Gia ve xe buyt Ha Noi se tang 80%?

- Sau khi khang dinh da “mua duoc thoi quen” di lai bang phuong tien cong cong cua nguoi dan, Tong cong ty Van tai Ha Noi vua chinh thuc de nghi tang gia ve xe buyt len tu 40% den 80%...

“Mua duoc thoi quen” sau 10 nam

Theo Tong cong ty Van tai Ha Noi (Transerco), sau 10 nam (tu 2001 - 2011), xe buyt Ha Noi da “mua duoc thoi quen” di lai bang phuong tien cong cong cua nguoi dan. Luong tuyen tang 2,4 lan, luong xe tang 4 lan va khach di xe buyt tang 30 lan (voi 400 trieu khach nam 2011).

Tuy nhien, theo ong Nguyen Phi Thuong, Tong Giam doc Transerco, gia ve xe buyt o Ha Noi hien nay van dang thuc hien theo quyet dinh so 35/2005/QD - UB ngay 15/5/2005.

Theo ong Thuong, tu do den nay da qua 7 nam nhung Ha Noi chua dieu chinh gia ve xe buyt trong khi gia dau vao tang cao. Chi phi van hanh binh quan cho 1km cua buyt xe buyt tang 312% dan den tro gia hang nam cua Thanh pho cho xe buyt cung tang cao.

Ben canh do, ong Thuong cho rang, GDP binh quan dau nguoi cua Ha Noi nam 2011 da tang len 1,7 lan so voi nam 2005 nen kha nang chi tra cua khach di xe buyt cung cao hon so voi thoi diem 2005.

Tu nhung vien dan tren, Transerco kien nghi viec dieu chinh tang gia ve xe buyt la can thiet de dam bao tro gia cho xe buyt cua Thanh pho o muc hop ly va co dieu kien mo rong vung phuc vu va nang cao chat luong dich vu xe buyt. Cung theo don vi nay, viec dieu chinh tang gia ve xe buyt o thoi diem nay it anh huong den van de an sinh xa hoi.

Theo ong Nguyen Phi Thuong, sau khi dieu chinh tang gia ve, neu luong khach di xe buyt khong bi giam se giam duoc tro gia tren 280 ty dong/nam. Truong hop tu 1-3 thang dau, neu khach di xe buyt co bi giam va sau do on dinh tro lai thi toi thieu tro gia cua Thanh pho cung se giam duoc tren 224 ty dong/nam.

Theo de xuat cua Tong Cong ty van tai Ha Noi, gia ve xe buyt se tang len muc nhu sau: doi voi ve luot, cu ly tuyen duoi hoac bang 25 km la 5.000 dong (tang 66%); cu ly 25-30km la 7.000 dong (tang 75%); cu ly tren 30 km la 7.000 dong (tang 40%).
Doi voi ve thang, doi tuong la hoc sinh, sinh vien la 45.000 dong/1 tuyen (tang 80%); 90.000 dong/lien tuyen (tang 80%); doi tuong khong uu tien la 90.000 dong/1 tuyen (tang 80%); 145.000 dong/thang/lien tuyen (tang 80%).


 Anh minh hoa

Xe buyt Ha Noi da qua tai, chat luong kem nen can tang gia? - anh minh hoa


Tang gia ve, nang chat luong phuc vu

Cung voi viec kien nghi Thanh pho som phe duyet phuong tang gia ve, Transerco cung kien nghi Thanh pho can tiep tuc mo rong mang luoi va nang cao chat luong phuc vu hanh khach de dat duoc muc tieu han che su dung phuong tien ca nhan.

“Gio cao diem, khach tang dot bien gap 1,5-2 lan suc chua cua xe nen hanh khach buc xuc vi chen lan tren xe” - ong Thuong nhan xet.

Ong Nguyen Phi Thuong cho biet, hien mang luoi xe buyt cua Thanh pho con rat nhieu han che, yeu kem. Han che lon nhat chinh la mang luoi giao thong hien dang qua tai, thoi gian mot chuyen di bi keo dai nen chat luong dich vu bi anh huong nhat la trong gio cao diem.

