay va nang cap thiet bi san xuat duong tinh luyen bat tu vu mia tiep theo.

Hon 200 ty tien mat de lai de tai tro cho ke hoach mua co phan

Theo uoc tinh cua ong Hoa tai Kim Eng, cong suat su dung tai cac nha may duong cua Viet Nam dao dong tu khoang 50% den 70%.

“Chung toi chay nha may voi 100% cong suat, voi 9.000 tan mia duoc xu ly moi ngay”, ong Chu cho biet. “Trong san xuat duong, co rat nhieu buoc. Neu chung toi khong dap ung cong suat 1.000 tan duong thanh pham moi ngay, chung toi phai du phong duong tho tu ben ngoai de che bien”.

Bourbon cat giam muc tieu thu nhap rong nam 2012 xuong con 350 ty dong so voi mot ke hoach 400 ty dong dua ra hoi thang 1do gia tang chi phi nguyen lieu dau vao va chi phi di vay. Loi nhuan ma cong ty dat duoc hoi nam ngoai la 553 ty dong.

Tinh den ngay 31/12/2011, Bourbon co khoang 215 ty dong tien mat so con so 267 ty dong dat duoc 1 nam truoc do va muc trung binh trong 5 nam khoang 273 ty dong, theo so lieu cua Bloomberg. Nho vay, cong ty co the su dung phan loi nhuan de lai de chi tra cho ke hoach mua co phan bo sung cua Bien Hoa, ong Chu cho hay.

Mac du lai suat cho vay da di xuong, song theo ong Chu thi cong ty cua ong van phai tra voi muc 16% va nhin chung muc lai suat 2 con so van con gay rat nhieu kho khan cho cong dong doanh nghiep.

Gia duong trong nuoc da giam manh ke tu dau nam nay, ba Nguyen Hoang Bich Ngoc, chuyen gia phan tich tai CTCP Chung khoan Sacombank cho biet, trung binh, gia da giam 7% ke tu cung ky nam truoc do, ba Ngoc cho hay.

Sau khi Bloomberg dang tai thong tin nay, bo phan phan tich cua Chung khoan Ban Viet cho biet hien van chua co thong tin ve viec Bourbon Tay Ninh se phat hanh trai phieu hay co phan moi de tai tro cho ke hoach nay. Tuy nhien, theo tinh tinh toan cua cac chuyen gia nay, thi neu Bourbon thuc hien chi tra them 10% co tuc tien mat cho 2011 nhu de xuat, cong ty co the se thieu hut tien mat.

Trong nam 2011, Bourbon Tay Ninh da mua khoang 22,72% co phan cua Bien Hoa.

Mai Chi


eurowindow

 1. Bianfishco ban biet thu, dat dai tra tien ca va luong cong nhan

  (Dan tri) - Chieu 13/4 tan Tong giam doc Cong ty Co phan Thuy san Binh An - Tran Van Tri da truc tiep phat luong thang 3 cho cong nhan va tra no cho 21 ho ban ca voi tong so tien gan 23 ty dong.  >> "Dai gia no tien ca" chinh thuc uy quyen Tong giam doc cho chong
 2. Cu dan Keangnam dong y dong phi moi trong 2 thang

  Ban dai dien cu dan Keangnam vua phat di thong bao se tam thoi chap nhan muc phi tam thu trong thang 4 va 5 la 15.085 dong moi m2 trong khi cho thanh lap Ban quan tri chinh thuc cua toa nha. [596721204]
 3. Tep canh khong chi danh cho dai gia

  Tep canh mau sac ruc ro, gia ban tu vai chuc ngan dong/con, thu choi tep canh tai Sai Gon da hut nhieu nguoi choi tu dai gia den gioi sinh vien.  >> Choang voi thu choi... tep canh "nghin do" o Viet Nam
 4. Hang loat cay xang nghi ban vi "che" chiet khau thap

  (Dan tri) - Trong hon 1 tuan qua, kha nhieu cay xang tu nhan tren dia ban tinh Thua Thien - Hue da tam ngung ban, ngung nhap xang du nguoi dan rat kho so vi khong co cho do xang. Ly do chinh la vi muc chiet khau qua thap tu doanh nghiep dau moi.
 5. Trao luu quang cao… gay soc voi “sao” Viet

  (Dan tri) - Su dung hinh anh cua nguoi noi tieng de dung cac spot quang cao da tro nen rat pho bien va hieu qua. Nhung cung co khong it mau quang cao khien “sao” bi “nem da” toi boi vi phan cam, gay soc. [-1991962789]
 6. YKVN dat danh hieu “Cong ty Luat Quoc gia cua nam”

  Cong ty luat YKVN vua duoc Tap chi Luat Tai chinh quoc te (IFLR) trao tang danh hieu Cong ty Luat Quoc gia trong nam cua Viet Nam cho nam 2012. Day la nam thu tu lien tiep YKVN nhan duoc giai thuong nay. [286491189]
 7. Bianfishco ban biet thu, dat dai tra tien ca va luong cong nhan

  (Dan tri) - Chieu 13/4 tan Tong giam doc Cong ty Co phan Thuy san Binh An - Tran Van Tri da truc tiep phat luong thang 3 cho cong nhan va tra no cho 21 ho ban ca voi tong so tien gan 23 ty dong.  >> "Dai gia no tien ca" chinh thuc uy quyen Tong giam doc cho chong
 8. Cu dan Keangnam dong y dong phi moi trong 2 thang

  Ban dai dien cu dan Keangnam vua phat di thong bao se tam thoi chap nhan muc phi tam thu trong thang 4 va 5 la 15.085 dong moi m2 trong khi cho thanh lap Ban quan tri chinh thuc cua toa nha. [596721204]
 9. Tep canh khong chi danh cho dai gia

  Tep canh mau sac ruc ro, gia ban tu vai chuc ngan dong/con, thu choi tep canh tai Sai Gon da hut nhieu nguoi choi tu dai gia den gioi sinh vien.  >> Choang voi thu choi... tep canh "nghin do" o Viet Nam
 10. Hang loat cay xang nghi ban vi "che" chiet khau thap

  (Dan tri) - Trong hon 1 tuan qua, kha nhieu cay xang tu nhan tren dia ban tinh Thua Thien - Hue da tam ngung ban, ngung nhap xang du nguoi dan rat kho so vi khong co cho do xang. Ly do chinh la vi muc chiet khau qua thap tu doanh nghiep dau moi.
 11. Trao luu quang cao… gay soc voi “sao” Viet

  (Dan tri) - Su dung hinh anh cua nguoi noi tieng de dung cac spot quang cao da tro nen rat pho bien va hieu qua. Nhung cung co khong it mau quang cao khien “sao” bi “nem da” toi boi vi phan cam, gay soc. [-1991962789]
 12. YKVN dat danh hieu “Cong ty Luat Quoc gia cua nam”

  Cong ty luat YKVN vua duoc Tap chi Luat Tai chinh quoc te (IFLR) trao tang danh hieu Cong ty Luat Quoc gia trong nam cua Viet Nam cho nam 2012. Day la nam thu tu lien tiep YKVN nhan duoc giai thuong nay. [286491189]