Ba du an bi Dan Mach ngung cap ODA: Ho da "an" nhung khoan nao?

Nhung tin don dau tien ve sai pham tai cac du an xuat hien vao dau nam nay. Thang 4, Dai su quan Dan Mach tai Ha Noi nhan duoc bao cao chi tiet hon ve cac khoan chi sai tu Van phong Kiem toan Dan Mach. Dua tren ket qua nay, Dai su quan yeu cau Cong ty kiem toan PriceWaterhouseCoopers (PWC) xem xet cu the ca 4 du an Viet Nam da duoc phe duyet cap von ODA Dan Mach tu thang 10-2011.

Bo Ngoai giao Dan Mach da cong bo bao cao kiem toan cua PWC tren website cua minh tu cuoi tuan truoc, cho thay ca 4 du an deu co dau hieu sai pham. Moi du an khi trien khai co doi tac cua ca phia Viet Nam va Dan Mach tham gia, nhung "tat ca sai pham deu nam o phia doi tac Viet Nam" theo bao cao cua PWC.

Tong von vien tro cho 4 du an nay la 19,9 trieu kroner Dan Mach, tuong duong 69 ty dong (uoc tinh theo ty gia hach toan thang 6 do Bo Tai chinh moi cong bo, 1 kroner Dan Mach tuong duong 3.494 dong). Trong do, so tien rot cho cac doi tac phia Viet Nam thuc hien la 14,12 trieu kroner (tuong duong 49,1 ty dong) va phan nghi chi sai chiem hon 23%, tuc 3,3 trieu kroner (tuong duong 11,4 ty dong).

Day la ly do Dai su quan Dan Mach quyet dinh ngung ngay lap tuc 3 trong so 4 du an noi tren. Rieng du an 09-P01-VIE do ty le nghi sai pham thap (so tien khoang 300 trieu dong) nen van tiep tuc trien khai.

Du an 09-P03-VIE

Trong Du an nghien cuu "Tac dong cua Bien doi khi hau toi bien doi su dung dat va thay doi sinh ke o dong bang song Hong", co 10 diem nghi van voi tong so tien tham hut len den 1,3 trieu kroner Dan Mach (tuong duong 4,4 ty dong).

Doi tac phia Viet Nam thuc hien du an nay la Trung tam Quoc te nghien cuu bien doi toan cau (ICARGC) truc thuoc Dai hoc Quoc Gia Ha Noi. Con doi tac phia Dan Mach la Vien Nghien cuu Moi truong Quoc Gia thuoc Dai hoc Aarhus.

Trong so nhung sai pham lon nhat, co hon 900 trieu dong duoc chuyen vao quy cua ICARGC ma khong co chung tu, trong khi lai bao cao sang Co quan Vien tro Dan Mach (Danida) la chi luong. Hon mot ty dong khac duoc tra cho hai nhan vien cua Vien lam nhiem vu kiem ke thu thap du lieu, trong khi tren thuc te cac nhan vien nay da duoc tra luong truoc do.

So sach giua cac ben cung venh mot khoan 1,1 ty dong, duoc can bo du an giai thich la khoan tam chi cho cac du an.

Ngoai 4,4 ty dong nay, PWC luu y co 250.000 kroner (870 trieu dong) da tam ung cho 4 nhan vien ma khong co giai thich ro rang.

Ba du an bi Dan Mach ngung cap ODA: Ho da "an" nhung khoan nao?

Bo truong Phat trien Christian Friis Bach tuyen bo dung 3 tren 4 du an ODA cua Dan Mach tai Viet Nam de dieu tra su co tham hut tien. Anh: politiken.dk

Du an P1-08-VIE

Voi Du an "Danh gia nhung tac dong cua bien doi khi hau den dieu kien tu nhien, moi truong va phat trien kinh te xa hoi mien Trung", so tien chi sai muc dich len toi 5,4 ty dong. Doi tac thuc hien phia Viet Nam la Vien Dia ly truc thuoc Vien Khoa hoc - Cong nghe.

Trong so nhung sai pham noi com, co 2,1 ty dong chi luong, thu lao cho nhieu nguoi ma khong ro cong viec cu the, dong thoi co nhung khoan chi khong ro rang khac theo lenh cua nguoi quan ly. "Nhung khoan chi nay can xac minh them", bao cao cua PWC cho biet.

