Gap mat cuu nu quan nhan nhap ngu truoc ngay 30-4-1975

QDND Online - Sang 28-4, Bo CHQS tinh Gia Lai to chuc buoi gap mat cuu nu quan nhan nhap ngu truoc ngay 30-4-1975 hien cu tru tren dia ban tinh. Den du buoi gap mat co Thieu tuong Ro O Cheo, Pho Tu lenh Quan khu 5; Thuong truc Tinh uy; HDND; UBND; UBMTTQVN tinh; Hoi CCB, Hoi Phu nu tinh; Bo Tu lenh Binh doan 15; Quan doan 3 va 527 cuu nu quan nhan la nhung nguoi nhap ngu truoc 30-4-1975.

Gap mat cuu nu quan nhan nhap ngu truoc ngay 30-4-1975

Dai ta Phan Van Hang, Chinh uy Bo CHQS tinh khai mac buoi gap mat.

Tai buoi gap mat, sau khi on lai truyen thong anh hung cua Quan doi nhan dan Viet Nam, ton vinh pham chat tot dep cua phu nu Viet Nam, thay mat lanh dao tinh Gia Lai, ong Pham Dinh Thu, Pho Bi thu Thuong truc Tinh uy, Chu tich HDND tinh da phat bieu ghi on su cong hien mau xuong va tuoi thanh xuan cua cac nu cuu quan nhan cho su nghiep giai phong dan toc. Nhung dong gop to lon cua cac chi, cac me da gop phan dua su nghiep dau tranh giai phong dan toc, thong nhat dat nuoc gianh thang loi ve vang. Ho da lam rang ro truyen thong “Anh hung, bat khuat, trung hau, dam dang” ma Bac Ho da trao tang cho phu nu Viet Nam.

Day la hoat dong chao mung ky niem 37 nam ngay giai phong hoan toan mien Nam, thong nhat dat nuoc, la dip on lai truyen thong ve vang cua dan toc, qua do khoi day niem tu hao, tu ton dan toc, nang cao long yeu nuoc, y chi tu luc tu cuong cua quan va dan tinh Gia Lai anh hung.

Nhan dip nay, Bo chi huy Quan su tinh da trich tu Quy “Mai am dong doi” tang 527 suat qua, moi suat tri gia 500 ngan dong./.

Tin, anh: Xuan Hoang

[if !IE]>>

eurowindow

 1. 400 loi hen uoc

  QDND - Tren chuyen xe ra Bac, toi gap lai Trung, nguoi ban than thuo nho. Trung bay gio ran roi, khong con manh mai, thu sinh nhu ngay nao. Ngoi ben Trung la mot co gai xinh xan, mai toc dai tua vao bo vai e ap. Co ay chao toi bang giong noi cua nguoi mien Bac. Chua kip hoi tham, Trung gioi thieu voi toi ngay: "Day la Dung, vo moi cuoi cua minh. Hom nay, minh dua vo ve tham que". [1838359916]
 2. Hai bi thu, mot nghi quyet

  QDND - Chuyen hai bi thu chi bo cung nhau trao doi, ban bac xay dung nghi quyet lanh dao don vi nhung tuong la chuyen khong co that va pham vao nguyen tac, thu tuc ra nghi quyet cua to chuc dang. The nhung o Dang bo Tieu doan 73 (Truong Dai hoc Tran Quoc Tuan) thi hinh anh do lai rat doi quen thuoc voi can bo, dang vien trong don vi. Tham chi, nhieu nguoi phai cong nhan rang: Nho cong suc, tri tue cua hai bi thu chi bo ma nghi quyet lanh dao moi dung, trung va mang lai hieu qua cao... [621739624]
 3. Nuoc mat nguoi con xa tren Truong Sa

  (Dat Viet)  Lan dau tien co mot chuyen tau quy tu duoc dai dien cua nguoi Viet o nhieu quoc gia tren the gioi cung chuc sac 6 ton giao ra tham quan dao Truong Sa. Nha bao Nguyen Phuong Hung (Kieu bao Viet kieu My) rot nuoc mat vi qua xuc dong va tu hao;, con vo ong, nu ca si Le Hang da quen het met moi de dem loi ca tieng hat cua minh thay cho mon qua gui toi cac chien si tren nhung hon dao xa xoi cua To quoc.
 4. Bo phieu tin nhiem nhung chuc danh nao?

