Gia dat dich vu giam chong mat

Kinh doanh dat dich vu tung duoc vi nhu “ga de trung vang” vi mang lai sieu loi nhuan, nhung trong vai thang nay, gia dat dich vu giam den chong mat.

Tai san sieu loi nhuan mot thoi
Da co thoi ky, cac nha dau tu BDS lon co, nho co do xo mua dat dich vu (loai dat den bu theo mot ty le nhat dinh cho nong dan de lam do thi), vi chi phi dau tu thap, muc sinh loi lai rat cao. Viec co qua nhieu nha dau tu san mua dat dich vu khien loai dat nay tung tang nhu dieu gap gio, du den nay, khong it nguoi (ca nguoi ban lan nguoi mua) tham chi con khong biet vi tri phan dat dich vu ma minh giao dich nam o dau.
Cung voi dac tinh chi phi dau tu thap, duoc ky vong gia len, nen dat dich vu van thu hut duoc nhieu nha dau tu ngay ca khi thi truong BDS da co nhung dau hieu di xuong ro ret.
Anh Nguyen Van Hao, mot nha moi gioi BDS o thon An Tho (xa An Khanh, huyen Hoai Duc, Ha Noi) cho biet: den giua nam 2011, khi thi truong BDS Ha Noi co nhieu dau hieu “dong bang”, nhung moi thang, anh van moi gioi thanh cong 3 - 4 giao dich dat dich vu, dut tui vai chuc trieu tien cong. Dac biet, tai cac xa co nhieu dat dich vu nhu: An Khanh, An Thuong (huyen Hoai Duc), Duong Noi (quan Ha Dong)… gia dat dich vu khi ay van khong ngung tang.
Vao thoi diem nay, gia dat dich vu tai xa An Khanh duoc giao dich quanh nguong 900 - 1,3 ty dong/suat dat rong tren duoi 50 m2, du cach do vai thang, gia chi dao dong tu 700 - 900 trieu dong/suat. Gia dat dich vu tai xa Duong Noi cung duoc day len 1,4 - 1,5 ty dong/suat. Trong khi dat dich vu tai xa An Thuong, do con re nen gia duoc day rat nhanh, tu muc 11 - 12 trieu dong/m2 hoi thang 3, thang 4/2011, den giua nam 2011, nhieu nha dau tu san sang mua gom voi gia 17 - 18 trieu dong/m2.
Gio tro thanh… cua no
Khi gia dat dich vu bi day len cao dinh diem, cung la luc thi truong BDS Ha Noi dong bang. Khong con giao dich, nhieu nha dau tu mua gom dat dich vu khong kip xa hang de hien thuc hoa loi nhuan.

Gia dat dich vu giam chong mat
Duoc mua ban nhieu, nhung den nay, tai xa An Khanh (huyen Hoai Duc, Ha Noi) van chua co suat dat dich vu nao duoc giao den dan. Trong anh la mot khu dat duoc cho rang se la dat dich vu.

Thoi gian gan day, khi rat nhieu chuyen gia khang dinh, thi truong BDS da “cham day”, khong it nha dau tu lai nghi den dat dich vu. Boi trong suy nghi cua nhung nha dau tu nay, dat dich vu giao cho dan se duoc chinh quyen uu tien o nhung vi tri dep, thuan tien kinh doanh nen viec dau tu van co kha nang sinh loi.
Tren thuc te, gia dat dich vu may thang qua lai giam manh. Cu the, dat dich vu tai xa An Thuong da giam tu 18 trieu dong/m2 xuong con 7 - 8 trieu dong/m2. Tai xa An Khanh, giua nam 2011, dat dich vu van duoc san lung voi gia tu 0,9 -1,3 ty dong/suat, nay giam con 600 - 800 trieu dong/suat. Mac du gia dat dich vu da giam manh, nhung voi mot so vi tri, du ben ban chap nhan giam them rat nhieu, ben mua van tu choi mua.
Anh Nguyen Quang Hoa, lam viec tai mot chi nhanh ngan hang tren pho Thai Thinh (Ha Noi), cung la mot nha dau tu BDS cho biet: moi day, anh duoc nguoi quen gioi thieu den mot nha dau tu can tien, muon ban dat dich vu tai xa An Thuong (huyen Hoai Duc) voi gia rat re. Tai cuoc mac ca dau tien, ben ban da chap nhan giam tu 14 xuong 11 trieu dong/m2. Thay anh che dat, nguoi ban da chap nhan giam xuong 9, roi 7 trieu dong/m2. Muc gia nay da giam tren 60% so voi giua nam 2011.
Tuy nhien, sau khi tim hieu, thay cac suat dat dich vu thuoc xa An Thuong phan lon deu chua duoc dong tien dich vu ha tang, nghia la viec dau tu het suc mu mit, nhieu rui ro, anh Hoa da tu choi mua.
Theo anh Hoa, hien cac nha dau tu rat tinh tao trong viec dau tu dat dich vu. Cu the, cac hop dong mua ban duoc can nhac ky luong de tranh truong hop chu dat co the “lat keo” hay gay kho khan sau nay. Dac biet, nha dau tu hien chi chon mua nhung suat dat dich vu da dong dich vu ha tang. Nghia la dat da nam trong khu vuc duoc chinh quyen dia phuong “quy hoach” va chuan bi giao dat.
Nguoc lai, voi nhung suat dat dich vu da duoc mua di ban lai qua nhieu lan, dac biet la chua dong tien ha tang, thi du re may, nha dau tu van tranh xa.