Chua het, 615 trieu dong duoc dung de mua oto phuc vu du an, nhung dieu tra cho thay xe nay rat it khi duoc dung vi cac nghien cuu vien thuong di khao sat bang may bay.

Ngoai ra, co hang tram trieu dong that thu vi cac chi phi mua bi khai vong gia. PWC con chi ra rang Vien Dia ly tung tu y "muon" tien cua du an cho vao ngan hang va tra lai mot thoi gian sau do.

Ba du an bi Dan Mach ngung cap ODA: Ho da "an" nhung khoan nao?

Ong John Nielsen, Dai su Dan Mach tai Viet Nam tuyen bo Dan Mach khong the va se khong chap nhan viec ngan sach vien tro phat trien bi su dung sai muc dich. Anh:taxationinfonews.com

Du an P2-08-VIE

Trong du an "Bien doi khi hau va cac he sinh thai vung cua song Viet Nam", doi tac phia Viet Nam la Vien Hai duong hoc truc thuoc Vien Khoa hoc - Cong nghe, sai pham ma PWC ghi nhan duoc tuong duong 1,3 ty dong. Trong do, khoan chi sai lon nhat la 860 trieu dong dung lam hoc bong cho con gai cua dieu phoi vien du an, do giam doc du an ky duyet. Co gai nay lam o Vien Hai duong hoc truoc khi nhan hoc bong, va roi vien sau khi hoc xong. Ngoai ra, con nhieu khoan chi mua thiet bi khong ro rang hoac khai khong gia len cao hon so voi thuc te.

Du an 09-P01-VIE

Voi du an thu tu nay, nghien cuu "Cai thien giong lua thich nghi voi dieu kien ngap man de doi voi voi tinh trang nuoc bien dang cho cac vung dong bang ven bien Viet Nam", PWC phat hien ra hai diem nghi van voi tong so tien gan 300 trieu dong. Doi tac phia Viet Nam thuc hien du an la Vien Di truyen Nong nghiep truc thuoc Bo Nong nghiep va Phat trien Nong thon.

"Tat ca cac hoat dong hay cac khoan chi cho 3 du an dau tien se bi dung lai ngay lap tuc sau bao cao nay. Con du an thu tu van duoc tiep tuc thuc hien nhung voi su kiem soat chat che hon", thong bao cua Bo Ngoai giao Dan Mach cho biet.

Viet Nam la quoc gia chau A duy nhat ma Dan Mach dau tu vao cac du an bien doi khi hau. Ve mat chuyen mon va tinh kha thi, ca 4 du an nay deu duoc danh gia cao trong ban bao cao cuoi cung ve Chuong trinh hop tac nghien cuu so bo ve bien doi khi hau tai Viet Nam do Bo Ngoai giao Dan Mach cong bo thang 11/2011.

Quyet dinh ngung 3 du an ODA tai Viet Nam duoc Dai su quan Dan Mach cong bo hom 1-6, it ngay truoc khi cac nha tai tro cho Viet Nam nhom hop tai mien Trung. Hoi nghi giua ky nhom tu van cac nha tai tro cho Viet Nam (CG giua ky 2012) se dien ra tai Quang Tri trong hai ngay 4-5/6, voi noi dung chinh: Danh gia tinh hinh kinh te vi mo 6 thang dau nam va du kien ca nam 2012; Doi thoai ve xoa doi giam ngheo, giam nhe thien tai; Doi thoai ve cai thien co so ha tang phuc vu phat trien kinh te - xa hoi mien Trung; Tham van y kien ve doi moi phuong thuc to chuc Hoi nghi CG.

[if !IE]>>

eurowindow

 1. DA NANG: Phat hien kho xang dau lau giua thanh pho

  Mot kho chua xang dau khong ro nguon goc vua duoc co quan chuc nang TP. Da Nang phat hien vao chieu hom qua (1/6). Day la kho xang dau lon ton tai va hoat dong cong khai nhieu nam nay giua thanh pho Da Nang… [-2094019851]
 2. Dong Nai phat hien nhieu vi pham gas, xang dau

  Ngay 2/6, Chi cuc Quan ly thi truong tinh Dong Nai cho biet, sau gan 1 thang thuc hien tong kiem tra cac don vi kinh doanh xang dau va kinh doanh, sang chiet gas tren dia ban toan tinh, Doan kiem tra lien nganh da kiem tra 66 don vi kinh doanh xang dau va khi hoa long, phat hien va xu ly 38 vu viec vi pham, trong do co 17 vu vi pham ve kinh doanh xang dau va 21 vu vi pham ve khi dau mo hoa long (gas). [780465675]
 3. Them mot tuyen xe buyt su dung nhien lieu sach