Ngoai ra, theo ong Thuong, hien nay ha tang danh cho xe buyt thieu va yeu. Tai nhieu khu vuc, nguoi dan kho tiep can voi xe buyt, tham chi co khu vuc con trang ve xe buyt. Cung voi do, nan trom cap, moc tui o cac diem trung chuyen va tren xe gio cao diem, hien tuong xe bo diem dung va thai do phuc vu kem cua mot so lai xe, ban ve dang gay buc xuc cho khach di xe. Trong khi do, nhung han che noi tren kho duoc khac phuc boi xe buyt duoc trang bi cac thiet bi hien dai.

Voi nhung ly do tren, sau khi de nghi tang gia ve, Transerco cung de nghi Thanh pho tao dieu kien nang cao chat luong xe buyt. Theo do, don vi nay de nghi Thanh pho can tiep tuc mo rong mang luoi va nang cao chat luong phuc vu hanh khach, neu khong se khong dat duoc muc tieu han che su dung phuong tien ca nhan.

Transerco cung de nghi Thanh pho tiep tuc nang cao nang luc van chuyen cua xe buyt voi muc tieu theo 3 giai doan. Giai doan 1, khong co trung tam, don vi hanh chinh (quan, huyen) trang xe buyt; giai doan 2, khong co trung tam thi tran, khu do thi, khu cong nghiep va trung tam lien xa trang xe buyt; giai doan 3, dua xe buyt ve tan trung tam cac xa, cac diem thu hut hanh khach lon.

Ve cac giai phap lau dai, Transerco kien nghi bo sung cac tieu chuan, quy dinh ve danh ha tang cho van tai hanh khach cong cong trong cac du an dau tu nang cap, cai tao va xay dung cac khu do thi moi. Tap trung dau tu, som dua cac tuyen giao thong cong cong nhanh khoi lon nhu BRT, Metro... vao hoat dong vi nang luc cua xe buyt chi co gioi han.


Co the ban quan tam


eurowindow

 1. Pho ban quan ly rung ban chet vo chong 76 tuoi

  Khi hai cu Da va Tam dang nam vong truoc hien nha thi[...]
 2. Cong chuc duoc thue nha gia 5.700 dong/thang/m2

  Cong chuc se duoc thue nha cong vu voi gia 5.700 dong/m/thang doi[...]
 3. Dinh dang loai dong vat hoang da qua mang

   Hinh anh mot con ky da van va nhung dac diem dinh dang di kem duoc dua len[...]
 4. Ha Noi chi tiep 300 ty dong xay 2 cau vuot lap ghep

  So GTVT Ha Noi da len ke hoach dau tu hon 300 ty dong de xay dung them hai cau vuot lap ghep[...]
 5. Con Bi thu Hai Duong noi ve tai san kech xu

  Theo nhu loi ong Tung thi trong khu dat rong 4
 6. Vu dam nguoi o Soc Trang chim xuong mot cach kho hieu

  Hon hai nam qua co quan dieu tra o Soc Trang khong khoi to nguoi da dam mot phu nu gay thuong[...]
 7. Pho ban quan ly rung ban chet vo chong 76 tuoi

  Khi hai cu Da va Tam dang nam vong truoc hien nha thi[...]
 8. Cong chuc duoc thue nha gia 5.700 dong/thang/m2

  Cong chuc se duoc thue nha cong vu voi gia 5.700 dong/m/thang doi[...]
 9. Dinh dang loai dong vat hoang da qua mang

   Hinh anh mot con ky da van va nhung dac diem dinh dang di kem duoc dua len[...]
 10. Ha Noi chi tiep 300 ty dong xay 2 cau vuot lap ghep

  So GTVT Ha Noi da len ke hoach dau tu hon 300 ty dong de xay dung them hai cau vuot lap ghep[...]
 11. Con Bi thu Hai Duong noi ve tai san kech xu

  Theo nhu loi ong Tung thi trong khu dat rong 4
 12. Vu dam nguoi o Soc Trang chim xuong mot cach kho hieu

  Hon hai nam qua co quan dieu tra o Soc Trang khong khoi to nguoi da dam mot phu nu gay thuong[...]