4 thang, ca nuoc co hon 3.000 nguoi chet vi tai nan

Theo thong ke cua Bo Giao thong Van tai, trong bon thang dau nam nay, ca nuoc da xay ra hon 3.600 vu tai nan giao thong, lam hon 3.000 nguoi chet.

4 thang, ca nuoc co hon 3.000 nguoi chet vi tai nan

Cu the, tai nan giao thong da lam hon 3.000 nguoi chet, gan 3.000 nguoi bi thuong. So voi cung ky nam truoc, tai nan giao thong giam hon 900 vu (giam 20%), giam gan 700 nguoi chet (giam 17%), va giam hon 800 nguoi bi thuong (giam 23%). Chi tinh rieng trong thang Tu, ca nuoc da xay ra hon 900 vu tai nan giao thong, lam hon 700 nguoi chet, gan 700 nguoi bi thuong.

Danh gia cua Bo Giao thong Van tai cho thay, tinh hinh tai nan giao thong bon thang dau nam tiep tuc co chuyen bien tich cuc so voi cung ky nam 2011, ca 3 tieu chi so nguoi bi chet, so nguoi bi thuong, so vu tai nan trong nganh giao thong deu giam tren 17%.

VOV

[if !IE]>>

eurowindow

 1. Lui han thu phi bao tri duong bo 6 thang

  (Dan tri) - Bo truong, Chu nhiem Van phong Chinh phu Vu Duc Dam cho biet, Chinh phu yeu cau cac bo nganh lien quan xay dung, hoan thien phuong an, giai phap thu phi bao tri duong bo. Do thoi han 1/6 Bo GTVT de xuat qua gap, Chinh phu cho lui han thu phi 6 thang. [-264741353]
 2. Total Viet Nam tang thuong cho cac Total Hiep sy giao thong

  (VOH) - Sang 4/5, tai Dai Tieng noi Nhan dan TP.HCM, Cong ty Total Viet Nam to chuc le trao giao thuong cho 7 Total Hiep si Giao thong. Ho la nhung ca nhan co dong gop cho an toan giao thong tren pham vi ca nuoc, duoc chon ra trong tong so 39 Hiep si Giao thong. [958183291]
 3. Ra mat Trang tin dien tu ve phong chong tham nhung

  Chieu 4/5, Pho Thu tuong Nguyen Xuan Phuc, Pho Truong Ban chi dao Trung uong ve phong, chong tham nhung da nhan nut khai truong Trang tin dien tu ve phong, chong tham nhung thuoc Van phong Ban Chi dao. [958183295]
 4. Bo sung 5 du an duoc phan bo von trai phieu Chinh phu

  Phien hop thu 8 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) da khai mac sang nay, 4-5, tai Ha Noi. [961183311]
 5. Co gai liet toan than viet tho bang mieng

  Co gai dang me mai dung mieng kep chat cay but va nan not viet chu len trang giay. [6013881]
 6. Mac phan cam, ca si Thu Minh se bi xu phat

  Cuc truong Cuc Nghe thuat Bieu dien, ong Vuong Duy Bien vua cho biet Cuc da chinh thuc gui cong van yeu cau So VHTT&DL thanh pho Ho Chi Minh kiem tra va nghiem khac xu ly ca si Thu Minh vi su dung trang phuc phan cam trong dem nhac Ngan sao hoi tu. [-1594737360]
 7. Lui han thu phi bao tri duong bo 6 thang

  (Dan tri) - Bo truong, Chu nhiem Van phong Chinh phu Vu Duc Dam cho biet, Chinh phu yeu cau cac bo nganh lien quan xay dung, hoan thien phuong an, giai phap thu phi bao tri duong bo. Do thoi han 1/6 Bo GTVT de xuat qua gap, Chinh phu cho lui han thu phi 6 thang. [-264741353]
 8. Total Viet Nam tang thuong cho cac Total Hiep sy giao thong

  (VOH) - Sang 4/5, tai Dai Tieng noi Nhan dan TP.HCM, Cong ty Total Viet Nam to chuc le trao giao thuong cho 7 Total Hiep si Giao thong. Ho la nhung ca nhan co dong gop cho an toan giao thong tren pham vi ca nuoc, duoc chon ra trong tong so 39 Hiep si Giao thong. [958183291]
 9. Ra mat Trang tin dien tu ve phong chong tham nhung

  Chieu 4/5, Pho Thu tuong Nguyen Xuan Phuc, Pho Truong Ban chi dao Trung uong ve phong, chong tham nhung da nhan nut khai truong Trang tin dien tu ve phong, chong tham nhung thuoc Van phong Ban Chi dao. [958183295]
 10. Bo sung 5 du an duoc phan bo von trai phieu Chinh phu

  Phien hop thu 8 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) da khai mac sang nay, 4-5, tai Ha Noi. [961183311]
 11. Co gai liet toan than viet tho bang mieng

  Co gai dang me mai dung mieng kep chat cay but va nan not viet chu len trang giay. [6013881]
 12. Mac phan cam, ca si Thu Minh se bi xu phat

  Cuc truong Cuc Nghe thuat Bieu dien, ong Vuong Duy Bien vua cho biet Cuc da chinh thuc gui cong van yeu cau So VHTT&DL thanh pho Ho Chi Minh kiem tra va nghiem khac xu ly ca si Thu Minh vi su dung trang phuc phan cam trong dem nhac Ngan sao hoi tu. [-1594737360]