  (Dan tri) - Ngay 1/6, TPHCM da khai truong tuyen xe buyt lien tinh Ben xe Mien Tay - Khu du lich Dai Nam (noi TPHCM va Binh Duong). Day la tuyen xe buyt su dung nhien lieu sach (khi CNG) thu 2 cua thanh pho.
 4. Vinh Phuc: hieu qua buoc dau trong xu ly o nhiem moi truong

  Nhan thuc duoc van de nay, nam 2009 Cong ty TNHH Moi truong Cong nghiep xanh da dau tu xay dung Trung tam Tai che phe thai va Xu ly chat thai tai xa Ngoc Thanh, thi xa Phuc Yen. Day la trung tam tai che phe thai va xu ly chat thai hien dai nhat tinh Vinh Phuc co cong suat tu 20 den 30 tan rac /ngay. He thong may moc va thiet bi duoc nhap khau chu yeu tu Duc va Italia voi von dau tu len den tren 100 ty dong, duoc chia lam hai giai doan. Den nay giai doan mot cua du an da duoc hoan thanh va dua vao hoat dong. [132523201]
 5. Huong dan su dung xe so tu dong

  Mot so nguoi cho rang dung so tu dong de gay tai nan, so khac lai khong muon dung so tu dong vi ngai ton xang. [-120076347]
 6. Chan dung ba chu khoi tai san nghin ty

  Hoc den lop 4, ba roi noi nghiep gia truyen 3 doi lam bun kho bo moi cho cac cho, ve sau kinh doanh bat dong san. [1107877553]
 7. DA NANG: Phat hien kho xang dau lau giua thanh pho

  Mot kho chua xang dau khong ro nguon goc vua duoc co quan chuc nang TP. Da Nang phat hien vao chieu hom qua (1/6). Day la kho xang dau lon ton tai va hoat dong cong khai nhieu nam nay giua thanh pho Da Nang… [-2094019851]
 8. Dong Nai phat hien nhieu vi pham gas, xang dau

  Ngay 2/6, Chi cuc Quan ly thi truong tinh Dong Nai cho biet, sau gan 1 thang thuc hien tong kiem tra cac don vi kinh doanh xang dau va kinh doanh, sang chiet gas tren dia ban toan tinh, Doan kiem tra lien nganh da kiem tra 66 don vi kinh doanh xang dau va khi hoa long, phat hien va xu ly 38 vu viec vi pham, trong do co 17 vu vi pham ve kinh doanh xang dau va 21 vu vi pham ve khi dau mo hoa long (gas). [780465675]
 9. Them mot tuyen xe buyt su dung nhien lieu sach

  (Dan tri) - Ngay 1/6, TPHCM da khai truong tuyen xe buyt lien tinh Ben xe Mien Tay - Khu du lich Dai Nam (noi TPHCM va Binh Duong). Day la tuyen xe buyt su dung nhien lieu sach (khi CNG) thu 2 cua thanh pho.
 10. Vinh Phuc: hieu qua buoc dau trong xu ly o nhiem moi truong

  Nhan thuc duoc van de nay, nam 2009 Cong ty TNHH Moi truong Cong nghiep xanh da dau tu xay dung Trung tam Tai che phe thai va Xu ly chat thai tai xa Ngoc Thanh, thi xa Phuc Yen. Day la trung tam tai che phe thai va xu ly chat thai hien dai nhat tinh Vinh Phuc co cong suat tu 20 den 30 tan rac /ngay. He thong may moc va thiet bi duoc nhap khau chu yeu tu Duc va Italia voi von dau tu len den tren 100 ty dong, duoc chia lam hai giai doan. Den nay giai doan mot cua du an da duoc hoan thanh va dua vao hoat dong. [132523201]
 11. Huong dan su dung xe so tu dong

  Mot so nguoi cho rang dung so tu dong de gay tai nan, so khac lai khong muon dung so tu dong vi ngai ton xang. [-120076347]
 12. Chan dung ba chu khoi tai san nghin ty

  Hoc den lop 4, ba roi noi nghiep gia truyen 3 doi lam bun kho bo moi cho cac cho, ve sau kinh doanh bat dong san. [1107877553]