Giang vien nganh nang khieu giang day 280 gio/nam

Bo GD-DT vua cong bo du thao Thong tu ban hanh quy dinh che do lam viec doi voi giang vien giang day cac mon hoc chuyen nganh nang khieu nghe thuat. Theo do, giang vien chi day 280 gio/nam.

Theo Thong tu nay quy dinh che do lam viec cua giang vien giang day cac mon hoc chuyen nganh nang khieu nghe thuat bao gom: Am nhac, Su pham am nhac, My thuat, Su pham My thuat, Mua, Su pham Mua, San khau, Dien anh.

Do dac thu chuyen mon cua cac nganh hoc, giang vien giang day cac mon hoc chuyen nganh nang khieu nghe thuat thuc hien quy dinh ve gio chuan giang day; quy dinh ve to chuc lop hoc cac mon hoc chuyen nganh nang khieu nghe thuat nhu sau:

Gio giang day ly thuyet va gio giang day thuc hanh cac mon hoc chuyen nganh nang khieu nghe thuat duoc goi chung la gio giang va duoc tinh bang mot gio chuan trong Quy dinh che do lam viec doi voi giang vien.

Dinh muc gio chuan giang day cua giang vien cac mon hoc chuyen nganh nang khieu nghe thuat de thuc hien cac nhiem vu quy dinh tai Quyet dinh so 64 duoc quy dinh nhu sau:

Chuc danh giang vien

Dinh muc gio chuan giang day

Giao su va giang vien cao cap

360

Pho giao su va giang vien chinh

320

Giang vien

280

Can cu vao dinh muc gio chuan giang day, Thu truong cac co so giao duc dai hoc quy dinh cu the so gio giang day trong nam hoc doi voi tung mon hoc, tung chuyen nganh dao tao cua nha truong.

Quy dinh ve to chuc lop hoc: Lop hoc ly thuyet co so nguoi hoc toi da la 40 nguoi; Lop hoc thuc hanh co so nguoi hoc toi da la 15 nguoi; Lop hoc ky thuat luyen thanh, ky thuat nhac cu, ky thuat chi huy, mua:

He dao tao thac sy, tien sy: moi giang vien day 1 hoc vien; He dao tao dai hoc: moi giang vien day 2 sinh vien; He dao tao cao dang: moi giang vien day 4 sinh vien.

Theo Hong Hanh (Dan tri)

[if !IE]>>

eurowindow

 1. Thieu cho hoc, ap luc "do" vao truong diem?

  Dan so tang nhung truong hoc khong tang dang la thach thuc doi voi cac nha quan ly trong viec "dam bao du cho hoc cho hoc sinh". Theo ghi nhan cua PV VietNamNet , tinh trang qua tai truong hoc khong chi bao dong o 4 quan noi thanh ma dan cu o mot so Khu do thi (KDT) moi khi ve o moi "ta hoa" vi khong co truong cong lap. Chinh vi thieu cho hoc nen ap luc ngay cang "do xo" va cac truong diem.
 2. Soc nang vi anh co giao tieu hoc mua cot

  Dan Viet - Hinh anh sau co giao tre cua truong Cong dong Langland o Milton Keynes, Anh mac do sieu ngan mua cot va uong ruou, hut thuoc da khien phu huynh soc va phan no.
 3. Khoa hoc mien phi cho ban tre yeu thich Cong nghe

  (VTC News) - Khoa hoc mien phi mua he danh cho cac ban tre yeu thich Cong nghe duoc tai tro boi truong Cao dang Wiltshire (Chippenham – Vuong quoc Anh).
 4. Truong DH gom het thi sinh vao he trung cap

  Viec cac truong DH duoc phep dao tao ca bac trung cap voi so luong lon da gop phan khien cac truong TCCN kho tuyen sinh.
 5. Dau quan hoc tai DH Van Hien co uu diem gi?

  (VTC News)- Hoc tai DH Van Hien, sinh vien duoc dao tao trong mot moi truong quoc te, co so vat chat hien dai tai Ha Noi va TP. HCM.
 6. Kiem tra hoat dong SV danh gia giang vien tu thang 6-9/2011

  (GD&TD)-Bo GD&DT cho biet se to chuc kiem tra tinh hinh trien khai hoat dong lay y kien phan hoi tu nguoi hoc ve hoat dong giang day cua giang vien tai cac co so giao duc DH vao thoi gian tu thang 6 den thang 9/2011.
 7. Thieu cho hoc, ap luc "do" vao truong diem?

  Dan so tang nhung truong hoc khong tang dang la thach thuc doi voi cac nha quan ly trong viec "dam bao du cho hoc cho hoc sinh". Theo ghi nhan cua PV VietNamNet , tinh trang qua tai truong hoc khong chi bao dong o 4 quan noi thanh ma dan cu o mot so Khu do thi (KDT) moi khi ve o moi "ta hoa" vi khong co truong cong lap. Chinh vi thieu cho hoc nen ap luc ngay cang "do xo" va cac truong diem.
 8. Soc nang vi anh co giao tieu hoc mua cot

  Dan Viet - Hinh anh sau co giao tre cua truong Cong dong Langland o Milton Keynes, Anh mac do sieu ngan mua cot va uong ruou, hut thuoc da khien phu huynh soc va phan no.
 9. Khoa hoc mien phi cho ban tre yeu thich Cong nghe

  (VTC News) - Khoa hoc mien phi mua he danh cho cac ban tre yeu thich Cong nghe duoc tai tro boi truong Cao dang Wiltshire (Chippenham – Vuong quoc Anh).
 10. Truong DH gom het thi sinh vao he trung cap

  Viec cac truong DH duoc phep dao tao ca bac trung cap voi so luong lon da gop phan khien cac truong TCCN kho tuyen sinh.
 11. Dau quan hoc tai DH Van Hien co uu diem gi?

  (VTC News)- Hoc tai DH Van Hien, sinh vien duoc dao tao trong mot moi truong quoc te, co so vat chat hien dai tai Ha Noi va TP. HCM.
 12. Kiem tra hoat dong SV danh gia giang vien tu thang 6-9/2011

  (GD&TD)-Bo GD&DT cho biet se to chuc kiem tra tinh hinh trien khai hoat dong lay y kien phan hoi tu nguoi hoc ve hoat dong giang day cua giang vien tai cac co so giao duc DH vao thoi gian tu thang 6 den thang 9/2011.