Ha Noi tiep tuc “thuc” tien do duong sat do thi

(Dan tri) - Pho Chu tich UBND thanh pho Ha Noi Nguyen Van Khoi vua yeu cau Ban Du an duong sat do thi Ha Noi va cac don vi lien quan day nhanh tien do du an tuyen duong sat do thi doan Nhon - ga Ha Noi.

Cu the, ong Khoi yeu cau Ban Du an duong sat do thi Ha Noi, Cong ty tu van Systra khan truong trien khai, dam bao tien do du an tuyen duong sat do thi thi diem thanh pho Ha Noi (tuyen so 3), doan Nhon - ga Ha Noi, theo yeu cau cua Truong dai dien Co quan tham tan Kinh te Dai Su quan Phap tai Viet Nam va cac nha tai tro.

Ha Noi tiep tuc thuc tien do duong sat do thi

Mo hinh duong sat do thi ga Ha Noi - Nhon

Thanh pho Giao So Ke hoach va Dau tu kiem tra, don doc, huong dan Ban Du an duong sat do thi Ha Noi thuc hien theo quy dinh; kip thoi de xuat, bao cao UBND thanh pho giai quyet kho khan, vuong mac trong qua trinh thuc hien.

Tuyen tau dien so 3 Nhon - ga Ha Noi dai 12km, duoc khoi cong ngay 22/9/2010, dai 12 km trong do co hon 8 km duong tren cao va 3,6 km ngam, co 12 ga. Du kien ban dau nam 2015 tuyen duong sat do thi nay se hoan thanh, tuy nhien hien nay van con nhieu vuong mac trong qua trinh thi cong nen Ha Noi da gian tien do thong tuyen den nam 2016.

Duoc biet, den nam 2020, mang luoi duong sat do thi Ha Noi gom 5 tuyen voi tuyen so 1 (Ngoc Hoi - Yen Vien, Nhu Quynh) dai 38,7 km; tuyen so 2 (Noi Bai - trung tam thanh pho - Thuong Dinh) dai 35,2km, tuyen so 3 (Nhon - ga Ha Noi - Hoang Mai) dai 21 km. Tuyen so 4 co dang vong tron, ket noi voi cac tuyen so 1, 2, 3 va tuyen so 5 (Nam Ho Tay - Ngoc Khanh - Lang - Hoa Lac) dai khoang 34,5km.

Quang Phong

[if !IE]>>

eurowindow

 1. Bo Xay dung de xuat tiep tuc hoan thien du an dao Kim Cuong

  Bo Xay dung vua de nghi UBND TP.HCM xu phat vi pham hanh chinh doi voi chu dau tu du an dao Kim Cuong la Cong ty Co phan BDS Binh Thien An. Dong thoi de xuat voi TP cho phep chu dau tu duoc tiep tuc thi cong xay dung, hoan thien nhung phan khong vi pham. [-324293674]
 2. Nghe si che hang tram nhac cu tu phe lieu

  Trong hai toi 9-10/4 tai Festival Hue 2012, nghe si Max Vandervorst (quoc tich Bi) da thu hut hang nghin nguoi dan va du khach boi nhung nhac cu doc dao duoc lam tu do bo di.
 3. Can bo dia chinh tu xung cong an khi bi phat giao thong

  Bi doan kiem tra Ban an toan giao thong lap bien ban vi do oto tren via he sai quy dinh, ong Tang Thanh Tuan, can bo dia chinh o thi xa Thuan An (Binh Duong) da tu xung la cong an.
 4. Xe tai “cay” dai phan cach, xi mang rai tren quoc lo

  (Dan tri) - Co vuot xe container phia truoc, khong lam chu toc do, tai xe xe tai da de xe lao vao dai phan cach giua duong khien hang chuc tan xi mang do xuong duong. [793508946]
 5. Bo NN-PTNT tra loi vu “cho nhap chat cam”