Theo Dau tu chung khoan

[if !IE]>>

eurowindow

 1. Resort cua Hitler thanh... khach san sieu xa xi

  Mot phan cua khu nghi duong rong menh mong ben bo bien Baltic tho mong cua trum phat xit Hitler, Prora sap duoc ho bien thanh mot khach san xa xi voi 400 phong. [1350601579]
 2. Ho tro nguoi mua nha de cuu thi truong dia oc

  Truoc tinh trang tram lang cua thi truong dia oc hien nay, viec ho tro cac khoan vay uu dai cho nguoi mua nha dang duoc xem la mot trong nhung giai phap giup thao go kho khan, tang tinh thanh khoan cho thi truong nay. [366419318]
 3. Thanh cong cuoc thi Thiet ke nha tinh thuong

  Ngay 4/4/2012, cuoc thi “Thiet ke nha tinh thuong” do Cong ty Truyen thong va Cong nghe T&B truyen thong to chuc duoi su tai tro cua Cong ty CP K95 da chinh thuc ket thuc, de lai nhieu dau an tot dep trong long moi nguoi. [186646948]
 4. Hai Duong xuc tien dau tu

  (HNMO) - Nhan loi moi cua To chuc Xuc tien Mau dich Nhat Ban ve xuc tien dau tu vao tinh Hai Duong, ngay 9/4/2012 Chu tich UBND tinh Hai Duong da dan dau doan can bo lanh dao tinh Hai Duong va mot so doanh nghiep tham du hoi nghi xuc tien dau tu tai Osaka va Tokyo. [1287721532]
 5. Mo rong doi tuong vay trong bat dong san, chung khoan

  Ngan hang Nha nuoc yeu cau cac to chuc tin dung, chi nhanh ngan hang nuoc ngoai kiem soat ty trong du no cho vay doi voi linh vuc khong khuyen khich khong vuot qua 16% tong du no cho vay. Tuy nhien, trong do nhieu doi tuong trong linh vuc dau tu, kinh doanh bat dong san duoc NHNN loai tru ra khoi nhom linh vuc khong khuyen khich. [-620583054]
 6. Doc chieu tu cuu minh se doanh nghiep bat dong san

  Doi can ho lay vat lieu xay dung (VLXD) hay doi nha lay o to la doc chieu ma nhieu doanh nghiep bat dong san dang ap luc trong luc thi truong “doi” von nhu hien nay. [2089968268]
 7. Resort cua Hitler thanh... khach san sieu xa xi

  Mot phan cua khu nghi duong rong menh mong ben bo bien Baltic tho mong cua trum phat xit Hitler, Prora sap duoc ho bien thanh mot khach san xa xi voi 400 phong. [1350601579]
 8. Ho tro nguoi mua nha de cuu thi truong dia oc

  Truoc tinh trang tram lang cua thi truong dia oc hien nay, viec ho tro cac khoan vay uu dai cho nguoi mua nha dang duoc xem la mot trong nhung giai phap giup thao go kho khan, tang tinh thanh khoan cho thi truong nay. [366419318]
 9. Thanh cong cuoc thi Thiet ke nha tinh thuong

  Ngay 4/4/2012, cuoc thi “Thiet ke nha tinh thuong” do Cong ty Truyen thong va Cong nghe T&B truyen thong to chuc duoi su tai tro cua Cong ty CP K95 da chinh thuc ket thuc, de lai nhieu dau an tot dep trong long moi nguoi. [186646948]
 10. Hai Duong xuc tien dau tu

  (HNMO) - Nhan loi moi cua To chuc Xuc tien Mau dich Nhat Ban ve xuc tien dau tu vao tinh Hai Duong, ngay 9/4/2012 Chu tich UBND tinh Hai Duong da dan dau doan can bo lanh dao tinh Hai Duong va mot so doanh nghiep tham du hoi nghi xuc tien dau tu tai Osaka va Tokyo. [1287721532]
 11. Mo rong doi tuong vay trong bat dong san, chung khoan

  Ngan hang Nha nuoc yeu cau cac to chuc tin dung, chi nhanh ngan hang nuoc ngoai kiem soat ty trong du no cho vay doi voi linh vuc khong khuyen khich khong vuot qua 16% tong du no cho vay. Tuy nhien, trong do nhieu doi tuong trong linh vuc dau tu, kinh doanh bat dong san duoc NHNN loai tru ra khoi nhom linh vuc khong khuyen khich. [-620583054]
 12. Doc chieu tu cuu minh se doanh nghiep bat dong san

  Doi can ho lay vat lieu xay dung (VLXD) hay doi nha lay o to la doc chieu ma nhieu doanh nghiep bat dong san dang ap luc trong luc thi truong “doi” von nhu hien nay. [2089968268]