  Viec bo phieu tin nhiem doi voi cac chuc danh do Quoc hoi phe chuan da duoc quy dinh trong Hien phap nam 1992. Van de quan trong la phuong thuc, quy trinh tien hanh nhu the nao.
 5. Huy dong nguon luc khac phuc hau qua o nhiem bom min

  (Dat Viet) Tra loi phong van Bao Dat Viet nhan ngay giai phong Mien Nam, thong nhat dat nuoc (30.4), Thuong tuong Nguyen Chi Vinh, Uy vien Trung uong Dang, Thu truong Quoc phong - Truong Co quan Thuong truc (CQTT) Ban Chi dao Chuong trinh Hanh dong Quoc gia khac phuc hau qua bom min sau chien tranh o Viet Nam giai doan 2010-2025 (viet tat la BCD 504 va CT 504) khang dinh, Chuong trinh the hien su quan tam sau sac cua Dang va Nha nuoc doi voi su an toan, hanh phuc cua nhan dan.
 6. Van phong Trung uong Cuc mien Nam: Trung kien, tan tuy, dung muu co tri

  Sang 26-4, tai Hoi truong TP. Ho Chi Minh, Van phong TU Dang da to chuc trong the le ky niem 50 nam Ngay thanh lap Van phong TU cuc mien Nam va don nhan danh hieu Anh hung Luc luong vu trang Nhan dan do Dang va Nha nuoc trao. Dong chi Le Hong Anh, Uy vien Bo Chinh tri , Thuong truc Ban Bi thu TU den du cung Nguyen Tong Bi thu Le Kha Phieu, cac dong chi nguyen Lanh dao TU Cuc mien Nam, cac Ban cua Van phong TU Cuc mien Nam. [-1865265111]
 7. 400 loi hen uoc

  QDND - Tren chuyen xe ra Bac, toi gap lai Trung, nguoi ban than thuo nho. Trung bay gio ran roi, khong con manh mai, thu sinh nhu ngay nao. Ngoi ben Trung la mot co gai xinh xan, mai toc dai tua vao bo vai e ap. Co ay chao toi bang giong noi cua nguoi mien Bac. Chua kip hoi tham, Trung gioi thieu voi toi ngay: "Day la Dung, vo moi cuoi cua minh. Hom nay, minh dua vo ve tham que". [1838359916]
 8. Hai bi thu, mot nghi quyet

  QDND - Chuyen hai bi thu chi bo cung nhau trao doi, ban bac xay dung nghi quyet lanh dao don vi nhung tuong la chuyen khong co that va pham vao nguyen tac, thu tuc ra nghi quyet cua to chuc dang. The nhung o Dang bo Tieu doan 73 (Truong Dai hoc Tran Quoc Tuan) thi hinh anh do lai rat doi quen thuoc voi can bo, dang vien trong don vi. Tham chi, nhieu nguoi phai cong nhan rang: Nho cong suc, tri tue cua hai bi thu chi bo ma nghi quyet lanh dao moi dung, trung va mang lai hieu qua cao... [621739624]
 9. Nuoc mat nguoi con xa tren Truong Sa

  (Dat Viet)  Lan dau tien co mot chuyen tau quy tu duoc dai dien cua nguoi Viet o nhieu quoc gia tren the gioi cung chuc sac 6 ton giao ra tham quan dao Truong Sa. Nha bao Nguyen Phuong Hung (Kieu bao Viet kieu My) rot nuoc mat vi qua xuc dong va tu hao;, con vo ong, nu ca si Le Hang da quen het met moi de dem loi ca tieng hat cua minh thay cho mon qua gui toi cac chien si tren nhung hon dao xa xoi cua To quoc.
 10. Bo phieu tin nhiem nhung chuc danh nao?

  Viec bo phieu tin nhiem doi voi cac chuc danh do Quoc hoi phe chuan da duoc quy dinh trong Hien phap nam 1992. Van de quan trong la phuong thuc, quy trinh tien hanh nhu the nao.
 11. Huy dong nguon luc khac phuc hau qua o nhiem bom min

  (Dat Viet) Tra loi phong van Bao Dat Viet nhan ngay giai phong Mien Nam, thong nhat dat nuoc (30.4), Thuong tuong Nguyen Chi Vinh, Uy vien Trung uong Dang, Thu truong Quoc phong - Truong Co quan Thuong truc (CQTT) Ban Chi dao Chuong trinh Hanh dong Quoc gia khac phuc hau qua bom min sau chien tranh o Viet Nam giai doan 2010-2025 (viet tat la BCD 504 va CT 504) khang dinh, Chuong trinh the hien su quan tam sau sac cua Dang va Nha nuoc doi voi su an toan, hanh phuc cua nhan dan.
 12. Van phong Trung uong Cuc mien Nam: Trung kien, tan tuy, dung muu co tri

  Sang 26-4, tai Hoi truong TP. Ho Chi Minh, Van phong TU Dang da to chuc trong the le ky niem 50 nam Ngay thanh lap Van phong TU cuc mien Nam va don nhan danh hieu Anh hung Luc luong vu trang Nhan dan do Dang va Nha nuoc trao. Dong chi Le Hong Anh, Uy vien Bo Chinh tri , Thuong truc Ban Bi thu TU den du cung Nguyen Tong Bi thu Le Kha Phieu, cac dong chi nguyen Lanh dao TU Cuc mien Nam, cac Ban cua Van phong TU Cuc mien Nam. [-1865265111]