Ca nuoc tung bung ngay hoi khai truong

Sang 5/9, tat ca cac truong hoc tren dia ban thanh pho Ha Noi dong loat khai giang nam hoc moi 2011-2012. Voi su quan tam dac biet, nhieu dong chi lanh dao Dang, Nha nuoc va TP Ha Noi da toi du, dong vien cac thay giao, co giao va cac em hoc sinh.

Tai truong PTDT Noi tru Ba Vi (Ha Noi), Pho Chu tich nuoc Nguyen Thi Doan da bieu duong tap the cac the he thay va tro nha truong trong nhung nam qua da vuot moi kho khan thieu thon, de khong ngung nang cao chat luong giang day, thuc hien "hoc di doi voi hanh", xung dang la dia chi tin cay, de dong bao cac dan toc Thu do yen tam gui gam con em minh.

Nhan le khai giang nam hoc moi, Pho Chu tich nuoc Nguyen Thi Doan da tang nha truong buc hoa chan dung Chu tich Ho Chi Minh voi mong muon nha truong khong ngung phan dau, noi theo tam guong dao duc cua Nguoi; tang 30 suat qua cho cac hoc sinh co hoan canh kho khan, vuot kho vuon len dat ket qua cao trong hoc tap.

Ca nuoc tung bung ngay hoi khai truong

Le khai giang tai Truong Tieu hoc Quang Trung (Ha Noi). Anh: H.Khoi

Dong chi Pham Quang Nghi, Uy vien Bo chinh tri, Bi thu Thanh uy Ha Noi da du le khai giang tai Truong THPT Nguyen Trai (Ha Noi). Phat bieu tai le khai giang, dong chi Bi thu Thanh uy nhan manh: "Moi thay co giao can phai la tam guong sang ve tinh thuong va trach nhiem, la tam guong ve dao duc, tu hoc, tu ren va sang tao de cac em hoc sinh noi theo".

Quang Tri, Thua Thien - Hue:

Ngay tu sang som, hang trieu hoc sinh tu bac hoc mam non den THPT tren dia ban cac tinh Quang Tri, Thua Thien - Hue da no nuc den truong du le khai giang nam hoc moi.

Rut kinh nghiem nhung nam hoc truoc, nam hoc nay, So Giao duc va Dao tao cac tinh Quang Tri, Thua Thien - Hue phoi hop voi UBND cac dia phuong tren dia ban chi dao quyet liet viec thuc hien cac khoan thu dau nam tai cac truong dung theo qui dinh cua Bo Giao duc va Dao tao, khong de xay ra tinh trang lam thu, thu khong dung quy dinh.

Ca nuoc tung bung ngay hoi khai truong

Truong Quoc hoc Quy Nhon da to chuc trong the le ky niem 90 nam ngay thanh lap truong (1921-2011) va khai giang nam hoc moi 2011-2012.

Ong Pham Van Hung, Giam doc So Giao duc va Dao tao tinh Thua Thien - Hue cho biet: “Vua qua, tren co so van ban du thao cua Bo Giao duc va Dao tao, So Giao duc va Dao tao Thua Thien - Hue da co van ban dinh huong cho cac truong thuc hien chuong trinh giam tai nay, dac biet luu tam den cac truong vung kho, vung sau vung xa, vung dan toc thieu so. Chung toi du dinh sau khi co chuong trinh chinh thuc cua Bo Giao duc va Dao tao se to chuc tap huan cho cac nha truong de chi dao mot cach cu the chuong trinh giam tai nay”.

Truong Mam non Hai Thuong, xa Hai Thuong, huyen Hai Lang, Quang Tri la vung trung thap, nhung nho lam tot cong tac van dong, nam hoc nay 100% tre trong do tuoi deu duoc huy dong den lop.

Da Nang:

Sang 5/9, cung voi ca nuoc gan 200 nghin hoc sinh cac cap mam non, tieu hoc, THPT, THCS cua TP Da Nang da chinh thuc buoc vao nam hoc moi, nam hoc 2011-2012. Nam nay, de chuan bi cho nam hoc moi 2011-2012, nganh Giao duc va Dao tao TP Da Nang da dau tu 116 ty dong de xay dung co so vat chat, trang thiet bi day hoc cho cac truong. Den nay, hau het cac truong hoc tren dia ban thanh pho bao dam du cho hoc cho hoc sinh, khong xay ra tinh trang hoc ghep hay hoc “3 ca”.

Tin tu UBND TP Nang cung cho biet, UBND TP vua ban hanh Quyet dinh so 5238/UBND-KTTH quy dinh ve muc thu hoc phi o cac truong pho thong cong lap tren dia ban thanh pho nam hoc 2011-2012. Theo do, nam hoc 2011-2012, cac truong van giu nguyen muc thu hoc phi nhu nam hoc 2010-2011.