  Chieu qua ong Nguyen Xuan Duong, Cuc pho Cuc Chan nuoi giai thich : "Toi xin khang dinh chat SSI duoc phep su dung tai VN va doanh nghiep hoan toan duoc phep nhap khau. Tu nam 2005, Bo NN-PTNT da tham dinh va cap phep cho nhap khau chat nay. SSI la mot dang protein, chinh xac hon la protein dau tuong duoc cat ngan di de cho con vat an vao thi de tieu hoa, de hap thu hon. Nguyen ban cua chat nay khong he chua cac chat tao nac bi cam nhu Salbutamol va Clenbuterol. Phai khang dinh, viec Bo NN-PTNT cap phep cho nhap chat SSI la dung. Con cac chat nay khi nhap vao nuoc ta ma co chua chat cam lai la cau chuyen khac. Toi khong dam noi nguoi ta tron chat cam vao chat SSI tu ben nuoc ngoai hay trong noi dia. C49 va co quan huu trach cua TP.HCM phai co trach nhiem lam ro van de nay". [357971461]
 6. Doi no thue – am anh “nac no”

  Thu doan tan doc cua cac bang nhom con do doi no thue ngay cang tao ton, gan day nhat la vu viec mot con no chi vi tre han bong choc bi chung tam xang “thieu song” khien cho toan than phong nang, tinh mang nguy kich. [-894761301]
 7. Bo Xay dung de xuat tiep tuc hoan thien du an dao Kim Cuong

  Bo Xay dung vua de nghi UBND TP.HCM xu phat vi pham hanh chinh doi voi chu dau tu du an dao Kim Cuong la Cong ty Co phan BDS Binh Thien An. Dong thoi de xuat voi TP cho phep chu dau tu duoc tiep tuc thi cong xay dung, hoan thien nhung phan khong vi pham. [-324293674]
 8. Nghe si che hang tram nhac cu tu phe lieu

  Trong hai toi 9-10/4 tai Festival Hue 2012, nghe si Max Vandervorst (quoc tich Bi) da thu hut hang nghin nguoi dan va du khach boi nhung nhac cu doc dao duoc lam tu do bo di.
 9. Can bo dia chinh tu xung cong an khi bi phat giao thong

  Bi doan kiem tra Ban an toan giao thong lap bien ban vi do oto tren via he sai quy dinh, ong Tang Thanh Tuan, can bo dia chinh o thi xa Thuan An (Binh Duong) da tu xung la cong an.
 10. Xe tai “cay” dai phan cach, xi mang rai tren quoc lo

  (Dan tri) - Co vuot xe container phia truoc, khong lam chu toc do, tai xe xe tai da de xe lao vao dai phan cach giua duong khien hang chuc tan xi mang do xuong duong. [793508946]
 11. Bo NN-PTNT tra loi vu “cho nhap chat cam”

  Chieu qua ong Nguyen Xuan Duong, Cuc pho Cuc Chan nuoi giai thich : "Toi xin khang dinh chat SSI duoc phep su dung tai VN va doanh nghiep hoan toan duoc phep nhap khau. Tu nam 2005, Bo NN-PTNT da tham dinh va cap phep cho nhap khau chat nay. SSI la mot dang protein, chinh xac hon la protein dau tuong duoc cat ngan di de cho con vat an vao thi de tieu hoa, de hap thu hon. Nguyen ban cua chat nay khong he chua cac chat tao nac bi cam nhu Salbutamol va Clenbuterol. Phai khang dinh, viec Bo NN-PTNT cap phep cho nhap chat SSI la dung. Con cac chat nay khi nhap vao nuoc ta ma co chua chat cam lai la cau chuyen khac. Toi khong dam noi nguoi ta tron chat cam vao chat SSI tu ben nuoc ngoai hay trong noi dia. C49 va co quan huu trach cua TP.HCM phai co trach nhiem lam ro van de nay". [357971461]
 12. Doi no thue – am anh “nac no”

  Thu doan tan doc cua cac bang nhom con do doi no thue ngay cang tao ton, gan day nhat la vu viec mot con no chi vi tre han bong choc bi chung tam xang “thieu song” khien cho toan than phong nang, tinh mang nguy kich. [-894761301]