Nhan dip khai giang nam hoc 2011 -2012, sang 5/9, ong Van Huu Chien - Pho Chu tich UBND TP Da Nang da dai dien cho lanh dao UBND TP danh tieng trong khai truong dau tien chao don nam hoc moi tai le khai giang cua Truong THPT Phan Chau Trinh cho 4.868 hoc sinh nha truong.

Tay Nguyen:

Cung voi ca nuoc, nam hoc moi 2011-2012 den voi hoc sinh cac dan toc thieu so anh em o Tay Nguyen that no nuc. Trong niem han hoan, phan khoi don ngay khai giang, cac thay giao, co giao va cac em hoc sinh vung cao, vung kho khan o Tay Nguyen tu thanh pho den cac ban lang deu ron rang niem vui buoc vao nam hoc moi.

Lanh dao So Giao duc va Dao tao tinh Dak Nong cho biet, nam hoc moi da chuan bi kha som, chu trong dau tu xay dung he thong truong lop, co so vat chat de dap ung yeu cau day va hoc. Trong do, uu tien tap trung nguon von xay dung cac truong moi o nhung dia phuong chua co truong hoc, cac xa vung sau, vung xa.

Trong so 140 ty dong chuan bi cho nam hoc moi, nganh Giao duc cung voi cac dia phuong da dau tu hon 108 ty dong de xay dung 265 phong hoc moi va 20 ty dong kien co hoa nha cong vu cho giao vien, so kinh phi con lai dung mua sam cac trang thiet bi phuc vu day va hoc, mua sach giao khoa, vo viet cap phat cho hoc sinh DTTS... Toan tinh Dak Nong co 336 truong hoc tu bac mam non den THPT, tang 15 truong so voi nam hoc truoc, voi tong so gan 5.000 phong hoc.

Tai Gia Lai co tren 347 ngan hoc sinh chinh thuc vao nam hoc 2011-2012, voi chu de: “Nam hoc tiep tuc doi moi quan ly va nang cao chat luong giao duc”. Mot trong nhung nhiem vu trong tam duoc nganh Giao duc va Dao tao Gia Lai chu trong trong nam hoc nay la nang cao chat luong va hieu qua giao duc o tat ca cac bac hoc, dac biet la huy dong hoc sinh ra lop va duy tri si so o vung sau, vung xa, nang cao chat luong giao duc cua cac truong pho thong dan toc noi tru, pho thong dan toc ban tru.

Nhan ngay khai truong, tinh Gia Lai da cu 19 doan cong tac den du le khai giang tai cac truong hoc o tat ca cac huyen, thi xa, thanh pho va moi doan tang mot phan qua (tri gia 1 trieu dong/suat) de dong vien giao vien va hoc sinh nha truong trong nam hoc moi.

Tai Kon Tum, trong nam hoc moi co 363 truong hoc voi gan 135.000 hoc sinh. Nam hoc moi nay, Kon Tum co tren 800 hoc sinh chuyen. Lanh dao tinh Kon Tum cho biet, nam hoc moi tap trung doi moi phuong phap day va hoc, xay dung lo trinh, trien khai tung buoc thuc hien De an truong THPT chuyen giai doan 2010-2020 theo QD 959 cua Thu tuong Chinh phu…

Sang 5/9, hang ngan hoc sinh o xa Ea Wer, huyen Buon Don, tinh Dak Lak cung no nuc den truong du le khai giang nam hoc moi. Da so hoc sinh o day la con em dong bao dan toc thieu so phia Bac nhu: Tay, Dao, Thai… vao dinh cu o day, mac du, doi song cua dai da so nguoi dan con gap rat nhieu kho khan, nhung su hoc cua con cai luon duoc dat len hang dau. Khong chi to chuc tot cac hoat dong giao duc, trong he cac thay co giao da phoi hop voi chinh quyen dia phuong den tung nha dan van dong hoc sinh trong do tuoi den truong…

Nam hoc moi, tinh Lam Dong tiep tuc thuc hien tot chu de “Nam hoc tiep tuc doi moi quan ly va nang cao chat luong giao duc toan dien”. Tren co so do, day manh cuoc van dong “Moi thay, co giao la mot tam guong dao duc, tu hoc va sang tao”, phong trao thi dua “Xay dung truong hoc than thien, hoc sinh tich cuc”. Giu vung va nang cao chat luong giao duc pho thong, quan tam hon den giao duc vung dan toc, vung kho khan, day manh dao tao nghe theo nhu cau xa hoi…

Cac tinh dong bang song Cuu Long:

Sang 5/9, cung voi ca nuoc, thay tro cac tinh, thanh o khu vuc DBSCL da chinh thuc buoc vao nam hoc moi 2011-2012 voi quyet tam khac phuc nhung ton tai, yeu kem cua nam hoc truoc, chu trong nang cao chat luong dao tao, keo giam den muc thap nhat tinh trang hoc sinh (HS) bo hoc.

Dieu dang luu y trong nam hoc moi nam nay, nhieu dia phuong tuy con nhieu kho khan ve ngan sach nhung da tap trung cham lo cho HS thuoc dien chinh sach, ngheo kho, con em dong bao dan toc thieu so, HS co hoan canh dac biet. Cac tinh Ben Tre, Hau Giang, Tra Vinh, Soc Trang,… da trich hang ty dong mua sach giao khoa tang cac em HS co hoan canh dac biet kho khan; dong thoi bo tri hang chuc ty dong de thuc hien nang cap, sua chua co so vat chat truong, lop hoc.

Tai vung lu Dong Thap, tren 270.000 HS co mat trong le khai giang nam hoc moi. Thay tro Dong Thap xac dinh day la “Nam hoc tiep tuc thuc hien doi moi quan ly va nang cao chat luong giao duc”. De han che tinh trang HS bo hoc, hai tinh Dong Thap, An Giang da chi dao tang cuong cong tac tuyen truyen nang cao trach nhiem cua doan the, gia dinh trong viec giup do HS kho khan, chu yeu la to chuc dua don HS vung lu den truong.

Tai Ca Mau – manh dat thieng lieng nam tan cuc

Nam

cua To quoc, cong viec lo cho ngay khai giang cung tat bat khong kem. Cac truong hoc tren dia ban tinh Ca Mau cung vua hoan tat viec ra soat lai luc luong GV, sap xep, phan bo giao vien va can bo quan ly phuc vu nam hoc moi. Nganh Giao duc Ca Mau phan dau trong nam hoc nay, se co them 50 truong dat chuan quoc gia. Truong THPT Dam Doi duoc chon se la truong THPT dau tien cua tinh dat chuan Quoc gia Ca nuoc tung bung ngay hoi khai truong


[if !IE]>>

eurowindow

 1. Xe container lat duoi ruong

  Luc 7 gio sang nay 6/9, tren quoc lo 1A dia ban xa Quynh Giang, huyen Quynh Luu (Nghe An) lai xay ra mot vu tai nan giao thong hy huu. [1457752599]
 2. Kinh doanh kieu "thieu tam nhin" thi nha gia re co khong ?

  Ve nguyen ly gia bat dong san trong do co nha va dat neu gia nha thay doi theo chieu huong tang do muc bien dong tang gia nguyen, nhien, vat lieu xay dung 6 thang dau nam 2011 tang khoang 17,44% so voi thang 12/2010 va khoang 20,5% so voi cung ky nam 2010. Nhu vay thi gia nha co giam duoc khong ? Vay thi neu gia bat dong san noi chung neu giam thi thuc chat la giam gia tri cua dat ma thoi? [2129161402]
 3. Loi la tai em!

  Nguoi khac nhin em voi anh mat thuong hai. Dieu do khien em kho chiu, vi thu em can khong phai[...]
 4. Yen Trang va 13 bi mat an chua trong son do

  Nhan dip ra mat album moi, Yen Trang cung bat ngo thay doi hinh anh that quyen ru voi tong son[...]
 5. Them hoa tiet cho ngay giao mua

  Nhung mang hoa tiet day ngau hung nhu cham bi, hoa nhi, hoat hoa hay ke soc cung nhung mang mau[...]
 6. 10 ca phau thuat tham my dien ro nhat the gioi

  "Dot" 16.000 USD chi de muon giong nhan vat hoat hinh, hay che doi luoi, cam hai chiec sung[...]
 7. Xe container lat duoi ruong

  Luc 7 gio sang nay 6/9, tren quoc lo 1A dia ban xa Quynh Giang, huyen Quynh Luu (Nghe An) lai xay ra mot vu tai nan giao thong hy huu. [1457752599]
 8. Kinh doanh kieu "thieu tam nhin" thi nha gia re co khong ?

  Ve nguyen ly gia bat dong san trong do co nha va dat neu gia nha thay doi theo chieu huong tang do muc bien dong tang gia nguyen, nhien, vat lieu xay dung 6 thang dau nam 2011 tang khoang 17,44% so voi thang 12/2010 va khoang 20,5% so voi cung ky nam 2010. Nhu vay thi gia nha co giam duoc khong ? Vay thi neu gia bat dong san noi chung neu giam thi thuc chat la giam gia tri cua dat ma thoi? [2129161402]
 9. Loi la tai em!

  Nguoi khac nhin em voi anh mat thuong hai. Dieu do khien em kho chiu, vi thu em can khong phai[...]
 10. Yen Trang va 13 bi mat an chua trong son do

  Nhan dip ra mat album moi, Yen Trang cung bat ngo thay doi hinh anh that quyen ru voi tong son[...]
 11. Them hoa tiet cho ngay giao mua

  Nhung mang hoa tiet day ngau hung nhu cham bi, hoa nhi, hoat hoa hay ke soc cung nhung mang mau[...]
 12. 10 ca phau thuat tham my dien ro nhat the gioi

  "Dot" 16.000 USD chi de muon giong nhan vat hoat hinh, hay che doi luoi, cam hai chiec sung[...]